Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 

Stanovy občanské sdružení
Spolek přátel Smečna a širokého okolí
 
 
Čl. 1.
Název a sídlo
 
Název občanského sdružení: Spolek přátel Smečna a širého okolí
(dále jen „sdružení“)
 
Sídlo: nám.T.G.Masaryka 12, 273 05 Smečno
 
 
Čl. 2
Statut sdružení
 
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou. Zakládání a provoz občanského sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
 
 
Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
 
Cílem sdružení je objevovat historii města Smečna a jeho okolí, přispívat k záchraně historických památek, publikovat své poznatky, organizovat společné akce a spolupracovat se zájmovými organizacemi a územní samosprávou města Smečna a jeho okolí.
Za tímto účelem bude sdružení publikovat články ve Smečenských ozvěnách, vydávat knižní publikace a brožury o historii města a jeho okolí, ve spolupráci s městem spolupodílet se na záchraně kulturního dědictví a  pořádat společné akce.
 
 
Čl. 4
Členství
 
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
    • vystoupením člena písemným oznámením radě,
• úmrtím člena,
• u právnické osoby jejím zrušením,
• zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
• zánikem sdružení.
5. Dokladem členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.
 
 
 
 
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
 
Člen sdružení má právo:
• účastnit se jednání členské schůze,
• volit orgány sdružení,
• být volen do orgánů sdružení,
• obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 
 
 
Člen má povinnost zejména:
• dodržovat stanovy sdružení,
• aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
• platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
 
 
Čl. 6
Orgány sdružení
 
Orgány sdružení jsou:
1. valná hromada,
2. rada sdružení,
3. předseda.
 
 
Čl. 7
Valná hromada
 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
• rozhoduje o změnách stanov sdružení,
• rozhoduje o výši členského příspěvku,
• schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet   a roční závěrku hospodaření,
• volí členy rady sdružení,
• rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
• rozhoduje o zrušení členství,
• rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a           o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
 
 
Čl. 8
Rada sdružení
 
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Funkční období rady jsou tři roky. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada je statutárním orgánem sdružení. Za radu jedná navenek jeho předseda nebo místopředseda. Jde-li o právní úkon, u kterého je třeba písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a místopředsedy. Rada má nejméně 3 členy.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 6x ročně.
5. Rada zejména:
• volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
• koordinuje činnost sdružení,
• svolává valnou hromadu,
• zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
• rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
6. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.
 
 
Čl. 9
Předseda
 
1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
 
 
Čl. 10
Zásady hospodaření
 
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 
 
 
 
 
2. Zdroji majetku jsou zejména:
• dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
• výnosy majetku,
• členské příspěvky,
• dotace a granty.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 
 
Čl. 11
Zánik sdružení
Sdružení zaniká:
1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada  o způsobu majetkového vypořádání.
 
 
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
 
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány           s peticemi.
 
 
Ve Smečně dne 18.11. 2009
 
 
Přípravný výbor:
 
p. Václav Kýzl …………………………………
 
Ing. Martin Dušák……………………………..
 
pí Vlasta Fořtová………………………………