Jdi na obsah Jdi na menu

Kronika města od r. 1911 do r. 1917

R O K    1 9 1 1

 

   Spolek pro vydržování kuchyně pro chudou školní mládež vydal porcí v době vaření s chlebem 8510. Konsumní družstvo „Svépomoc“ zakoupilo dům ve Svinařské ulici od manželů Pajskrových za 7100 K. a v němž zřídil a otevřel svou prodejnu. Docíleno bylo tržby 92.646 K. Dne 19. ledna v obec.zastupitelstvu přijmut návrh na pojmenování ulice na „Boku“ ulicí „Jindřichovou“. Dále usnešeno udělit stálý roční příspěvek Národní radě České ve výši O,2 % předepsaných daní. Stavba silnice k Ledcům má státi dle ing. Pižla ze Slaného  17.271 K 35 hal. a odbočka k Nové Vsi 2.589 K 98 hal. celkem 20.861 K 33 hal. mimo výkup pozemků. Obec. zastup. usneslo vypsat konkurs a to v krajinských listech: ve Svob. Občanu Slanském, v Středočeském živnostníku na Kladně. Nabídka na stabu silnice k Ledcům přijata od p. stav. V. Müllera ze Smečna. Obecní zastupitelstvo při schůzi 24/2 zvýšilo subvenci na „Veřejnou knihovnu“ ze 30 K na 50 K, mimo to usneslo se na zřízení lékárny na Smečně, jejíž existence vzhledem k četným a blízkým obcím v okolí je zajištěná. Dále učiněn byl návrh v obec. zastup. na zřízení hospodářské školy pokračovací na Smečně. Stavba kanálu ke Slanému od domu učitele Truksy stále celkem 6355 K 88 hal. Obec Smečenská byla ochotna pracovat pro projekt spojení silnicí a to Smečno – Třebichovice po tak zvané „Travní cestě“ ke křížku, jež by nás spojil též s Hrdlívem a Třebichovici. Na projekt „Nazaretu“ /část Smečna/ s Třebichovici prohlásila obec Smečenská, že nevidí v projektu tom žádné výhody a nemá na něm zájem. Na škole dívčí zřízena pobočka při první třídě a to „C“. Dne 3.listopadu byl J.c.kr. výsosť arcivévoda Fr. Ferd. De Este s chotí Žofií po dva dni návštěvou u hr. Jindř.Cl.Martinice na zámku Smečenském, kde súčastnil se velkých honů. C.k. zemskou školní radou bylo povoleno dne 21/12 rozdělení škol na Smečně a to dle pohlaví. Na dívčí škole měla být učitelka řidící proti čemuž místní škol. rada podala odvolání.

 

 

                                                    -  2  -

                                                 R O K   1 9 1 2

    Dne 8.března usneslo se obec. zastup. By průchod domem p. V. Lešnera čp. 109 a to jako cestu bývalou veřejnou prodat za 1 sáh – l K 30 hal., a tím veřejnosť zrušit /tj. na „Bok“/. Na oslavu 10letého trvání spolku „Svépomoc“ byla pořádána dne 16/6 přednáška o družstevnictví a pak slavnosť ve Šternberku kde pohoštěni dítky náležitě byli. Obrat tržby v konsumu byl v roce 187.977 K 42 hal.t.č. byl předsedou p. V. Plzák.                                                

   V Praze byl konán VI. Sokolský slet, cvičilo na něm 10.112 mužů, 6.000 žen. V tomto roce dohodly se spolek „Žižka“ s Těl.jednotou „Sokol“ se společnit a zveřejnit obě knihovny, v chlapecké škole byla této knihovně přidělena místnost, a to obcí Smečenskou. Spolek pro vydržování kuchyně pro chud. škol. mládež vydal v době vaření 6.603 porcí polévky. Stavba silnice k Ledcům byla .byl Těl.jed. „Sokol“ „Havlíčkův den“ spojený s okrsk.veřej. cvičením župy Budeč. Ve Smečně a to v lázních ve Šternberku, a sice na popujd „besedy Havlíček z Prahy“, k jehož dni přijelo přes 400 osob zvláštním vlakem s poslancem zem. Sněmu J. Anýžem, pak pěvecký spolek „Vítkov“, stolní společnosť „Kosové“ a „Bůrové II“ Lidu s účastnilo kol 5000. Průvod uvítán před radnicí p. starostou A.Částkou průvodu s účastnilo se Sokolsta i s jízdou z Kladna a kraji 354. Průvod šel přes zámeckou zahradu do lázní Šternberských, kde před villou p. dr. Prokeše  promluvil poslanec J.Anýž, případné sbory zapěl spolek pěv. „Vítkov“. O zisk dělili se s Ústř.mat.škol.sbor dobrov.hasičů a spolek pro sbudování pomníku K.Havl.Bor. v Praze v obnosu 1178 K 30 hal. Dne 22.července vypukl požár v ohradě p. stav. V. Müllera na Smečně jenž zachvátil dílny truhlářské a sousedící kotelnu, na místo požáru přibyli sbory dobr.hasičů: Smečno, Přelíc, Ledce, Motyčín, Svinařov, Studňoves, Vinařice, Libušín. 1.září p.řid.učit.Jos. Roubíček byl přeložen definitivně na školu dívčí a na školu chlapeckou jmenován p.řid.uč. Jan Lipovský, definitivní řid.učitel v Zlonicích. Dne 20.prosince založen spolek „Majitelů domů na Smečně a předsedou p. V. Lešner.- Obecní zastup.vykazovalo v tomto roce málo činnosti a pak na schůzích nepřítomnosť členů.

 

 

                                                  -  3  -

                                               R O K   1 9 1 3                          

   Dne 27.ledna svolával starosta schůzi obec.zastup. s výhružkou pokuty kdo se nedostaví. Spolek pro vydržování kuchyně pro chudou škol. mládež vydáno v době vaření 5847 porcí polévky. 11/4 v obec.zastup. podán návrh na zrušení školního platu a nedoplatky by odepsány byly. V téže schůzi dán návrh p. Valešem by zrušena byla položka 50 K na četnickou stanici /zamítnut/. 30/7 usneseno v obec.zastup., že upouští se od povinného stavění jednopatrových domů v ulici na „Bok“. Dne 28. června pořádán poučný školní výlet na „Budeč a Okoř“ třídami 6tou dívčí a touž chlapeckou za přispění místní školní rady 60 K,                                                  

 jež na to darovala. Darem pěknou sbírku přírodnin daroval Ústřední spolek pro zaopatřování učebných pomůcek ve Vídni a sice obecné škole chlapecké na Smečně, dále pak ředitel.státních dolů ve Věličce, zaslalo darem pěkné přírodniny solných dolů, pak některá města a lázně poslaly své plakáty rovněž chlap.škole na žádost správy školy. V budově chlap.školy byly zaskleny chodby v I. patře proti větrům nákladem místní  škol. rady. Dívčí škole povolena bylal pobočka učilo se v 6ti třídách. Dne 5/11 zakročeno u příslušných úřadů o zřízení měšťanské školy na Smečně (měst.úřadem). V tomto roce povolen o míst. Šk. Radou pro chudé žatstvo obou škol na knihy 200 K. na psací potřeby 200 K. na žákovskou knihovnu 70 K. na učitelskou 50 K. na školní výlet 60 K. na polév. Ústav30 K. na kabinety 120 K. – O vánoce letos dostalo se chudým dětem oděvu, prádla a obuvi od hrab. Jin. Clam Martinicem, od děkanství ze zbírek a pak od Těl.jed. Sokol. Od potravního spolku „Svépomoc“ darováno na školní potřeby 20 K. 80 hal.z plesu /pro chudé dítky/. Od“visitkové společnosti“ darováno 39 K., na škol. potřeby /pro chudé dítky/. V tomto roce bylo mnoho živelních pohrom v našem kraji.

                                            R O K    1 9 1 4                       

    Pobočka v dívčí škole proměněna v definitivní. Dne 1.dubna byla otevřena nemocenská pokladna živnostenská pro dělníky a učně./dopl.nově čp.25 u p.V.Krause,sedláře/. Místní školní rada k popudu úřednímu usnesla se poznovu na zřízení měšťanské školy dívčí a chlapecké, při čemž obecní zastupitel. Smečna, zavázalo se nésti stavební náklad. Odměna obecního starosty činila ročně 600 K. V tomto roce počla stavba domů v ulici na „Bok“ od náměstí.

                                                      -  4  -

Úprava ulice v Nazaretu /část Smečna/ dle rozpočtu stále 1422 K 90 hal. V posledním 3letí pořízeno bylo na chlapec.škole: fysických přístrojů a obrazů 80, 17 jiných přístrojů, 6 sbírek /120 čísel/, knihovna žákovská měla letos 220 svazků a učitelská 112 svazků. Žáci 6třídy chlapec. školy měly poučný výlet dne 4/7 na hrad Křivoklát. Dne 28.června v Bosně městě Sarajevě byl spáchán atentát na následníka trůnu Jeho c.k. vzsosti Fr. Ferd. De Este a jeho choť vévodkyni z Hohenbergu, při kterém oba podlehli. Atentát inspirován měl být ze Srbska, jež bylo za to voláno rakousko-uherskem zvláštní notou k zodpověd-nosti. Dne 1.července v obec. zastupitel. a to v mimořádné schůzi učiněn projev,                                                   že 28.června byl zavražděn J.c.k.výsosť Fr.Ferd.de Este a jeho choť. Dále, že na naše město dolehla katastrofa tím více, že vznešené osobnosti prodlévaly 3 x v našem městě, na zámku J.Exel.hr.Jin. Clam Martinice. Byl odeslán telegram Jeho Jasnosti p. místodržiteli a to nejvroucnější projev nejhluší soustrasti nad tragickým skonem J.c.k.výs.arciv.násled.trůnu Fr.Ferd.de Este a jeho choti, by projev u stupňů trůnu tlumočiti ráčil. Dne 3.července nařízenoé v celém mocnářství Rakousko-uher.sloužit slavné requiem v kostelích za následníka trůnu a jeho choť. Dne 24.července ohlásil zahraniční ministr hr. Bertchgold, velmocem, že nemá vůči Srbsku dobývačných úmyslů. Dne 25.července podalo Srbsko odpověď na notu poslanou Rakous.uher. a nařídilo mobilizaci. Ježto vláda srbská notě rak.-uher. Plně nevyhověla, nařízena 26.července byla částečná mobilizace /a to VIII. Armádního tělesa – kóru zvaného to v Čechách/ do 37 let. Pro obec Smečenskou měly vyhlášky mobilizační zvláštní ještě význam tím, že ve veřejnou známosť byli uvedeny v den, kdy obyvatelstvo se chystalo slaviti slavnou svoji „pouť sv. Anenskou“ a přijmout četné hosty. Jako blesk hromový působila vyhláška mobilizační a ohlášení bubnem měst.pol. strážníka na náměstí kde střed a ruch pouťový – tak na lid shromážděný. Všecko veselí odřeknuto a vše rozjelo se domů a zavládla nálada všude vážná. Četní mladí muži opouštěly domov, loučíce se se svými drahými a místo veselí, zavládl v rodinách smutek, jímž odcházel – otec, syn nebo bratr.  Dne 28.července byla vypovězená válka Srbsku – Rakousko-Uherskem. Ježto pak v Rusku nařízená byla dne 31.července všeobecná mobilizace – byl učiněn týž krok u nás /“opatření z opatrnosti“/ a povolalo do 42 let všecky zálohy, zeměbranu a celou domobranu a i konečně mladší ročníky branecké. Do ustanovení zákona ze dne 26/12 1912, dostává se rodinám mobilizovaných vyživovacího příspěvku a to na

                                                      -  5  -

 dospělou rodinu a děti přes 8 let starých – 85 hal. denně /tj. 85 h. – 42 ½ h./.  Pro děti mladší 42 ½ haléře výživného výživného denně. V době mobilizace uloženo městu Smečnu dodati pro vojen. Zprávu 15 dvoupřežních nákladních vozů s potahem a 15 vozky./denní náhrada stanovena na to 6 Kor./ V hraběcím „Jindřichově“ byla zřízena opatrovna pro děti – na vojnu otců odešlých by matky mohly jít za výdělkem. Obec musela nařízením zřídit „infekční dům“ na doporu-čení okres. lékaře p. dr. Pelikána ze Slaného – zřídila jej v čp. 32 ve Smečně u p. A.Šlesingra, s nájmem 290 Kor. ročně. Z ohledu zdravotních to naprosto neodpovídalo a sice hlavně proto, že  to v městě v blízkosti náměstí. V městě                                    

 provedeno očkování obvod.lékař.p.Jul.Taublem, ježto hrozilo onemocnění neštovicemi. – Na první válečnou půjčku upsala obec z měšťan. fondu 500 Kor. /přijato jednohlasně v obec.zast./. Při nařízených odvodech koní bylo ze Smečna z 93 koní odvedeno 20 koní pro vojsko. Aby včas postaráno bylo o sklizeň v r. 1914 byla zřízena „žňová komise“ jejímž úkolem bylo by práce ve žních a obdělávání půdy včas a účelně provedeny byli. V komisi  zvolení pp.: Jos.Fára, P.Fer. Kučera děkan, Em.Lukáš, Jos. Roubíček řid.uč., Vác.Veselý, Jos. Zlonický hosp. správce, Jan Lipovský řid.uč. na chl. škole.

   Její Exelence hrab. Anna Clam Martinicová řídila ve dvoře pro vojíny rekonvalescenty „Lazaret vojenský“ vším opatřený pro 20 osob, strava byla z hraběcí kuchyně. Komandant „lazaretu“ byl ulejvák /zvaný lidově/ Alois Krob ze Smečna. Při všeobecné sbírce na „Červený kříž“ na Smečně vybráno 310 Kor. mimo to darovala pí.hr.A.Clam Mart. 300 Kor. a sestra její hrab. Collati 20 Kor. Dne 14/9 usneslo se zastupitelstvo o bezpečnostním opatření v obci během války – nepřítomností obec. strážníků zavedeno: všeobecná hlídka občanů vždy o 4 mužích a to od 9 hod. večer do 5 hod. ráno, pátého člena přiradil hasičský sbor. – Konsumní družstvo „Svépomoc“ postavilo dům ve Svinařově obci pod Smečně a otevřelo v něm druhou prodejnu. Tržby dosíleno bylo za zboží kol 228.395 Kor. 23 hal. Prohlášením války byl spolek poškozen tím, že jeho nejlepší zřízení a členové povoláni byli do zbraně a tím činnosť konsumu ve válce byla do jistých mezí obmezena. Požár válečný se kvapem rozšířil na celou skorem Europu. Dne 12/11 přistěhovalo se na Smečno přes 100 rodin z Krakova /Poláků/ a celkem na okresu Slánském jich bylo na 11 tisíc. Stravováni byli v hostinci u Čebišů a u Hornů. Za jednu osobu platil stát 70 hal. denně.

                                                   -  6  -

                                               R O K   1 9 1 5

     V ohledu zdravotnictví město Smečno je špatně na tom a sice předně tím, že teče prostřed náměstí strouha naplněná různými výkaly a splašky, jež vytékají kanálky z domů a též vylévají se tam podobné věci tak, že za letních měsíců stává se to nepříjemným svou páchnoucí vůní a pak je to střediskem všeho možného hmyzu a podobně.  – V tomto roce počlo vázané státní hospodářství a tudíž byli zřízeny konsumy závodní pro dělnictvo. Polévkový ústav vařil polévku                                                         

 pro chudou školní mládež ale již s velkými obtížemi nedostatku. – Ustanovený obec. strážník opět nový a sice odchodem stráž. V. Froňka na vojnu /pro kterého poduána žádost „k propuštění jako síly potřebné atd. – definitní slouží u vojska“. Zvolený zatímně strážníkem byl p. K. Ton. Následkem opanování větší části Haliče nepřátelským vojskem uprchlo mnoho rodin tamního obyvatelstva do zemí západních většinou to třídy nižší. Umístěny z počátku jak již uvedeno koncem roku 1914 na sále u Čebišů a Hornů, později jen u Čebišů čp. 23 na náměstí, ježto si někteří najaly byty. /po jich odchodu zbylo v pravdě trochu – štěnic – vší a špíny./ Pro 27 polských dětí zřízena škola v dívčí škole v níž vyučoval absol.kand. učit. R. Demek a to od 24/2, vyučováno až do 26/3, v kterýžto den Poláci z okresu Slánského odjeli do“barákového města“ u Chocně zbudovaného státem. Následkem válečné doby letos uctěna 6/7 v tichosti v oblastech český 500 letá památka upálení Mistra Jana Husi. – Dne 28.května usneseno v obe.zastup.upsati na druhou válečnou půjčku 1000 Kor. z měšťan. fondu. Sčítání zásob obilí a mlýnských výrobků bylo dne 28/2 na Smečně a prováděli to pp. Jos. Fára, Jan Lipovský, V. Müller,Jos. Roubíček a tak obilí bylo: 33.556 kg pšenice, 18.751 kg žita, 13.374 kg ječmene, 54.667 kg ovsa, 1.335 kg kukuřice. Dále mouky bylo: 31.840 kg pšeničné, 10.161 kg žitné, 1.317 kg ječné, 909 kg kukuřičné, 532 kg krupice, 98 ½ kg krup. Zásoby, jež byly nad 20 kg menší nepodléhaly u osob soupisu. Obec Smečno zakoupilo pro nutnou potřebu pozdější 5.373 kg žita a 13.214 kg pšenice a pak bylo vyjednáváno obcí též o nákupu bramborů ale bezvýsledně. Aby zásoby stačily nařízeno státem míchání mouky žitné a pšeničné, ječné a kukuřičné a zakázáno užívati mouky jemné. Pak bylo apelováno na obyvatelstvo by šetřilo potravinami. Státem nařízeno spracovávati pozemky ladem ležící. Zaveden monopol otrubový. Oznamování

                                                         -  7  -

 ústní za povinné vyhlášeno o soupisu různých kovů. Zakázáno bylo krmení dobytka obilím a moukou, k tomu byla dávka pro koně snížena.

  Maximální ceny zvýšeny za obilí a to: za 1 q pšenice 42 Kor., za 1 q žita 34 Kor., za 1 q ječmene 28 Kor. 80 hal., za 1 q ovsa 23 Kor. 50 hal. – C. a k. okresní hejtm. Nařízena policejní hodina do 12 hodin. Místodržitel král. Českého kníže Thun propuštěn následkem choroby a povolán zaň hrabě Max Condenhove. – Dne 11.dubna přistěhovalo se na Smečno 60 osob „Polských židů z okolí Stanislavova“. – Plat horníka obnášel denně 4 až 5 korun. –                                                   

Dnem 15.dubna bylo zdraženo hovězí maso na 3 K. 20 hal. a vepřové maso 3 K 60 hal., škvařené sádlo na 6 K. - Dnem 13/4 nařízen nový soupis zásob na Smečně a dle něj bylo obilí: 19.051 kg pšenice, 45.825 kg žita, 10.510 kg ječmene, 10.000 kg kukuřice. Mouky bylo: 25.940 kg pšeničné, 13.996 kg žitné, 1.072 kg ječné, 64 kg krupice a 413 kg krup. – Dne 25/4 zavedeny na Smečně „chlebové knížky“ /pro člena rodiny 200 gramů mouky nebo 280 gramů chleba/ horníkům povolen a dávka 320 gramů chlebovin. – 27/4 nová klasifikace koní na Smečně odvedeno 7 % koní. Dne 28/4 byla sbírka kovů dům od domu /hoši sebrali 242 kg, nejvíce darovala hrab. Anna Clam Mart. a patronát.úřad/.

  Dle výpovědi ministra honvédů bar. Hazzi, který prohlásil v uherském sněmu, že dnes stojí proti sobě na 30 millionů válečníků. – 1.května byly prohlídky a domobranců od 38 – 42 let /v Slaném a ze Smečna byli 4 odvedeni./ Na to hned 4/5 nařízena nová prohlídka domobranců od 19 do 42 let tedy ročníku 1878 – 1894 /bez roč. 1891/ a rozšíření služby domobranecké a použití domobranců a to tak, že počne od 18 věku svého a bude trvati do 50 roků, kdy jej dovrší. Rozdělení vojska na dvě výzvy: první do 42 let služební, druhá starší domobrance a to: I.výzvy může být použito v nynější válce, II. výzvy přibráni jen vyjímečně jakož i 18 letých. – Dne 7.května byla opět sbírka po Smečně a to prádlo pro vojsko. V květnu soupis dobytka na Smečně byl a to 77 kusů skotu, mladého: 11 kusů, 4 jalovice, 55 krav a 6 volů. Pak vepřů po 3 měs. 94, nad 3 měs. 48, koz 196 kusů. Nařízení o prodeji masa: dovoleno prodávati jen v pěti dnech v týdnu a obmezeno nařízením porážení dobytka hovězího a prasat. Nařízen soupis kovů na Smečně nacházející se v budovách a jich částech jakož i v domácnostech a to v zařízení a sepsáno bylo: 610 kg mosazi, 34 kg mědi,

                                                          -  8  -

 40 kg zinku, celkem 684 kg.  Z toho bylo hmoždíře, kliky pod.  – Další obmezený prodej masa nařízením místodržitelstvím a dovoleno prodávat jen mmimo středu a pátek. – K účelům zásobovacím zabráno 30 % sladu v pivovaře. Ve dnech od 17/5 až 24/5 byl soupis osevu v míře 700.01 ha přiznané. Dne 25/5 nový soupis zásob obilí a mouky na Smečně: obilí 29.301 kg a mouky 35.397 1/2 kg. Dne 31/5 inspektor p. Erh. Plaňanský při inspekci na školách Smečenských a pak též v konferenci uložil oběma řidícím učit. by na začátku školního roku učinili příslušné kroky k zavedení vyučování němčině na Smečen. školách. Pro 13 dětí a to Polských židů otevřena zvláštní škola a sice I.třída /při dívčí škole/.            

 Do okolí Smečen. byli umístěni uprchlíci národnosti Italské z jižních Tyrol a pak z okolí Rivy. Ve dnech 16/6 až 1/7 byli prohlídky domobran. a to 18 letých. Dne 27. Května došlo nařízení o spotřebě chleba a mouky v král. Českém.

Do konce května bylo vypovězeno válek devatenáct a sice:

1., Rakousko-Srbsku  28/7 1914

2.,Německo-Rusku  3/8 1914

3.,Německo-Francii  4/8 1914

4.,Anglie-Německu  5/8 1914

5.,Německo-Belgii  5/8 1914

6.,Rakousko-Rusku  7/8 1914

7.,Srbsko-Německu  7/8 1914

8.,Černá Hora-Rakousku  8/8 1914

9.,Černá Hora-Německu  12/8 1914

10.,Anglie-Rakousku  13/8 1914

11.,Francie-Rakousku  13/8 1914

12.,Německo-Japonsku  19/8 1914

13.,Rakousko-Japonsku  22/8 1914

14.,Rakousko-Belgii  28/8 1914

15.,Rusko-Turecku  30/10 1914

16.,Anglie-Turecku  2/11 1914

17.,Francie-Turecku  2/11 1914

18.,Srbsko-Turecku  2/11 1914

19.,Itálie-Rakousku  23/5 1915

 

                                                      -  9  -

 

Zajímavé jest též, že na výročním trhu v Rožmitále v Čechách dne 7.června 1915 prodán pár volů za neslýchanou cenu 4200 Kor. V pivovaře Smečen. ke konci měsíci červenci přestali vařit z ječmene pivo neb stát jej zabavil pro koně a tak vařeno bylo pivo z cukru. A tak nastalo spotřebou ječmene, obmezení výroby piva na 75% a menší dávka piva pro hostince o 25% i  více (prodával se 1 litr pia až za 48 haléřů-dříve stával 12 krejcarů,14 krejcarů atd.) V červnu při třídění domobran. do 37 let ze Smečna uznáno způsobilých ze 30-(23 mužů). Nařízení z rozšíření povinnosti domobran. až do 50 let,nastala povinnost soupisu 43 až 50 letých, což na Smečně provedeno dne 18.června. Dne 20. Června o 2hé hodině odpol. byl prosebný průvod k soše svat. Donáta nad Smečnem za vítězné skončení války  a požehnaný mír-zúčastnila se jej školní mládež za dozoru učitelstva a mnoho občanů. 23/6 stalo se nařízením opatření a sice obilí z úrody 1915 prohlašuje se za zabavené ve prospěch státu jakož i staré obilí 15.srpna ještě existující a ustanoven ve Slaném-žid-Popr-pro stát kupovat všechno. Dne 13/6 nařízeno bylo povinné hlášení hospod. strojů-kdo je prodává neb vyrábí. Dnem 17.června nařízeno zkrácení učňovské doby. Pro nemajetné uprchlíky zvýšena podpora denně ze 70 hal. na 90 hal. a to pro každého jednotlivce. 15.června,ministr. zemské obrany vydalo provolání by spolky, učitelstvo ujali se mládeže od 16 roku-věku a vycvičili je podle „Pravidel pro vojenskou pro vojenskou přípravu mládeže odborně vypracované“. Drahota stoupá, některé věci až o 100%-200% tak kupříkladu:

 

V roce 1914

V roce 1915

Žito – 17 K. 20 hal.

36 K. 50 hal.

Pšenice – 22 K. 25 h.

40 K. 50 h.

Ječmen – 13 K.

29 K.

Oves – 15 K. 50 h.

25 K.

Kukuřice – 13 K. 90 h.

22 K.

Hrách – 48 h.

1 K. 20 h.

Čočka – 1 K. 20 h.

1 K. 80 h.

Brambory – 10 K. (1 g. cent)

12 K. až  16 K. (1g. cent)

Mouka pšen. – 56 h.

96 h.

Kroupy – 72 h.

Žádné

Jáhly – 48 h.

1 K. 28 h.

Rýže – 56 h.

1 K. 28 h.

Káva pražen. – 3.20,3.60

60 h. až 4 K.

Cukr – 88 h.

96 h.

Maso hovězí – 1.80 , 2 K.

2 K. 60 h.

Maso vepřové – 2 K. 20 h.

3 K. 60 h.

Maso telecí – 1 K. 60 h.

2 K. 80 h.

Maso skopové – 1 K. 50 h.

2 K 60 h.

Čokoláda – 2 K. 40 h.

4 K.

Hanina (špek) – 2 K. 40 h.

4 K.

Sádlo vepř. – 1 K. 70 h.

4 K.

Lůj – 1 K. 70 h.

2 K. 80 h.

Máslo – 3 K. 20 h.

 

4 K.

Céres – 1 K. 52 h.

2 K. 60 h.

Vejce (1) – 8 h.

14 h.

Mýdlo jádrové – 80 h.

1 K. 40 h.

Krabička sirek – 2 h.

3 h.

Krupice - 0.56,0.80 h.

Žádná

 

Opět nařízená přehlídka a to 43 až 50 letých domobran. povinných. Dnem 28. Června ministr. vnitra nařizuje úpravu mlýnských výrobků a obilí pro osoby zaměstnané a pro majitele jich příslušných v domácnosti.

Na 1vní válečnou půjčku vypsáno v celé říši celkem 7.055 mil. K.

Na jaře na semena brambory 1 metr. cent stál 18 až 20 Kor. V květnu stálo již 1 kg hovězího masa 4 K. 1 kg sádla 8 K. a 1 kg vepřov. masa 4 K. a to se ještě lidě oň takřka drali. Pekaři přestali péci chleba neměli mouky a pro drahotu ji nemohli ani dostat a tak jen dál pekl pekař p. Částka. Tak dostoupila situace, že lidé peníze měli na ruce a nemohli nic koupit a děti plakaly hlady. Lidé běhali celý den po mlýnech za 1 kg mouky platili 1 K., ráno šli z domova a večer teprve přišli. Roku 1915 mělo Smečno obecních přirážek 150% (to byl blahobyt co?)

Ukázka k posudku cen obilí v r. 1913 a pak v roce 1915 v červnu:

 

 

Roku 1913:

Roku 1915:

Pšenice

19 K. 20 h.

40 K. 50 h.

Žito

17 K. 25 h.

33 K. 50 h.

Ječmen

15 K. 75 h.

29 K.

Oves

15 K. 75 h.

25 K.

Kukuřice

18 K. 50 h.

72 K.

 

 

                                                       -  11  -

Ve školním roce pro nedbalou docházku napomenuto 105 rodičů a to 121 x, a k trestu vykázáno 37 rodičů a to 62 x.

Ceny stanovené pro obilí až do úrody v r.1916:

Za 1g. pšenice      –            34 Kor.

            žita              -            28 Kor.

            pivovar ječmen. -  28 Kor.

           krmnýho     -            26 Kor.

           ovsa              -           26 Kor.

 

Jelikož zásoby dosavadní nevystačí učinil „Válečný obilní ústav“ pro náš okres Slánský kroky by dostal kukuřičnou mouku, a byli vydány chlebové knížky s předpisy přídavku a sice:

Pro ženu těžce pracující                      – 200 gram.

 

Pro ženu při zeměděl. pracující        – 120 gram.

Pro mládež při zeměděl. pracující  – 100 gram.

 

Dne 27. července prodejní ceny váleč. obil. ústavu a sice za 1g. cent vždy:

Pšeničná mouka (krupič.) na pečivo              -      68 K.

Pšeničná mouka (krupič.) na vaření              -      58 K.

Pšeničná mouka (krupič.) na chléb                -      42 K.

Pšeničná mouka (krupič.) jednotná               -      52 K. 13 hal.

Žitná mouka jednotná                                      -      42 K.

 

Došlo nařízení na obec o zabavení řepky. Nařízení o prodeji životních potřeb:

„Všude musí být vyvěšeny ceny.“

Melné mlynářům dne 27.června stanoveno nařízením c.k. místodržitel. a sice

za 1g cent  pšenice a ječmene – 3 Kor.

za 1g cent žita                            -   2.5 K.

 

Dne 10.srpna místodr. hrab. Masc. Caedenhave vydal nařízení o zavedení výkazních lístků na chléb a mouku ve všech obcích dnem 22/8 vstoupí to v činnost a na Smečně dne 29.srpna.

Cena mouky v drobném  v drobném prodeji stanovena:

Na pečivo pšeničná dřívější 78 hal.

                                                       -  12  -

Pšeničná na vařivo (typ 2.) 66 hal.

Na pečivo pšeničná dřívější chleba – 50 hal.

Žitná jednotná 50 hal.

Pšeničná jednotná 60 hal.

 

K výrobě chleba smí být použito mouky jen pšeničné a žitné:

 

Bochník chleba 1.40 kg v ceně 62 hal. spotřebitelům.

Bochník chleba 1.40 kg v ceně 58 hal. překupníkům.

Skrojek chleba ve váze 70 gram – v ceně 4 hal.

 

V pečivu a to_ dvojdílné žemle ve váze 35 gramů – kus – 4 hal.    Živnostenská výroba drobného pečiva v době od 10 hod. večer do 5 hod. ráno zakázáno.

Luštěniny státem zabaveny a stanovena cena 55 K. za hrách aneb čočku za 1g cent. Dne 3.srpna bylo na Smečně sčítání obyvatel. Dne 18.srpna byla slavnostní schůze obecního zastupitel. na oslavu 85letých narozenin Jeho Vel. Cís. a krále Fr. Josefa I., a usneseno holdu věrné oddanosti a věnován obnos 100 Kor. ve prospěch sirotků po padlých vojínech a provolána „sláva“ Jeho Veličenstvu a tím schůze skončena Maximální ceny stanoveny a to pro měsíc říjen a listopad:

Na brambory k jídlu 8 Kor. a k jinému účelu 7 Kor. a pro měsíc květen v r.1316 se zvyšuje cena na 10 až 11 Korun (1g.cent). Aby byla náhražka za čaj sbíralo se listí ostružinové a jiné. Pro červený kříž sebrali žáci chlap. Školy ostružin. Listí 50 kilo. Následkem znemožnění dopravy nepřáteli byla nucená byla nucená sbírka vlny a kaučuku. Dne 6.října musely se rozprodávati ve škole i mimo „kokardy“ říšské barvy, rakousko-uherské. Školy byly čistě  ve službách válečných. (sbírání a podobně). 3/11 bez rokování jednohlasně usneseno v obec. zastupitel. upsat na 3tí válečnou půjčku 1000 Kor. z měšťan. fondu.

Na válečné půjčky upsáno téměř 9 miliard a to:

na 1vni v roce 1914 v listopadu - 2135 milion. Kor.

na 2hou v květnu 1915                -  1630 milion. Kor.

na 3tí v listopadu 1915                -  4 miliardy Kor.

(jen v Rakousku)

 

Dne 5/12,8/12 a 12/12 byla slavnostní akademie na oslavu 65 leté nastolení cís. Fr. Josefa I. Program: proslov, divadel. Představení, zpěv sborový,hudební tria,

                                                   -  13  -

 cvičení tělocvičná, a na konec živý obraz: „Hold dítek cís.“ a zpěv se zakončením rakouské hymny, účast byla obrovská. V prosinci měl úřední prohlídku spolek „Žižka“ při které odebrány byly jednatelské knihy, pak pokladní, jiné divadelní ano i 2 vzdělávací knihy.

Další války vypovězeny byli:

20. ,Itálie-Turecku             21/8

21., Bulharsko-Srbsku     14/10

22., Anglie-Bulharsku      15/10

23., Francie-Bulharsku   16/10

24., Itálie-Bulharsku       19/10

25., Rusko-Bulharsku     19/10

 

 

V prosinci stálo 1 kilo másla 6 Korun, a 1 vejce 16 haléřů, švestky suché 1g.cent 120 Korun. V listopadu stálo sádlo 1 kilo 9 K. 60 hal. vajíčko 22 hal. husa 9 až 10 Korun. Boty vysoké z teletiny 70 Kor., perka z kůže  dobré 30 Kor., a žádný je nechtěl dělat, že nic nevydělá přitom. Brambory stály 1g.cent – 20 Kor., zajíc – 4 Kor.,6 Kor. až 7 Kor.

13.listopadu večer na Smečně bylo celé pobouření na ulici, lidé chtěli na starostovi mouku a chleba, že mají hlad a tak sem přijel okresní hejtman Stříbrný, který lidi uchlácholil, aby se tiše chovali a pak jel do Kladna k Pražsko-železář.společ., a ty opatřili pak svým horníkům sami mouku a chleba, tím pak odkázáni horníci na závodní konsum v Libušíně. Který horník vynechal šichtu úmyslně byl za to hned zavřen třeba týden (basu udělali všude na závodech).

//:To všechno musela „Česká země“ vydržet ://

(poznámka kronikáře).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                -  14  -

 

       Rok 1916

 

V lednu počlo se točit pivo jen v neděli, neb nebylo. Dne 27.ledna na Smečně oslaveny byly narozeniny našeho spojence císaře německého Viléma a to vyvěšením praporů v říšských a zemských barvách po 3 dni. Ve dnech 19/1 až 21/1 povoláni muži ve věku 43 až 50 let na vojnu. Dne 21.ledna vyhlášená povinnost k úkonům váleč. Zákonem obmezená do 50 let rozšířená do 60 let. C.k. ministerstvo vojenství vzdalo dík dne 17/2, za činnost učitel. sboru a dítkám též. V únoru a to po celý měsíc nebyl k dostání tabák (do dýmky) a cigára, říkali že to jde za vojskem. 30.března byla prohlídka v rodinách a sice činěn soupis cukru. 2.dubna okres. hejtman vlaném doporučuje šetření potravin,aby nepodařilo se nepřátelům nás vyhladovět.

Za brambory na semena platili lidi za 1g cent až 30 Kor.,a chodili po nich kolik hodin cesty. Dne 24.dubna byla po městě sbírka na Červený kříž. 30.dubna vydána vyhláška měnit z vlasteneckého cítění a myšlení „zlato za železo“. Na Smečně sebráno učitelkou Jankovou:4 prsteny, 1 medaile,5 náušnic, 1proužek,1 část sponky, 5 součástí jehlic. Dne 26.dubna opět nový strážník zvolen v obec. zastupitel. a to zatímně p. Václ. Strkal za onemocnělého strážníka K. Tona. Spolek „Žižka“ byl začátkem února úředně zastaven. Majitel panství Smečna hr. Jin. Clam Martinic prodal úzkokolejnou dráhu,jež byla majetkem jeho a to „Nestomické rafinérie“ v Nestomicích. Spolek pro vydržování kuchyně pro chudou škol. mládež, pro nedostatek peněz a potravin nemohl vařiti polévky. Na 4tou válečnou půjčku z fondu měšťan. bylo obcí upsáno 1000 Kor. na lhůtu 40 roků. Mimo to upsáno ve Smečně u „Občanské záložny“ 342.800 Kor., dále u hraběte Jin. Clam Martinic 300.000 Kor., jeho choť 15.000 Kor., pak chlapecká škola 700 Kor. i s učiteli. Sbírku rozvinulo pomocí agitace učitelstvo. V celé říši Rak. Uher. Upsáno bylo 4.442 mill. Korun. Dne 15/4 obec. zastupitel. zvolen důvěrníkem „v sbírání kopřiv“ p. Aug. Holfeld (správce). A těhož dne usneseno zavésti „daň ze psů 2 Kor. z jednoho. V dubnu byla přehlídka 18letých (ze Smečna 5 odvedeno). Státem zavedená byla „daň ze zisku válečného“. Dne 5.května vydáno provolání sušení listí na čaj. Po čas války zavedeno

                                                            -  15  -

-14-

 v kostele,vždy po mši zpívat 1 sloku rakouské hymny od 12/5. Jedno house staré dva dni stálo 3 až 4 Kor. Dnem 18.května ministr. financí, vnitra a obchodu zakázaly používati cukru k vaření piva. Porážka koz obmezena a povolena porážka jen úředně. V noci ze 30.dubna v 11 hodin posunuty ručičky na hodinách o 1 hodinu a tak zaveden byl Letní čas v celém Rakous. Na dobu od 1/5 do 30/9, kdy vrátí se zastavením hodiny na normální čas zase. Plat horníka obnášel denně 4 až 5 Korun. Při deštných cenách nastalo se zdejším obyvatel. neblahý stav (a’ť ve spotřebách životních, oděvních aj.). Těla mořena podvýživou, hladem, zimou, duševní stav upadal tak, že beznadějnost se ho zmocňovala. Vylidňování pozorováno nebylo tak jelikož náleží muži většinou ke stavu hornickému a ty byli ponecháni doma,mimo službu vojenskou jako „nepostradatelní“. Zemědělskou práci na polích vykonávají děti a starci. Dnem 1. června zvýšena cena tabáku a všech tabákových výrobků, přes to ale tabák žádný nebyl tak se kouřil: bojínek, mateřídouška, jahodový listí, pýřavka aj. 15.června byla generální prohlídka domobranců od roku 1897 až 1866. Soupis osevu byl opět proveden a na základě císař. nařízení zabaveny luštěniny a obilí ze sklizně v r. 1916 vše ve prospěch státu. Měsíc červen byl studený a mokrý, že to žádný nepamatoval. Dne 4.června provedena sbírka kovů na Smečně (staniol, cín, olovo apod.). 8/6 počlo vyučování vlašských dětí (uprchlíků to) ve školní budově ( a to náboženství svěřeno P. Jusko Zechini). Mléko dostoupilo výše za 1 litr 36 hal. na Smečně. 8 června byla 2há sbírka vlny a kaučuku zde. Dne          14. července byla první beseda s rodiči v tělocvičně chlap. školy s oběma sbory učitel., která však z nepochopení významu neb lhostejnosti byla rodiči slabě navštívena. Program byl: Aby mládeži byla poskytnuta příležitost k projevu lásky k mocnáři – pak přednesli žáci a žákyně básně obsahu patriotického a na to rakouskou národní hymnu. Toť první část. Druhá část – po odchodu dětí byla: sl. učit. Kat. Janková o spolupůsobení doma při výchově dětí promluvila. A o významu besed p. říd. uč. Jan Lipovský. Ministerstvo vnitra vyloučilo kávu z drobného prodeje. Bylo ¾ kila na osobu – doby 8 neděl. Dne 16.července zemřel Frant. Štřeijl učitel – duše to nadšená pro právo. Dne 15.července přistěhovalo se na Smečno 30 zámožných židů z Bukoviny. Kolem 22/7 počaly žně, ale málo to sypalo přijímací ceny za obilí stanoveny byly za 100 kg. V roce 1916 a později pak:

 

                                                     -  16  -

Pšenice

38 K.

35 K.

Žito

31 K.

29 K.

směs pšen. a žita

31 K.

29 K:

pivovar. Ječmen

36 K.

33 K.

Krmný

32 K.

29 K.

hrách a čočka

55 K.

-

Oves

30 K.

28 K.

 

Nedostatkem zrní apod. zašlo lidem mnoho drůbeže a podobně. 25/7 vešlo v platnost naříz. ministr. o obmezení spotřeby masa a tuku. Ceny pro ranné brambory v Čechách ustanovena místodržitelstvím – pěstitelská 30 Kor. za 1q cent a v drobném prodeji 35 hal. za 1 kilo. Dnem 22.červencem stanoveny ceny vepřového masa v Čechách místodržitel. pečínka 8K. 20 hal., buček 8 Kor., jiné druhy 7 Korun za 1 kilo. Vepřový dobytek byl tak drahý, že se prodával na trhu pár cucáku za 90 až 100 Kor. i za 150 Kor. ( a to 8 neb 9 kilo těžký). V lidu ujala se výroba kávy z praženého ječmene neb žita. Dnem 3.srpna zavedeny byly železné peníze. Dne 26.srpna nařízena prohlídka všech školních sešitů a shledáno, že v ohledu rakousko vlasteneckém jsou bezvadné. Zavedeny lístky na cukr, na osobu 1 ½ kila na 4 neděle. 30/8 sbírány papíry ve prospěch váleč. péče  pro vdovy a sirotky. Opivo v měsíci srpnu byla bída v hostincích neprodávali třeba 14 dní.

Dne 27/8 vypověděli válku:

26., Rumunsko - Rakousku

27., Itálie - Německu

28., Německo - Rumunsku

 

29.,-30., Turecko a Bulharsko

31., Rumunsko-Bulharsku

 

Od 1.září nařízeny byly 3 bezmasné dny. Pro nedostatek tuků vydávány „Tučenky“ poukázky na 120 gramů tukových produktů na jeden týden na osobu.

12/9 minister. nařízením porážka telat stáří ½ roku, jen na úřední povolení.

Ceny bramborů úředně stanoveny:

Od 9/9 – 20/9 za 1 kilo – 19 haléřů

Od 21/9 – 28/2 1917 za 1 kilo 16 haléřů

Nově dopl.:

                                                            -  17  - 

Od 2/9 prodávat se nesmělo pivo ve dne až večer od 7 hodin a to jen ½ litru – který stál později až 1 Korunu. Úředním výnosem zvýšená dávka dosavadní ½ litru piva v místnosti na osobu 1 litr. Vyznamenán stříbrnou medailí Červeného kříže 19.zaří byl velitel sboru dobrovol. hasičů p. K. Štrobach ze Smečna za zřízení kolony pro místní dopravu vojínů pro rekonvalescent. Dne 4.října byla opět sbírka po městě na Červený kříž. Pak provedena sbírka po městě pro vojenský lazaret na Smečně , (sebráno: ovoce, zelenina, rajská jablka, švetsky suché, zeleninu suchou, zavařené ovoce aj.) Na školách zavedeny trojdílné čítanky: I. díl pro 2. a 3. třídu

               II. díl pro 4. a 5. třídu

              III. díl pro 6. až 8. třídu

 

Podnes však vydána pouze čítanka I. díl, tak, že se vyučuje při čtení (používá se: cvičebnic, katechismu a zábavných knih). Na některých školách četlo se z nedostatku čítanek i vládní „Pražské noviny“. Dnem 1.října zaveden opět čas normální středoevropský. Letní čas se ve školách neosvědčil, děti chodily ráno pozdě a odpoledne začalo vyučování v nejparnější době a děti prodlévaly venku i s rodiči do 10 hodin večer i proti zákazu. 9/10 nařízeno by se šetřilo papírem. Dne 20.října ve Vídni zastřelen byl ministr. předseda rakouský hrabě  Sturgh, spisovatelem  dr. Bedř. Adlerem z Vídně. 20/11 oznámeno v obec . zastupitel.,že Smečno má dodat státu 450 q slámy a 110 q sena. Sehnáno pouze 300 q slámy a 40 q sena. 1 q cent sena prodával se za 24 až 26 Kor., a byla oň bída. Mimo to má obec pro vlastní aprovizaci dodat 100 q centů bramborů – ale sehnalo se jich všeho všudy pouze 7 q centů. Na V. válečnou půjčku obcí upsanou na 1000 Korun z měsť. fondu. Ve školní obci Smečenské upsáno 21.400 Kor. V celé říši upsáno na V. válečnou půjčku 6.234.610.000 Korun. Obec blahopřála k jmenování ministrem orby hrab. Jin. Clam Martinicovi. Dne 21.listopadu skonal císař Fr. Josef I. a nastoupil téhož dne císař Karel. 28/11 usnesen jednohlasně smuteční projev nad úmrtím cís. Fr. Josefa I. a zaslán c.k. okres. hejtman. ve Slaném (obec. zastupitelstvem). Dnem 30. listop. bylo vyhlášeno prodloužení a to zproštění samostatných zemědělců od vojen. služby. 13. prosince bylo nařízeno obcím a školám zakoupit obraz a to s císař. Karlem. A 17/12 nařízeno šetření palivem a odevzdávání popsaného papíru. Dne 30.prosince nařízena byla revize školních knihoven. Zvěčnělý arcibiskup Olomoucký dr. Thed. Kohn na Moravě odkázal 1.300.000 Korun na zřízení české university na Moravě. Maximálné ceny sádla v Čechách: škvařené 8 až 12 Kor. neškvařené 7 až 8 Kor. Následkem nedostatku chlebovin, povoleno 40%

                                                          -  18  -

používat chlebové mouky a 60% náhražky: bramborové neb kukuřičné mouky – do chleba. Na Smečně byla provedena rekvisice dobytka hovězího a to 6 kusů zabráno. Zavedeno rauování mlýnů: kde se smělo šrotovat obilí a kde mlít obilí. Smečno přiděleno do mlýna p. Kouly v Kačici. O svátek „Všech Svatých“ a podobně bylo zakázáno osvětlování hrobů, poněvadž je nutno šetřiti tuky. V listopadu přestaly piovary vařit pivo. K železným 20haléřům přibyly železné 2haléře, niklové 10 hal. vzaty z oběhu. Dne 19.listopadu ve všech českých listech objevilo se provolání „k Českému národu“, kde poslanci všech stran na říšské radě se sjednocují v jeden celek „Český svaz“ a to:

-16-

38 poslanců agrárních

26 poslanců sociálně demokratických

7 poslanců katolic.

 

16 poslanců svobodomysl.

14 poslanců národně sociálních

7 poslanců lid. pokr. str. na Moravě

 

Usneseno pak ve všech otázkách společný postup a utvořen takzvaný „Národní výbor“. Dne 7.prosince přijel do Prahy nový arcibiskup Pv. Hr. Huyn. 11/12 byla náhlá prohlídka kovů v domáctnostech a sebrali na Smečně 52 žlutých hmoždířů. 12.prosince rozlétla se zpráva světem o nabídce mírové. 20/12 jmenován rak. minister. předseda hrabě Jindřich Clam Martinic. Prezident severo-amerických států Wilson vybídl mocnosti k jednání mírovém. Odvody a narukováním mnoho živností bylo zničeno a to rodin: Masc Kurfist, kamnář, A.Vybulka pekař, A.Zikán krejčí, K.Vavroch cestující, K.Sedláček obchodník, A.Růžička pekař, S.Klein krejčí, V.Růžička řezník, 2 bratři Makovcové obuvníci, S.Linsveiler řezník, Fr.Brandejs kolář, V.Pokorný kupec, J.Landa kolář, Boh.Čebiš hostinský, Fr. Dufek sedlář, A.Pícha holič, Jindř.Budešínský obuvník, Jan Novotný obuvník, Jar. Hošek holič, J. Beránek řezník, G. Samuel knihař, J. Kořínek řed. Kůru,aj.

Denní mzda dospělé ženy byla 1 Kor. 60 hal. Řepa cukrovka stála 1 q cent 4 Koruny. Kráva zmasilá stála 12 až 15 set Korun. Hovězí maso ze začátku stálo zde 1 kilo 5 Kor. 60 hal. a stouplo až do 10 Kor. Husa mladá na pečení stála 20 ař 25 Korun. Vajíčkostálo 30 haléřů. 30.prosince byl korunován cís. Karel v Uhrách na krále, k němuž upírají zrak všichni národové,že zakončí krvavou

                                                    -  19  -

 tragédii lidstva s mírem, by se shostil jako dědic trůnu neblahého dědictví. Koncem roku staženy niklové 20 hal. a to poslední jež i s předešlými přišli k rozlití na váleč. potřeby. Po celém král. Českém sebíraly se i zvony kostelní na váleč. potřeby. Látku na šaty nemohl nikdo koupit, nebyla k dostání a také drahá (dříve cajkové kalhoty stály 5 Kor. a letos 14 až 15 Korun). Chodilo se v dřevákách neb kůže nebylo, nebo mnoho drahá. Lid chudý byl utýraný hlady a zubožený – a vše to vydržel pro vlast!

 

 

                                 Rok 1917

 

Od 1.ledna platí pouze železné peníze. A dnem 4/1 stát císař. nařízením  zvýšil železniční poplatky o 30% doprav. a  20% osob. 5.ledna vydány odběrné lístky na petrolej. Od 19.ledna byly kruté mrazy, které trvaly plné 3 neděle, tak že na Smečně klesl teploměr až na 21°C, mimo to napadlo spousty sněhu. Dne 10/1 povoláni rak. povin. domobran. naroz.r.1879-až 72. 21/1 nařízeno sbírání kostí. Od 15.ledna do 5.února bylo opětovné třídění domobran. roč. 1898-92. 27/1 bylo nařízeno vzíti školní uhlí pro pekárny. Dne 4.února přerušeny diplomatické styky Ameriky s Německem pro zostření ponorkové války. 17/2 došel od okres. polit. správy zákaz větrání školních tříd v poledne, vzhledem k tomu, aby se ušetřilo palivo. 15/2 bylo na Smečně sčítání osetých ploch. Dne 20.února o odvody 18letých  v Slaném- ze Smečna 6 bylo odvedeno. 24/2 vydáno nařízení o zabavení v domáctnostech a to dveřních klik a podobných součástek žlutých a červených kovů. Dne 25/2 ohlášeno školám, že se má pěstovati u mládeže hlavně „loyalita“. Od 3/3 dávka cukru smířena byla na osobu o ¼ kila. V Rusku dne 14/3 vykonání revoluční převrat – cár- musil odstoupit. Centrální mocnosti se rozhodly rozšířit boj na moři a to ponorkami. Zvláštní nařízení vydáno bylo dne 27.března, by co nejvíce se pěstovala zelenina. Dne 12/3 přerušila Čína styky s Německem. Dnem 17/3 zvýšena cena bramborů na 22 hal.za 1 kilo v drobném prodeji. C. k místodr. stanovilo dnem 19/3 – dva bezmasné dni

 

                                                       -  20  -

 v úterý a pátek. Dne 26.března zavítal do Čech – císař Karel I. byl v Brandýse a v Staré Boleslavi, kde sloužil u 7 pluku dragounů.

-18-

Ceny masa v březnu byly:

Hovězí…8 Kor.

Vepřový…8 až 9 Kor.

Telecí…7 Kor. 20 hal.

Neškvařené sádlo…8 K. 60 hal. a výše.

Dne 30.března byla requisice zvonů na Smečně:zvony z kostela děkanského odvezeny na potřeby válečné a to zvon z roku 1770 přelity z r. 1849 z velké věže vážil 260 kilo a pak zvaný „Cinkálek“ z malé věže vážil 30 kilo; Zvony sňaly dva vojáci. Letošního roku zastaveno vaření piva v hrab. pivovaře a místo piva vařily se umělé limonády za p.sládka J.Hrdiny. Spolek pro vydržování kuchyně pro chudou školní mládež počal opět vařit ale vydržována byla pouze hraben. Annou z Clam Martinic. 9.dubna nařízeno šetření náhražky podešvů. Dne 1.dubna polétla novinama zpráva, že hrabě Czernín rak. uher.ministr. zahraničí učinil nabídku smírovou. Vyživovací prostředek byl zvýšen mezi 10-25%. Poln práce pošly teprve 2/4, pro sníh a deštivé počasí. Další vypovězení válek:

32, Sev. Amerika – Německu dne 2/4

33, Kuba – Německu dne 7/4

34, Rak. Uhersko – Sev.Americe dne 7/4

Plat horníka obnášel denně 4 až 5 korun. Dne 7.dubna napadl sníh a to o Bílou sobotu a o svátcích velikonočních sněžilo. Před školní budovou (chlapeckou) zasazeny před časem 2 pěkné lípy. V květnu vydali „manifest k českému národu“ čeští spisovatelé. Dne 12.května vypukla stávka horníků u Pražsko železniční společnosti ale v brzku byla urovnána dohodou. Vepřové maso stálo v květnu 1 kilo již 12 kor. Sklizeň z polí v r. 1917 byla prohlášením všechna zabavena. Seno a sláma dáno pod uzávěru v r. 1917. Dne 28.května byla prohlídka zásob, lidem vzali nač přišli, neptali se žádnýho budeli moci být živ a také se ozvaly hlasy těch různých Smečenských lidiček „jen jim to vemte a dejte jim lístky“. Na léto byl zastaven prodej petroleje k osvětlování domáctnosti nařízeno ministerstvem obchodu od 13/5. Dne 2.května bylo „holdování sázení lip“ pamětních před hlavním vchodem do kostela na oslavu nastoupení na trůn cís. Karla a císařovny Zity. Dvě vzrostlé lípy darovány z hraběcí zahrady a přípravné práce zařídil vrchní zahradník zámku p Al. Kadleček. V 9 hodin dostavilo se na místo slavnosti

                                                   -  21  -

 žactvo, kde zazpívána rakous. hymna,,slavnostní řeč měl pan řídící učitel Jos. Roubíček.

-19-

Na to odpoledne u lázní Šternberských vysázen panstvím hr. Jin. Clam Martinice celý „císařský sad“ na paměť válečných dob. Školní žactvo obou škol dostavilo se na místo, kde dostalo se mu poučení o šetření stromoví a zakončeno bylo národní hymnou „Kde domov můj“, uspořádání této slavnosti byl pan řídící učitel Jan Lipovský, jež vše řídil. Dne 23.května harb. Jin. Clam Martinic jako minister. předseda odstoupil, byl jmenován plukovníkem a gubernátorem Černé Hory okupované Rkouskem-Uherskem. K tomu dostalo se mi také vyznamenání „velkokříž. Sv. Štěpána“. 26/5 zvolen v obec. zastupitelstvu, městským tajemníkem četnický strážmistr p. K. Matějíček na penzi a sice bez nároků od města na penzi. Dne 30.května byla svolána po třech letech opět říšská rada nařízením cís. Karla I. k zasedání. V roce tomto nemohli někteří lidé ani sít, neb neměli co a pro drahotu to nemohl žádný koupit a dále velkým suchem tak že sili jen lidi, co měli svůj potah na zimu. Dnem 1.června zřízeno bylo minister. zdravotnictví a sociální péče- pro lid. Všeobecnou amnestii udělil císař Karel I., jež vysvobodila ze žaláře: JuDr. K. Kramáře, JuDr. Al. Rašína, V. Klofáče a.j. poslance české  a slovenské. Dne 27/6 byla po městě sbírka kapesníků. V červnu stálo 1 kilo vepřov. masa již 16 Korun.

Zavedeny byly „mléčenky“ na ¼ litru denně na osobu. Brambory měly maximální ceny stanoveny a to ze sklizně:

V roce 1916 – 1q 15 Kor.

V roce 1917 – 1q 15 Kor.

Rýže v drobném prodeji měla stanovenou cenu za 1 kilo – 90 hal.

 

Kroupy za 1 kilo – 58 hal.

Vajíčko stálo – 36 hal.

Byla opět zmenšena dávka mouky.

1 litr mléka stál – 40 hal.

Návštěva školní byla valně pokleslá jež byly různé příčiny: chatrný oděv, shánění potravin a.t.d. Mezi lidem jevil se hlad, který zíral i z tváří dětí školních velké většiny. Mravné chování se zhoršilo většinou odchodem otců na vojnu, zvláště u odrostlých na které docházely dotazníky okresního soudu a to na žáky tyto. Na výchovu působil neblaze nedostatek učitelstva a pak stále jeho střídání.

Dne 12.července byla sbírka vzorníků látkových. Vypovězené války:

                                                             -  22  -

35, Čína – Německu – 15/8

36, Čína – Rakousku-Uhersku – 15/8

A krátce předtím vypověděli válku:

37, Siam – Německu

38, Siam – Rakousku- Uhersku

39, Liberia – Německu

40, Liberia – Rak.Uher.

Vláda nařídila úpravu spotřeby obilí pro jeho špatnou sklizeň. V srpnu udál se případ pozoruhodný v kostele na Smečně a to při slavnostním výročí nastolení papeže Benedikta XV., kdy po mši hrána byla hymna papež. což přítomného hrab. Jin. Clam. Martinice tak popudilo a vzbouřilo (že nehrána rak. hymna nařízená) tak, že svojí nevolí dal znát sl. Zd. Částkové jež zastupovala na vojně dlícího řed. Kůru J. Kořínka. Za ochotu řádně jí co patron Kostela vypovídal v kostele a k tomu dodal, že Češi jsou takový proradný národ. Poznámka kronikáře: takovým způsobem udržovala se moc a kostel jim byl pouze pláštíkem. Na začátku školního roku otevřeny na chlapecké škole pobočky při I. a II. třídě a vyučováno bylo i slečnami učitelkami.

V obcích zavedeny byli „Uhelné komise“ a zavedeny hned „uhelné lístky“ na uhlí na jednu rodinu přišlo 25 kilo uhle. Dne 4.září zřízena na Smečně „hospodářská rada“. Na VI. Válečnou půjčku obcí upsáno 1000 Kor. z kmenového jmění. Usneseno v obec. zastupitelstvu podporovati reformu volení do obecního zastupitelstva. Na základě všeob. roven. příjm. a tajného hlasovacího práva pro muže a ženy od 21 let. Dne 13. října zavedeny lístky na mýdlo a prací prášek. V tomto roce prodávali sedláci po žních obií: za jeden metrák pšenice 200 K. za jeden metrák žita 100 K., jeden q cent brambor 70 K.

Obuv hrozně stoupnul v ceně tak co dal dnes za boty- jindy měl za to půl strycha pole. Na zimu nebyly k dostání nitě, tak kdo měl co roztrhaný, musel chodit tak v tom. 20/10 byla opět sbírka prádla pro vojny. Dne 7/11 zastaveno vyučování na školách – pro nedostatek paliva. Pro děti Bukovinských uprchlíků, židů, zřízena na Smečně „německá škola“ v hostinci u Čebišů na náměstí číslo 23, na sále a povolena co učitelka židovka. Pro nedostatek dopravních prostředků aj. zavládla všeobecná uhelná krize, zavírány školy, divadla, zábavné podniky, provoz na elek.drahách v Praze zastaven, práce v závodech obnovena atd. Ve smečně se učilo neb bylo řádně včas postaráno o palivo. Podražení bot stálo již

                                                        -  23  -

 20 K. kdo měl trochu mouky doma, byl boháč, protože vůbec nebyla k dostání. Místo bramborů, jež se neuvedly, převezena sem řípa, tzv. „tuřín“ a ta se prodávala lidu k jídlu, mimo to, dali sem pak vikev a koňský bob a to lidé všechno jedli. Letošním rokem všechny jařiny naschly- neb velké sucho bylo. Chudý lid si kupoval cukrovku řípu od hospodářů za 1 q cent platili 18 až 20 Korun a to na živobytí. Omastek nebyl celý čas, sůl také nebyla k dostání. Od 8/11 do 5/12 bylo také zastaveno vyučování na školách Smečna pro nedostatek také uhlí. Dne 6/12 na ruské frontě ujednán klid zbraní a na to dne 11/12 zjednáno příměří a 23/12  zahájeno v Brestu-litevském jednání o mír. Dne 0/12 zabrali Anglie a Itálie Jeruzalém. 1/12 zřízena na nádraží zdejší místní úzkokolejné dráhy veřejná prodejna uhlí. podána občí Smečen. stížnost proti velké výměře tj. 600 q centů bramborů odevzdat a pro špatnou sklizeň nemůže obec dodat žádných bramborů. Usneseno v obec.zastup. jednohlasně upsat opět na sedmou válečnou půjčku 1000 K. z kmenového jmění. Rakous.Uher. bankou vydány byly papírové koruny a padesátikoruny,aby bylo čeleno nedostatku drobných peněz, povoleno bylo půlení a čtvrcení papírových dvoukorun. Dne 26/12 bylo odevzdání čestných diplomů za 40tileté působnosti při sběru dobrovolných hasičů na Smečně. Obec darovala každému členu stříbrnou pěti korunu. A byli to:

-

K. Štrobach, Malina Jos. Tom. Cimr, Fr. Beznoská, Jos. Zvára.

Piksův diplom odevzdán jeho rodině i s darem od obce, neb předtím krátce zemřel O vánoční svátky stálo věpřové maso 1 kilo 24 K., skopové maso 1 kilo 11 K. I okresní soudy musely být uzavřeny pro zimu a nedostatek uhlí, úředníci brali si svoje akta domů k opisování. Takové to bylo v celých Čechách.

 

 

-  24  -

        

 

Statistiky

Online: 10
Celkem: 423021
Měsíc: 6876
Den: 437