Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika města od r. 1923 do r. 1927

7. 1. 2018

             R ok   1 9 2 3

 Stručný opis z kroniky Smečna.

   „Kronika města Smečna“ tímto rokem počínaje jest psaná dle předpisů nové komise letopisecké na Smečně. Předpis zní doslovně: Protokol – sepsaný při schůzi letopis. Komise, konané dne 7/2 1924 za přítomnosti podepsaných. Schůzi zahájil, řídil a předsedal, jakož i provedl zápis podepsaný starosta. Jednání bylo takto. Nejdříve přečten zákon o pamět.knihách a k němu vydané naříz.vlády republ.českosl. ze dne 9/6 1921. “Usneseno bylo schůze konati bez kronikáře“ aneb na přání komise by mohl býti do schůze pozván. Dále schváleno by kronikář vždy předložil ke schůzi ustálený originálně koncept ku schválení komise a po schválení přesně dle konceptu vpádu potřeby opraveného do pamětní knihy zapsal. Dále usneseno by konceptní sešity po napsání do pamětní knihy byly uloženy na městském úřadě ku porovnávací potřebě. Dále usneseno, by sešity konceptní byly stránkově očíslovány, „aby sloužily vpádu změny některých odstavců, snadno ku zápisu zapisovateli komise“ a to proto, aby v knize bylo co možná nejméně dle § 7 zák. o pamětních knihách úprav a doplňků. Dále bylo usneseno, aby knihu pamětní po napsání konceptu vždy kronikář na požádání  letopis.komise předčítal v řádné schůzi. Dále vzhledem ku napsaným poznámkám v nové době od 6/9 do 21/9 1923, při veřejném vyložení pamětní knihy, bylo usneseno svolati společnou schůzi s předešlou letopis.komisí, současně kronikáře v záležitosti jednání nápravy ku zápisu v pamětní knize.

Skončeno a podepsáno vlastnoručně: T.Hejduk,starosta a předs.letop.kom.,        Jan Novotný, člen komise, K.Kabát člen komise (který odjel do Ruska a zaň nový od r. 1926) a Vác. Plzák člen komise.

- Nový rok počal jarním počasím až do polovice ledna, kdy nastaly větry, vánice a mrazy a tím oživl ruch na Sm. a to ledařský.

- Ustavená církem Methodistů na Sm. a počla s vyučováním nábožen.svých dětí ve škole na Boku – 30 dětí.

- Advokátu p.dr.Hohlwegovi v Slaném vyplaceno 8672 Kč za zastupování v procesu obce s majiteli dělnických domků na Boku. (polovici platili

                                                        -  2  -

majit.domků). – V únoru  byl jmenován děkanem kaplan a administrátor p. Jos. Dvořák. -  Plat děl.zeměd.na panství v r. 1922 a zač.r. 1923 denně muž 12 až 16 Kč, žena 8 – 12 Kč. Plat horníka pod zemí denně 50 Kč a na povrchu 30-35 Kč. – Dne 6/12 rozházeny po Sm. komunist.letáky vyzývající k účasti na táboru v Kladně s programem „hanebný útok vládní koalice na děl.třídu“. 

- Obec nechala vypracovat projekt na přestavbu špýcharu na 18 bytů a náklady 465 tis. Kč. Žádost o podporu státu byla zamítnuta. – 17/2 vydán kovový peníz 10 hal. – Odeslána rezoluce ministr.radě v Praze na uzákonění zákona na ochranu českosl.rep. – 1/3 začal ordinovat MUdr. Mar.Kraus v zastoupení  J.Taubla. – Začátkem března otevřen obchod s hudeb. Nástroji p. K. Fričem. -  Dne 11/3 letěli v blízkosti Smečna 3 vojenské aeroplány z Chebu do Prahy. Pro sněhovou vánici a mlhu ztratili orientaci  a jedno vedoucí aero přistálo blízko Přelícké silnice u skály nad Vydrovic mlýnem. 12/3 chtělo se rozjeti a narazilo na mez a převrátilo a nebylo schopné letu. Po dva dni hlídáno četníky a 13/3 po částech odvezeno na nádraží zv. Mrákava – Smečno – Šternberk. -  Došlo ke „smíru“ členů spolku na stavbu děl.domů na Boku a vyrovnání sporných nákladů. Manželé Kalivodovi musí složit 2000 Kč, Štreilovi, Hovorkovi a Pěnkavovi  po 2500 Kč,  Zikmundovi 3000 Kč a složily do chudinské pokladny . Zbývají 3 stavební místa. – V březnu bralo 19 občanů podporu v nezaměst. – Dne 10/4 se počal opravovati kostel z venku fi. J. Zváry stavit.a Jin.Veselý archit. – Na zlatý poklad českosl.rep.daroval „Občan.zálož.“ 500 Kč. – Smeč.měst.úřad vylepil vyhlášku, že městu přidělen špýchar a poněvadž panuje nouze o byty nabízelo možnost koupit po čtvrtinách budovy a na vlastní náklad každý zřídit obytné stavení, jež bude jeho majetkem. – 15/4 v hostinci u Čebišů Svaz junáků pořádal přednášku tajem.svazu Batíkem o „výchově mládeže skautováním“. – F.D.T.J. zahrála u Hornů Krakonošovu medicínu a na schůzi TJ.Sokol přednáška o tuberkulose. – V měsíci dubnu počala F.D.T.J. Smečno zřizovat v přiděleném lesíku místo zvané „Lištice“ neb Čebišovic lesík „Přírodní divadlo“ ležící v blízkosti po levé straně silnice vedoucí do býv. lázní Šternberk. – 24/4 byl náhodný výroční trh od 9 hod. ranních prodavači před domy od pošt.úřadu (č.111) na náměstí po pravé straně silnice ke Slanému vystavovali své zboží. – Ze Smeč.náměstí zmizel poslední dům čp. 108 se šindelovou střechou přestavbou náležící p.T.Cimrovi. – 1/5 mělo Smečno ranní budíček v ½ 7 hod.

                                                         -  3  -

vedený F.D.T.J a Děl.Kl.cyklistů, S.K.Rudou Hvězdou a Pol.org.Komunistů, kteréž pak to korporace vyšli kol 8 hod. na tábor lidu do Slaného, kde řečnil p.Al.Můna. V tento den vlály českosl.prapory z radnice, dív.a chlap.školy.

 9/5 přijel na Sm. pražský arcibiskup Fr.Kordař k udílení sv. biřmování. Ubytován byl v zámku up.J.Filipa. K uvítání bylo zvoněno a na zámku vlál prapor barvy české. V den biřmování uvítal arcibiskupa u dveří kostela věřící K.Vavroc za občany. Biřmovaných dospělých a dětí bylo 331! (děkan p.Ferd.Kučera, I.kaplan Jos.Dvořák). Ve školách se vyučovalo – prázdno měli jen biřmovaní. – K ochraně parku, kostela a sochy sv. Trojice, byly vyvěqšeny tabulky zákazu a poškozování od patron.úřadu Smečno. – 13/5 zemřela v stáří 73 let vzácná paní trpitelka –žena – Charlie Gerigue Masaryková, choť p.přesidenta. Její význam a životní dílo zůstává nerozlučně spoje s dílem presidenta T.G.M. Pocházela ze starého rodu Franc.-Holandského, jinak její otec byl v Americe. Pohřeb na přání p.pres. v úzkém kruhu na Lánech, kde pochována na hřbitově. – Dne 20/5 na měst.úř. Smečno, písemně podepsaly a zdarma odstoupily pozemky zahrad na rozšíření ulice a udělání kanalizace kol místa TJ.Sokol. Učinili to občané p.Ant.Lukáš č. 98, p.Klímová č.97, Jan Novotný č. 96, An. Sýkorová č. 95, Fr. Kemr č. 94, Jos.Hrdlička č. 93, Bož. Štreilová č. 92. – 20/5 byl tábor lidu pol.org.Komunistů proti radnici ve Sm. referoval Al.Muňa – 300 osob. – Zemřel v Rakovníku Ferd.Kučera – děkan a vikář ve Sm. a z pozůst. 2693 Kč stanovil pro chudé Smeč. 100 Kč – Z dne 20/5 na 21/5 byl zničen kříž litý vsazený do kamene stojící na Hrdlív. cestě. – Koncem května „Klub českých turistů“ na Kladně označil i Smečen. okolí tabulky a znameními – visí u špýcharů – kostela a na domě Ant. Částky –pekaře. – 1/6 lékař M.Kraus odešel do Zábřehu na Moravě a Sm.bez lékaře. – 10/6 agitační přednáška o elektrizaci byt. zařízení – přišlo jen 70 lidí.- 17/6 – slavnost spolku „Spojenými silami“ pod protekt. p. presidenta T.G.M., který na podporu spolku a 8 zbývajících členů poslal 5000 Kč. Zakládající členové  - Jos.Staněk, Jos.Müller,Fr. Vlach, Jos. Malina, V.Pokorný, Fr. Ton, V. Breník, Jan Malina. Každému z nich byl při slavnosti doručen veřejně dar 200 Kč v obálce. J.Müller je zpět daroval spolku. Jar. Sára, syn obchod. V památku svého otce, daroval spolku 1000 Kč přes banku. – V červnu zima a dle zpráv 150 let nebyl tak studený červen. – 5/7 TJ.Sokol konal na letním cvičišti v 8 hod. večer „Husovu oslavu“ – účast 300 osob. – 6/7 sdruž.spol.děl. na Sm. v 10 hod.

                                                        -  4  -

na náměstí uspořádali tábor lidu s programem „Hus – Tábor – komunisté“ – účast slabá. – Zloději odcizili maso řez. J.Linksfeilerovi, a 12/7 dobývali se do fil. Konsumní na náměstí č.103. – Vstup do lesa „Mládí“ pouze na průkazenky, jenž vydávají v pivovar. Kanceláři p.Ot.Jeřábkem na dovolení J. Filipa. Do státních lesů je též vstup zakázán. – Vykradli stav.Müllera a vyloupili ohnivzdornou pokladnu s penězi a šperky. Nezjištěni. – 16/7 slavnostní otevření Přírodního divadla v Lištici – proslov starosta F.D.T.J. p.J.Blažek – hráli Psohlavce od Al.Jiráska. Průvod tam i zpět vedla hudba Ant. Kabáta. Návštěva byla veliká. „Divadlo samo svou úpravou a milým koutkem v přírodě je vzorné – vidět v pravdě kus cenné práce a umělecké – kde jsou výrazy smyslu pro krásu a jemnosť, jež dnes tak málo podobných stává.“ – 26/7 pouť – účast slabá – atrakce a stánky skoro žádné. – Řed. Obec. školy Jan Lipovský odešel do penze a jmenován uč.M.Čermák ze Sm. – Žně – úroda dobrá – mláceno na 3 strojích a to p.V.Košař parním strojem, J. Košař a p.Valč benzin.motor. – Zvolen obec.strážníkem 15 hlasy V. Štulík ze 4 navržených (V.Štulík, Al.Štrejl, K. Svoboda, Jar. Ton). 11 hlasy zvolen ponocný Ant. Vlček za zemřelého Bernáška.

-28/8 byla veřej.schůze horníků odb.česk.soc. na sále u Čebišů referent p.Fabián, účast byla. – Od 29/8 opět ordinoval obvodní lékař MUDr. Vojtěch Šilhavý v domě V.Košaře v Přelícké ul. – Majitel pohřeb.ústavu a truhlář K.Červenka rozšířil na moder.stroj.truhl.závod svou dílnu pro stavby a nábytek. –Dne 27/8 bylo vyhláškou polit.správ.a min. vnitra ohlášeno, že má v úmyslu vláda připojit „Nazaret“ část Smečna k obci Svinařovu. Od 4/9 do 13/9 možno podat protesty proti zamýšlené změně. Ve věci odtržení Nazaretu od Sm. byli měst.radou zmocněni T.Hejduk-starosta a p.V.Müller – radní, aby osoně u min.vnitra spolu se zástupci okr.správ.komise v Sl. A to před L.Aust a řed.okr.p.Veinlich, kteří tlumočili neproveditelnost odluky a písemné důkazy předložili. Současně poslal spol.maj.domů ve Sm.protest k min.vnitra. – Dnem 6/9 byla vyložená a všem občanům přístupná na měst.úřadě „Pamětní kniha“ – účast nabájen 30 lidí (1 učitel a dělníci a horníci)-kritika práce kronikáře co tam má být a co ne! – Výlet Sokola na Vyšehrad 7/9 i s hudbou. – 8/9 pořádány obžinky v host. u Čebišů z velkost.p.Jar.Filipa, s průvodem v národ.krojích a s hudbou. – Koncem stávky hornické obdrželi honíci na žádost 2 hl piva od maj.pivov.J.Filipa, od řezníka J.Beránka presvuřt, u řezníka Ant.Koukla 50 vuřtů

                                                        -  5  -

 a u pekaře A.Částky housky. Po dobu stávky zdarma stávkující horníky holil a stříhal holič Jar.Hošek (měl to ve výkl.skříni). – Předvolební nálada byla rušná, ale ne tolik co při prvních volbách.  Ve Sm. utvořeny tři kandid.listiny:

       l) Strana Komunistická

      2) Strana Občan.spojen.stran (českosl.soc, Domovinářů, nár.demokr, spol.maj.domů)    

      3) Strana Živnostenská

Každá měla své letáky a voličů bylo 1661. Dne před volbami v 6 hod. večer konala str.kominist.ještě „Tábor lidu na náměstí ref.p.Stádník z Kladno“. 16/9 byly volby v klidném tempu. Vysledek: Komunisté – 18 členů – 915 hlasů )48 hl.zbylo), Sdruž.Občan.stran – 10 členů – 519 hlasů (9 hl.zbylo), živnostníci – 2 – 127 hlasů (27 hl.zbylo). 2 hlasy neplatné. (volby od 8 hod. do 2 odpoledne). Po prohlášení výsledku volby vyvěšen byl „rudý prapor“ na radnici a zazpívána stoupenci str.komun. III.internacionálu před radnicí a pak šli s průvodem s rud.praporem do místnosti u Hornů.  – 23/9 konal se zápis učňů a učednic (těchto prvně) do pokrač. Školy průmysl.na Sm., a to též z obcí Svinařova, Třebich.,Hrdlíva, Přelíce a Ledec. Ředit.školy pokrač. jmenován uč.Voj.Truksa za zemřel.p.uč.S.Šťastného. – Na 29/9 připadl na Sm.“výroční trh“ na den sv. Michala – prodavačů se sešlo pár a měli rozloženy stánky v místech před hostincem u „Zlatého Anděla“ na náměstí. – Téhož dne odbývala se v hod. schůze nově zvoleného ob. Zastupit., při níž provedena volba starosty a radních. Všech členů je 30. Volba starosty proběhla hladce zvolen T.Hejduk – horník a to 17 hlasy str.komunistů a 2 hlasy str.živnostníků. Při volbě prvního náměstka ukázalo se již, že koalice není tím, co by měla být. Bylo tříštění hlasů až při třetí volbě a to hlasováno lístky, zvolen J.Matějka-obchodník. Druhý náměstek zvolen V.Plzák-horník strany komunist. Radními zvoleni pak za str.kom. V.Kočí – horník,B.Dessort - děl.truhl, Jin.Mayer - strojník, J.Blažek-horník. Za Koalici: V.Müller-stavit.,Jan Stejskal-obchod. A za živnost.str. K.Červenka-truhlář. Dalšími členy jsou: G.Samuel-knihař,V.Svoboda-obchod.,J.Zlonický-statkář, Al.Šára-horník, Jos.Pajkrt - horník,V.Drobný - kovář, L.Lokajíčková-dělnice, K.Měkota-horník, Fr.Franc - tesař.děl, V.Vorlíček - horník,                 

                                                    - 6 - 

 V. Náprstek - horník,V.Jelínek-horník,M.Řebíková-žena hor., Em.Voráček – horník, S. Sýkora – strojník, J.Danda – horník. – Začátkem října otevřel na nám.V.Kolšar nový obch. šicích str., kol apod . – 4/10 TJ.Sokol pořádal dětskou besídku a FDTJ div. Hru „Kletba mamonu“ obraz ze života od Fořta. – 7/10 školní mládež pořádala sbírku ve prospěch Ústř.Mat.Školské  na sběrací archy vybráno 447 Kč, z toho darováno místní mládeži 400 Kč. – 21/10 byly voleny obec. komise: letopisecká (K.Kabát,J.Novotný a T.Hejduk), osvětová – 10 členů, knih.rada – 6 členů, finanční – 10 členů, zdravotní – 10 členů, chudinská – 10 členů, hospodářská – 10 členů, volební - 4 členové, stavební – 2 čl, porotní – 2 čl., požární – 10 čl. (i Fr.Brandejs), elektrárenská – 10 čl.., hřbitovní – 10 čl., výbor prům.pokrač.školy – 9 čl. Starosta a členové rady byli i v několika komisích. – 11/11 a 18/11 TJ Sokol pořádal dorost. Besídku a sehrál od V.Štecha „Doškový statek“ v host . u Čebišů. – Téměř každý týden hry, besedy a besídky od spolků a TJ Sokol. -        

 „Na Sm. naroz. 32 kat.dětí, svateb.úřad.17, zemřelo katol. 19 a bez vyznání 27. Rok 1923 je na Sm.znamením doby a to tím, že v obřad.svateb. u snoubenců byla povinná zpověď, která odpadla jako nepovinná ač dříve povinná a předepsaná. Dále též možno míti ohlášky svateb. I v čase cirk. dříve zakázané.“

 

              R o k    1 9 2 4

  ….V lednu byla odfařena obec Malá Kvíc znaná nyní Kvíček od farnosti Smečenské, což bylo povoleno a schváleno děkan.úřadem na Sm. a obec.zastup. -21/1 zemřel tvůrce „Sovět.rep.Ruské“ p.Vlad.Iljič Lenin. Na znamení smutku vyvěšen byl prapor rudý s potažením černým na domě místnosti pol.org.komun. v host. U Hornů ve Svinařov.ul. – Téhož dne velké neštěstí na dole „Jan“ v Libušíně, kde nahromaděný plyn vybuchl a zavalil horníky. Ze Smečna p. Pěnkava. – 3/2 zemřel přes.Spoj.států Sev.Amer.dr.prof.Wodrov Wilson-zakladatel „Europské demokracie“, jež stvořil sebeurčení národů a jeho 14 článků  bylo majákem. Na pošt.úř. vyvěšen černý prapor. – Sbírka ve prospěch červeného kříže. – V únoru zdražení piva

                                                       -  7  -

 v hospod. ½ litru v místnosti 1 K 20 h. a přes ulici 1 K 10 h. – Ve Svinařov.ul. otevřena trafika vdově po nezvěst. Vojínu – muži pí. Kmochové. – V témže                                                   

měsíci invalida Beznoska uzavřel přidělenou mu trafiku postavenou u sil. Slánské u domu uč.V.Truksy – prodej tabák.tovarů převzal opět invalida B.Vybulka. – 24/2 na faře založ. nepolit.org. „Farní rada“ – volba funkcionářů. -9/3 přednáška odb.org.or.na Sm. v host.u Al.Kroba na Boku o hornících 3 hor. pohřbených za živa. Přednášel jeden z nich Jin.Horák. – Těl.org. konaly besídky, Smetanův večer (osl.100 let.B.Smetany), div.předst.. – 17/4-Ředit.měšť.školy dív. A chlap. jmenován Fr.Ďadourtek. – 1/5 konán v městě pol.org.komun. – budíček – celý den pršelo. – Toho dne nastoupil nový pošmistr J.Tvrzický a s ním úředník něm.národ. Emil Borde, dle nař.českols.rep. k naučení se češtiny. – 3/5 odvod za I.,II.,III. třídy ze 106 odvedenců jen 21 odvedeno. –

  V květnu byla provedena část kanalizace obcí Smeč. a to od domu p. V.Drobného kováře (Jiráskova ul.) na tzv. „hrázi až k domu p.uč.Voj. Truksy, kde spojil se kanál se starým vedeným podél stát.silnice k Slanému. Stavbu prováděl V.Müller za 3175 Kč. – V květnu na obec.škole jmenován řídícím uč.M.Čermák. – 1/6 otevřela pí.M.Košařová na Sm. školu pro kreslení střihů, šití šatů, prádla a ručních prací. -  Počátkem června utvořilo se družstvo hosp., které zakoupilo parní mlatící stroj s mlatidlem a samovazač s presem. – V červnu vylepeny vyhlášky stran koupi dílu na dům ze špýcharů (počet domů by byl asi 8). Bylo vyzvání k občanům, kteří míní si učinit s dílu vlastní dům.-19/6 bylo od převratu 1918 opět Boží Tělo s církevním průvodem mimo kostel venku. V městě ke čtyřem oltářům a to:1/ u p.Vešnera, 2) v nádvoří zámku J.Filipa, 3) u sochy sv.Trojice, 4) u děkanství. Průvod byl veden 8 hudebníky z Kladna, drůž. Bylo dosti a tzv. nebese (baldachýn) nesli K.Vavrch-cestující, A.Hilmer-kolář, F.Brandejs-kolář, V.Kříž-hrobník nastar.hřb. Lidu šlo dost! – V červenci ve veřejné dražbě koupil obec.ořechy za 1901 Kč Ant.Vlček. – V červenci otevřeno nové fotbalové hřiště na „Skalce“ a to S.K.Rudá Hvězda Smečno. Zřízení jeho je z pozemkové ref. co přídělu upravení jeho je pěkné co hříště. – 16/7 v truhlář.závodě K.Červenky při hloubení studny ve hloubce 17 m, nastal výbuch plynů, při kterém se udusil dělník p. Šlejchrt z Řisut. – Dne 25/7 vsazen nový znak města Smečna z r. 1515 pracovaný v Roudnici u p.Jana Brabce, štukatéra v ceně 2090 Kč.  Opravu radnice prováděl stav.V.Müller i se znakem

                                                             -  8  -

 za 10.193 Kč 40 hal. – 9/8 blíže Smečna pod druhými Božími mukami přepadena žena jdoucí ze Slaného do Kanceláře velkost. Lupič jí vytrhl tašku, domnívajíce se, že v ní má peníze. Prázdnou tašku našel strážník J.Kučera, zloděj však utekl. -  24/8 otevřena ulička vedle dív. Školy, cesta pouze pro pěší a to mezi děkan.stodolou a školou, k nové čtvrti děl. domků postaveným na děkanské louce. – 28/8 usnesla se městská rada hlasy komunistů stavěšt dům obecní a to chudinský, jinak činžovní, na který má se udlat výp=ůjčka komunální 200 tis. Kč. Schváleno fin.komisí 5/9. – Životní potřeby v cenách stoupaly a výdělky byly malé. – Švestek a obilí se urodilo dost. – 10/9 velké větry a hodně ovoce spadlo. Za 3 Kč nůše zimních hrušek koženek se prodávaly v panské zahradě a 1 kopa ořechů za 2 až 3 Kč, švestky za 1 kg – 1 Kč 50 hal. Od 28/9 počalo se s vybíráním brambor, kterých bylo dosti. – „Dne 20/9 byl vynesen rozsudek senátu v Praze, který spadá celý do doby tzv. Komunist.puče v r. 1920 v prosinci. Té doby byla odcizena lovec.puška v zámku býv.hr.Jin.Cl.Mart. Kulovnice na div.zvěř.Puška prodělala křivolakou cestu od děl.V.Drápala, který znal původ a vyprosil si jí od nepravého majitele, pak jí prodal Fr. Roztočnému ve Svinařově za 100 Kč, oba byli odsouzeni na 6 neděl do vězení.“ -  4/10 TJ Sokol pořádal v hos. U Čebišů přednášku „Pohřbívání ohněm“ před.taj.krematoria p.Stejskal – FDTJ sehrála v přírod.div. hru Pytlák Martin. – 11/10 TJ Sokol pořádal recitační večer na paměť 500letéo mrtí Jana Žižky z Trocnova – přednášl prof.dr.B.Zelenka. – 12/10 pol.org.Komunistů pořádala veřej.schůzi lidu u Hornů s programem „Rusko a jeho poměry“ ref. p. Nosek. – 15/10 byl uzavřen důl Jan pro další práci. – 2/11 Kominis. Přednášku „Bytová krise a povinnost obce“, 9/11 TJ Sokol div.hru K.Scheinfluga „Druhé mládí“. – 14/11 schůze obec.zastup. o projednání stavby činžov.domu. Při schůzi čten protest voličů. Koalice opustila schůze.  – 19/11 na obec. úřad podala celá koalice písemnou resignaci a to zástupci česk.soc.,živnost.,domovinářů a nár.demokr., každá strana zvlášť. – 23/11 schůze, kde všichni dostali písemný přípis, aby přišli k projednání činž.komu a půjčky a resignace koalice. Při schůze rezignace nepřijmuta, jelikož není odůvodněna a stavba obec.domu i s výpůjčkou odhlasována. – V listopadu přesunuty byly ploty dřevěné u zahrad proti letnímu cvič. TJ Sokol, jelikož majit.daly pozemky zdarma k rozšíření tam ulice vzhledem k žádosti TJ Sokol. – 23/11 opět od převratu 1918 prvně osvětlováno město na hlavních bodech a to obloukovými lihov. lampami – jinde

                                                     -  9  -

 svíceno petrolejem. – 29/11 v hos.u Hornů Sport.Klub S. pořádal „Mikulášskou zábavu“.  6/12 zde vystupovala „Ruská společ.umělců. – Teploty 19 st. – 13/12 opět v host.u Hornů zahájil činnost kočovný.“Biograf“, v hos.u Čebišů TJ Sokol hrálo div.hru „Pražský flameng“. – 14/12 se dostavil předs.J.Stejskal do schůze obec.zastup. s prohlášením, že jeho účast neznamená odvolání resignace a to až do vyřízení. – 1/12 obec.úř.prodával vánoční stromky – dar obci od stát.spr. lesy po 1-2-3 Kč kus. – 21/12 TJ Sokol konal dět.besíku u Čebišů s těl.progr. a hudbou. Téhož dne rozdávala obec vánoční rozdávku v penězích chudým. – Téhož dne konána „Val. hrom. Děl pot. spol. Svépomoc“ na Sm., které mělo příjem dle účetní zprávy 5,122.485 Kč 23 hal. – 2912 koalice podala sprostřed.návrh k smíru bloku str.komun., e odvolá resignaci, když druhá stana odvolá stavbu tzv. chudin. domu, za což se povolí přestavba špýcharů na 8 bytů. 31/12 při schůzi ob.zast.čl.str.komunist.dali si na rozmyšlenou, s tím až o projde všemi instan. a odhlasována stavba. Okres.pol. správa resignaci koalice zamítla. – 25/12 v děk. kostele byla odpoledne „Jeslič. slavnost“ se zpěvy koled, říkání básní a rozdávkou dětem na děkanství. – Metodic.církev u Polenských vánoční slavnosť s nadílkou.-

  Dle posledních statist. Zpráva z r. 1854 mělo Smečno 1333 obyvatel, Libušín  ze Svinařovem 596, Slaný 4268 a Kladno 1543. – V roce 1924 mělo Smečno 3292 obyvatel.

                             Rok 1925

         1/1 FDTJ sehrála v novém sále u p.Pokornýho na Boku dříve Al.Kroba přezdívaného hostinec u „Zlatého purona divadel.hru „Tajemsví matky“ od F.Hlavatého. – 11/1 TJ Sokol pořádala „Pohádkový večer“ přednášela sl.Skeříková učit. – 20/1 ze Smečna odjížděli do Ruska na Kavkaz co družstevnií hospodáři k usazení se rodiny: Fr. Belšána, Fr. Kabáta, V. Náprstka, K.Vavrocha a sám Fr.Slunéčko. – Sníh pár dní a stále teplé počasí. – Ceny např. 2 ½ chleba za 8 Kč, 4 housky 1 Kč, 1 kilo cukru kost. 5 K 40 hal., 1 kilo mýdla 8 Kč atd. – Látky na šaty pánské drahé – l m až 200 Kč. – Počasí 6/2 slunečno a už pučí bez.- Lampy na nám. svítily dvě- před radnicí a domem p.Puchýře proti Přel.ul.-

                                                   -  10  -

šetřilo se. – Na dolech se opět propouštělo, dostaly odstupné. – V noci na 20/2 vloupali se zloději do domu řezníka B.Bakaláře na nám. a ukradli mu 1 ½

prasete, 5 štráfů sádla a 90 kg vepř.masa, kus hověz. masa a 3 tlačenky. Téhož dne v noci dobývali se do sklepa pivního v host. U „Zlatého Anděla“ na dvoře, kde ukroucen zámek, odešli s nepořízenou – vypátráni nebyli. – 1/3 přestavba špýcharu obec.dříve hrabec.byla zadána p.stav.Müllerovi na Sm. a sice žást přiléhající k stát.lesnímu úřadu na dům obecní k obývání, s malou činží pro                                                  

občany nejpotřebnější bytů. A sice dům za 63.250 Kč a studnu za 3078 Kč. – Téhož dne pod měst. váhou bývalý starý rybník byl rozparcelován a sice občanům okolním majitelům domů žádajícím na rozšíření si dvorků apod., sice: p.K.Piksovi, V. Drobnému, Jos. Benetkovi, Fr. Brandejsovi a k hospodě p.Jar. Filipa (dříve dle názvu starších u „Maršíků“)- Prostředek byl zamluven církví Methodistů na stavbu kostela s domkem pro kostelníka. Sáh byl prodáván za 25 Kč. – V březnu v zámec.parku byly vyporáženy staleté stromy majit.Filipem a to ke zřízení zelenářské zahrady. – 12/3-13/3 uhodil mráz – ledovalo se až 10 cm led. Pamětníci si nepamatují, že by se led sekal v březnu. – Akce složek každý týden.  – 21/3 zahájilo činnost loutkové divadlo p. Kaisra v hostin.u Čebišů.-  V březnu napadlo 25 cm sněhu a začala přestavba špýcharu s 8 světnicemi. – Plno akcí a pozn. účast ubohá – jen 45 osob přišlo.- 11/4 v host.na „poště“ byl „Radio Koncert“ předváděl p.Novák a téhož dne byl i „Radio koncert“ v host.“radnice“ předváděl V.Spudil ml. – Stát.lesní správa dohotovila dům z jednoé stodoly a to nárožní u silnice ke „Kačici“ nalézající se v něm byt a maštale pro koně patřící lesní stát.správě. – 24/4 výroční trh – dosti prodavačů a lidí. – 26/5 prvně odbýván pohřeb s vozem automob. Na Sm. a to z Liboce zemř. Jany Sainerové. – Obec upravila k jízdě i chůzi ulici u nového rybníka a také ulici z náměstí na Bok. – U rybníka úprava kanálu v ulici a můstek u cihelny stál 3903 Kč. – 14/6 průvod Boží Tělo po městě, jen oltář byl u p. Lešnera v průjezdě dle naříz.měst.rady (ne veřej.prost.). – Začátkem června velká tepla – uschla krásně i vojtěška, konec chladný. – Akcí plno. – Dražba ořechů 3500 Kč obci od V.Hrdiny aK.Krause. – 12/7 oslavy 15letého trvání Děl.klubu cyklistů ve Sm. - svazový zájezda lid.slavnost na hřišti S.K.Rudé Hvězdy na Skalce. – 19/7 zvolen ponocným p. Traun (dříve jméno Trouba). Bylo stanoveno nájemné v domě ze špýcharu, kteří se dnem 20/7 již stěhovali. – ‚V radnici, kde 2 třídy

                                                          -  11  -

byly v důsledku úbytku dětí byly zrušeny a z jedné třídy udělala si obec zasedací síň. – K mlácení obilí na Sm. byly 2 parní stroje, jeden V.Kašaře a druhý družstva                                                 

 „Domovinářů“. – Od 15/8 autobusová zastávka na Sm. zřízena u měst. váhy. – V srpnu počla se dělati od obce kanalizace od domu Ant.Hilmery – koláře na Kozím plácku, kol hostince u Polenských, pak kol domu Fr.Brandejse – koláře, směrem nahoru do tzv. malé branky mezi domy p. Makovce st.obuvníka a p. Grázse Ed. Stavbu prováděl stav.Kasner z Libušína za 26.777 Kč. Kanál pod domem Ed.Grázse majitel sám zazdit si nechal. – 23/8 večer rozhozeny letáky ústředí komunist.strany na obhajobu stran pověstem o zavraždění p.pres. T.G.Masaryka. – 29/8 na zpáteční cestě z manévrů vojen. Ubytoval se na Sm.děl.pluk č. 51. – Letošní švestky postiženy tzv. „manou“ jako saze. Při použití musely se otírat. – 1/9 nastopupil na Sm. co kaplan nový p.Fr. Hájek se svou originální minulostí, kterou sám o sobě při kázání povídal a sice: před válkou světovou r. 1914 byl vysvěcen na kněze, pak ve válce na vojně, co kněz (feldkurát), po válce zpět co kněz civil. Při rozmachu social. a nábožen. V r. 1920-21 vystoupil z Kněžství a pak co úředník při stát.službě a následkem restrikce v r. 1925 zažádal o propuštění a šel zpět co kněz. –Bývalý kaplan Samec přeložen byl do Hostivic u Prahy. – V části špýcharu po pronajmutí otevřel prodej poživatin a výměny obilí za mouku p. Dušek býv. mlynář v Kačici. – Dříve v části špýcharech otevřel dílnu truhlářskou Fr. Šroubek. Další části pronajmutí měli Ant.Koukl,Jar.Filip a Jos.Zlonický. – 26/9 odjížděli do Sovět.Ruska s rodinami občané ze Sm. a to: Ferd.Plzák, Ant.Slivoň, Al.Šára, Jos.Paikrt, Boh.Dessort, K.Gründ, K.Svoboda, Jos.Krákora. Byla to již druhá výprava ze Sm. – první byla letos v lednu. – 23/9 byl výroční trh – hodně trhovců i kupujících. – 16/10 bylo rozpuštěno  Národ. shromáž. a senát českosl. rep. Volby vypsány na 15/11 oboje. Předvolební nálada na Sm. klidná jen pouze „plakáty,letáky“ a použito polit.str. i aut a aeroplánů. Kandidátek 31. Kandidátů do sněmoven 5.700. – 25/10 při schůzi obec.zast. na žádost p.M.Hovorkové vdově po zemř.Fr.Hovorkovi, pokladníku druž.stav.domů na Boku, usneslo se nevymáhat zbývající obnos 851 Kč 85 h., které patřili důchodu města an obnos měl u sebe uvedený pokladník, který byl zpronevěřen. Likvidátoři celkem měli složit obnos 20.860 Kč 88 h. – 15/11 den všeobec.voleb do Nár.shrom. a senátu

 

                                                       -  12  -

  na Sm. volební míst. byly v radnici v býv. třídách 2 – v kanceláři a v hostinci dole. Průběh voleb byl klidný. U nás výsledek:

č. 8 Čes.soc.dem – 67 Nár.shrom. 59 senát,                                                 

č.21 Čes. soc.dem- 163     „             139   „

č.15 str.komunistů 869     „             739   „

č. 3 živnostníci         134    „             118   „   a další pod 90 hlasů.

 Toho času na Smečně bylo dle sčítání 2953 obyvatel. Voličů do Nár.shrom. 1679 a do senátu 1462. Platných hlasů do Nár.shrom. 1536 a senátu 1323. – 1/12 byl mráz 12 °a začalo se ledovat. – TJ Sokol,FDTJ každý týden hry,besídky. – Koncem prosince bylo vyjednáváno by byl prodán zámek s částí zámec. Zahrady p. Jarom.Filipem velkost.spolku „Vincentínu“, jehož předsedou je býv.hrabě Nosztic. -  Z muzea Slánského vymohl a vyzvedl Smeč.děkan Jos. Dvořák „Smečen. cechovní prapory“, které byly dříve v kostele uloženy a teď opět jsou tam. – Nezaměstnanost na Sm. byla dosti citelná, jakož i bytová nouze. Drahotní poměry stejné ač dobytek a obilí dosti levné. – V tomto roce přestavěla vnitřek vlastního domu „Občanská záložna“ čp. 106 a celou venkovskou fasádu kameninovou. Přestavbu provedl Jindř.Veselý archit. na Sm.

 

              Rok   1 9 2 6  

1/1 FDTJ sehrála div. Dobráček a 3/1 TJ Sokol dětskou besídku u Čebišů. Masopustní doba byla veselá a pořádáno 8 plesů různými korporacemi a 3 taneč.zábavy. – V lednu byly odstraněny ze zámku u hlavních vrat po stranách na výklekách stojící dvě historické staré dřevěné sošky majitelem Jar.Filipem.-15/1 vydal měst.úř.vyhlášky, by lidé přistupovali k hasič.sboru an jest potřebný každému svou obětavostí. – Dne 17/1 nastal nedělní klid u obchodníků zákonem zavedený, též na Smečně. Oznámení občanstvu učiněno bylo od obce vyhláškou a vybubnováním. – Koupe zámku spolkem Vincentinem stalo se koncem ledna mezi 26/1 a 30/1, správou spolku přebírán po všech výmazech

                                                          -  13  -

v knihách. – Schválena obec.zast. stavba kanalizace na nám. od domu Em. Lukáše až k Sedláčkovům, kde se spojí kanál se starým. Dále zavedení elektriky proti kterému podal protest spolek Domovinářů, ale bezvýsledně. -  V únoru podali protest proti zavedení elektr. I další, protest a podpisy sháněl J.Stejskal

a K.Vavroch. – V únoru TJ Sokol zakoupila hostinec na náměstí „u Zlatého Anděla“ proti radnici od manželů Kindlových dříve patřil Procházkovům. Zakoupení stalo se za účelem přestavby a stavby Sokolského domu. – 28/3 S.K.Rudá Hvězda pořádala v hostinci u Benešů (lid.zvaný „na Růžku“) Josefovský večírek. -  Koncem března prodal Smeč.bývalý majitel zámku JaromFilip, velkost.ze zámku „několik for makulatůry“ a to „ze zámeckého archivu“ p.Ant.Kouklovi, řezníku  na Sm. za 600 Kč. Všechno pak na zakročení min.nár.osvěty bylo zabaveno okr.pol.správ.v Slaném a tak také autem náklad. vše odvezeno. Jednalo se též o historické věci různých podniků panství Smečenského. – V dubnu po veliko.svátcích počla přestavba domu koupeného TJ Sokol. DKům stál 170.000 Kč a adaptace 580.000 Kč a to i s prácemi V.Müllera stavit.,J.Zlonického statkář., A.Koukla řez.,Jar.Filipa velkost. A jiných jež poskytly práce zdarma. – V dubnu obec zakoupila obraz v rámu zasklený „rodina p.pres.T.G.M „ v cendě 240 Kč a dán do školy. – 24/4 výroční trh – jeden z největších u nás, málo však kupujících. – Koncem dubna definitivní koupe zámku podepsána byla mezi zástupci spolku Vincentina a Jar. Filipem po všech výmazech v knihách.- 1/5 na Sm. budíček pořádaný děl.korporacemi a pak průvod na tábor lidu do Slaného – účast malá. – Toho dne  pořádala TJ Sokol své 149 představení na paměť 70letého úmrtí J.K.Tyla spojené s „položením základního kamene“ k vlastní tělocvičně spojené s koncertem v host. U Pokorných na Boku. Proslov měla pí.M.Košařová a div.hra byla „Paličova dcera“. Dopoledne u polož.zák.kamene měl proslov župní starosta Sokola z Kladna prof. Kleiner.  Téhož dne byla ve Šternberku otevřena znovu rest. – s koncetem hudby p. Kocála ze Sm.- 2/5 FDTJ pořádala v přírod.div. v Lištici div.hru Jánošík – návštěva obrovská – tisíce lidu. – 1/5-2/5 ogtevřena v chlapec.šk.na Boku „Živnostenské školy pokračovací výstavka“ a vystavena nová Pamětní kniha školy a vyložená k podpisu návštěvníkům. – 6/5 k odvodu šlo 98 branců a odvedeno 23. – Na školní obci Smeč. náleží: Smečno s 2950

 

                                                                 -  14  -

obyv., Svinařov s 1267, Přelíc s 639 a Hrdlív s 385. Celkem 5241 obyv. dle posl.sčítání. V tomto roce celkový počet žatctva byl:

Na dívčí škole obecné – 194, na chlapecké obecné – 295 a obou měst. 298, tj. celkem 717 děti! – Členů škol.rady ze Sm. 6 a po jednom z okolních obcí a 5 učitelů. –

11/7 hlavní slavnost sboru dobr. Hasičů ve Sm.pod protektor.měst.rady na oslavu 50let.trvání sboru spojenou se župním cvičením. Dopoledne bylo odevzdání praporu nového prvního také, který věnoval dámský odbor slavnosti ze sbírek a darů v obnose 2712 Kč. Prapor byl spravován v „růžencové výrobně“ v Praze. Po odhalení předán prvnímu praporečníku sboru Ant.Šárovi. Prapor na jedné straně má: „Sbor dobr.hasičů Smečno 1876-1926, znak český – lev dvouocasí“ a na druhé straně „Bližnímu k ochraně vlasti k oslavě – Hasičský znak“. Na stuhách jsou nápisy a to na první „Nech vlaje pro vlast stále“ a na druhé „Věnují Smečenské ženy“. V místnosti na radnici byla sborová výstavka. Sborů slavnosti se zúčastnili i ze Smeč. 51 a členů bylo 600 krojov. Bez Smeč. Odpol.bylo veřej.cvičení župní se sekerky, pak cvičení sboru Smeč. se stříkačkou dle nové doby. Ukázku cvičení a hašení požáru před 50 lety předvedli stávající členové při založení sboru: p.K.Štrobach, J.Malina, Tom.Cimr a Fr. Beznoska se starou stříkačkou z r. 1620. Pak bylo cvičení „Samaritské čety“. Slavnost celá konající se odpol. byla v bývalém zámeckém parku dnes spolku Vincentina. Večer byl věneček v hos. U Pokorných. –

26/7 zámecká pouť kostelní byla navštívena proti dříve četně a městská pouť 1/8 byla slabá, dopol. pršelo a atrakcí i kramářů málo. – Dne 2/8 počla se stavět kanalizace na nám. od domu p.Sedláčka k domu E.Lukáše u kostela. Stavbu prováděl stav.Kasner z Libušína za 39.090 Kč a 90 hal. – 5/9 otevřena modlitebna Methodické církve v domě čp. 57, pronajmutý dům od uč.Voj.Truksy, nyní říd. v Třebichovicích. – Kazatelem p.Veverka. – 5/9 TJ Spokol pořádala žákovský „Štafetový běh“ na oslavu 50let starosty TJ Sokola p.V. Müllera stavitele. – O posvícení byly 3 taneční zábavy a to: u Hornů, Pokorných a v Sokolovně. – 15/9 se klátily ořechy a l kopa byla za 5 Kč. 19/9 FDTJ sehrála v přír.div. hru Ospaleček.  Téhož dne odvedenci pořádali věneček u Pokorných 26/9 TJ Sokol pořádala tělocvič. akademii na záhájení činnosti v nové budově

                                                             -  15  -

Sokolovny na nám. č. 111. – 28/9 druhá část odvedenců pořádala věneček v Sokolovně.-      

  Dne 21/9 při přestavbě v býv. zámku na Sm. dnes „ústav druhý Vincentinum“ prvý jest v Břevnově u Prahy, přišlo se při úpravě kuchyně v přízemí na zaklenutou studnu hlubokou dle odhadu a zkoušek s lanem na 40 m. Studna byla 2 x křížem překlenuta a to prací čistou, odbornicky shledáno bylo. Studna dle všech známek pochází asi z doby tvrze, jelikož o studni v kuchyni není nikde zmínka v zápisech. Přestavbu zámku prováděla firma z Prahy stav. inženýr p. Schaffer. O studni bylo to ohlášeno „památkovému úřadu v Praze“. Po několika dnech bylo nařízeno studnu znova zaklenout, což se také stalo. Nachází se blízko dveří do kuchyně jdoucí z nádvoří a chodby. V nádvoří uprostřed zámku byla studna delší dobu zakrytá, opět otevřená a vyčistěná a k potřebě upravená, hluboká jest 22 m. –

26/9 u Hornů taneční hodiny s tan.mist. B. Heralem ze Slaného. – 22/9 vypukl požár u Kůrků blíže „Kozího plácku“, který byl v zárodku uhašen. – Začátkem škol.roku se přišlo v chlapec.škole na Boku na to, že byl vykraden kabinet a to většinou věci fisigální. – V říjnu se počla dobývati řepa cukrovka, za kterou bylo placeno cukrovarem za 1 q 15 Kč. – Letošním rokem byla otevřená nová váha k vážení řepy a to v šutrovně u Ledecké silnice v bývalé pískovně p. Klímy. Váhu postavil cukrovar Studňovský. – 12/10 poprvé co stává českosl.rep.byla jmenována vláda občan.stran za součinnosti „dvou ministrů Němců“ a to agrárníka a křest.socialisty. – 16 a 17/10 bylo kouzelné divadlo „Pasparto“ u Pokorných – 17/10 Děl.klub cyklistů pořádal taneč.zábavu u Hornů. – 20/10 počlo stěhování se „části Vincentina“ a to nábytkové zařízení apod. do nového sídla druhého na Smečno do zámku, jež bude pobočným ústavem Vincentína Břevnovského. – 28/10 oslava výročí českl.rep.TJ Soko umělec.program, org. Komunistů pořádala schůzi lidu s progr. O stoupá í drahy ref. Al.Muňa z Kl. – 31/10 FDTJ pořádala „besídku“ pro mládež a dospělé a 7/11sehrála divadlo „Z noci den u Pokorných“. - Od 11/11 zavedena pamětní kniha v domě Vincentina – Smečno. – 14/11 TJ Sokol sehrál divadlo „Jan Žižka“ od Al.Jiráska k 75let.naroz. Bylo to 150 divad.předst.  Při představení byl ochotníky TJ Sokol dán stříbrný věnec s plaketou na níž byly podpisy vyryty ochotníků a pak dar od TJ Sokol sochu závodníka z kompot., obé darováno režis. p.Jos.Zlonickému. –C

                                                    -  16  -

Cena masa klesla u telecího za 1 kilo 12 Kč a u hovězího 14 Kč. – 28/11 sehrála TJ Sokol divadlo „Muži nestárnou“ a téhož dne FDTJ pořádala besídku pro mládež a dospělé. A ještě téhož dne otevřel Sbor církve Mehod. veřejnosti čítárnu. – 28/11 byla slavnost otevření „Vincentina v býv.zámku. Přístup dovolen jen zvaným. Dům byl označen „praporem papežským a pak československým“. – 5/12 TJ Sokol pořádala „besídku“ v Sokolovně a téhož dne FDTJ „humoristický večer u Pokorných“. – 10/12 byla podána formální resignace občan.bloku v obec.zastup. ve Sm. na členství. – Pozoruhodné jest, že ceny zboží životního byly na Sm. vyšší oproti městu Sl. a Kladnu zvlášť. – V roce 1926 do zasedací síně města Smečna, daroval ručně malovaný obraz Smečna, co vlastní práci p. Ferd. Svoboda, přednosta stanice úzkokol. dráhy na Smečně. -   Na Smečně koncem prosince vyskytla se nemoc „střevní týfus“ v domě č. 6 a to ze studniční vody v domě, která úředním naříz. Nesmí býti používána a voda ze studny v č. 5 také ne. – Ve Svinař.ulici byl postaven stánek „Kiosk“ prodejna tabák.tovarů – p. Reischmied. – Radio stanic při Smeč. poštov. Úřadě a to v obvodě je dosud 149. – Narozených na Sm. 57, pohřbených 47,úř.staveb 36.

 

             Rok 1927

  Pozoruhodné bylo dne 1.ledna v kostele na Smeně, kde při požehnání modlil se Páter Fr. Hájek, kaplan a JUC, též modlitbu za pana presidenta českosl.rep. T.G.Masaryka. Stalo se tak poprvé od zvolení p. presidenta r. 1918. – 1/1 zdražen cukr l kilo stálo 6 Kč. – 22/1 poslala obec Sm. Elektric.střed.svazu dva členské podíly 52.000 Kč prostřed. Měst. spořit. Slánské.  – U měst. spořitel. Slánské učinila obec komunální výpůjčku 350 tis. Kč na zřízení elektrisace ve Smečně. -  Přednášky, besedy org. a míst. osvět. komise připravila osm přednášek do konce února.  – Masopust na Sm. byl na taneč. zábavy bohatý: 8/1 Ples-žel.zříz.úzkokol.K.d., 22/1 Šibřinky-TJ Sokol, 6/2 Maškarní rej – zeměděl., 12/2 Ples –sboru dobr. hasičů, 13/2 ples –všedělnický, 23/2 Maškar.ples –S.K.Rudé Hvězdy.,26/2 Ples – domovin. a malorol., 18/2 Dozvuky Šibřinek – TJ Sokol, 18/2 – Karneval – SK Rudé Hvězdy, 16/1-Šibřinky –

                                                     -  17  -

-Jedn.Prolet.Tělových., 20/2 – Společ.ples – Děl.Klubu cyklistů, 27/2 – Reduta – Jed. prolet.Tělov., 1/3 – Cikánský ples – Děl.klubu cyklistů, 1/3 – Domácí ples – Pravdomluvných v radnici. – Plesy byly v Sokolovně, u Hornů, na radnici. – 11/3 byla na Sm. komise okres. pol. správy v Sokolovně stran zřízení biografu (místnosti atd.) obec zastupoval první radní p. Matějka – komise vše schválila. -13/3 TJ Sokol v Sokolovně pořádal věneček od taneč. hodin.,téhož dne S.K.Rudá Hvězda věneček u Pokorných na Boku.-24/3 v celé českosl. rep. byla 24 hodinová generální stávka horníků, co projev proti zhoršení starob. invalid. pojištění. – 26/3 zahájil kočující biograf „Edison“ p. Zelenky činnost v host. U Hornů. – Z 28/3 na 29/3 po půlnoci počla řádit společ. zlodějů na Smečně a to vloupáním do domu E.Grazse, pak K.Sedláčka, Boh.Bakaláře, dále pokusy u p.Budešínského a Matějky samých to živnostníků.

Dne l. dubna v domě (zámku) Vincentina odboč. Sm. bylo 140 nevyléčitel. Nemoc. dětí a osob.  – Dne ¾ objevili se poprvé měst. střážníci v nové uniformě dle vzoru stát. policie. –Dne 20/4 usnesla se měst.rada na popud „Obč.zálož.Sm.“ převésti výpůjčku od Obč.zálož.Sm. do Měst.spořitelny Slaný a to s přehledem: výpůjčka školní původně 44.000 Kč – nyní 39 513 Kč,

                             Výpůjčka hřbitovní           150.000 Kč – nyní 134.723 Kč,

                             Výpůjčka na špýchar 26.363 a 63.250 Kč-nyní 85.654 Kč,

                             Výpůjčka kanalizační        37.500 Kč – nynií 37.125 Lč

Celkem …. 2978.016 Kč 62 hal.

24/4 při schůzi obec.zást.p.V.Janeš, jménem klubu komunist. str. ve Sm. navrhl tuto resoluci k poslání vládě českosl.rep.: „Obecní zástup.zasílá děl.masám Čínské národ. poslání své bratrské pozdravy bojujícím za social. a národnost.osvobození a proti imperialismu jhu Anglického protestuje co nejostřeji proti plánům Anglie a druhých imperial. Států - Čínskou národ. revol. potlačiti. V kantonské vládě spatřujeme jedinou a pravou vládu Číny a je nutno, aby vláda ČSR okamžitě Kantonskou vládu uznala. Prohlašujeme, že se vší rozhodností se postavíme: Proti imperial. intervenci v Číně. Pro okamžité odvolání anglic. a jiných váleč. lodí a vojska z Číny. Pro uznání Kantonské vlády, jako jediné pravé vlády. Pro vydatnou podporu „boje za svobodu Čínského

                                                             -  18  -

národa v Číně.“    Pro hlasovalo 15 členů komunist. strany a p. Vybulka, účast všech členů byla 23 – ostatní proti. Resoluci poslat Okr.pol.spr.v Slané k postoupení cestou úřední dále. – Dále byla podána žádost co ohražení a zhoršení dosavadního sotva dostačitelného hor.poj. novelou připravovanou a to hornic.pojištění u báňských pokladen. Žádost k podání odhlasována k poslání: Min. radě, Min.soc.péči, Min.veř.prací, Min.vnitra – Přesednictvu posl.sněmovny předs.senátu – dále poslanci. Klubům senátu a sněmovny.

  V měsíci dubnu upravila obec ulici kol zahrad proti letnímu cvičišti TJ Sokol. – Stavební ruch byl čilejší oproti loni. – Elektrisační síť instalační po městě prováděla fi. Wess akc.spol. z Prahy. Proud elektr. Dodá Středoč.elektr. svaz a to kilovatová hodina bude stát 3 Kč 80 hal. Z hodin za měs.popl. 2 Kč 50 hal.- 30/4 ze Sm. k odvodu šlo 98 a odvedeno jen 9 a téhož dne byl rekrut.věneček u Pokorných na Boku a také v Sokolovně. – 30/4 v soudní dražbě byl koupen Smeč.pivovar za 1,150.000 Kč p. Schwarcenbergem maj. panství a též Lounského pivovaru aj. – V dubnu obec.úřad zakročil proti postavení 4 sloupů na věšení prádla v příkopě přesahující, jej před zámkem – domu Vincentina – neb to vzbuzovalo pohoršení a pozornost všech kolem jdoucí a jedoucí po stát. silnici – jak hyzdí se pohled a krasocit zámku. Po delší době konečně došlo k zaříznutí sloupů stějně s příkopem (rampou). – 9/5 počato se stavbou elektr.sítě na Sm.- 20/5 byl v kostele se dívat na varhany a jich historickou skříň – virtuos na varhany p. Wiedermann z Prahy. –

Ceny různého zboží: ponožky od 9,50 Kč do 10,80 Kč, pán.košile od 15 do 50 Kč,cajkový pán.oblek od 105 do 175 Kč, pán.polobotky 149 Kč a dět.bot. 19-35Kč, žen.střevíčky od 69 do 119 Kč, cvičky 23 až 29 Kč.  

   Dne 27/5 opět zvolen presientem T.G.Masaryk,tvůrce českosl.státu – po třetí presid.česk.rep. Volba se prováděla v budově Nár.shrom. (Rudolfínu) v Praze v 11 hod.dopol a to členy Nár.shrom a senáto. Odevzdáno bylo hlasů pro přes. 274, odevzdaných prázdných lístků bylo 104 (a to od str.národ.demokr.-němec.nacional.a Hlink.sloven.ludovci). Komusnisté odevzdali hlasy a to 54 komun. Šturcovi – dva lístky neplatné. Toho dne poprvé v den voleb na všech školách prázdno. –

 

                                                              -  19  -

Předvečer 4/6 pořádala TJ Sokol na náměstí ohňostroj večer, co zvěsť, že dne 5/6 jest otevření Sokolovny a 20leté trvání Jed.Těl.Sokol na Smečně. – 5/6 byl slet Sokolů župy Budečské a hostí, dopolední promenádní koncert odpol. veřej. cvičení v ohradě p.Václava Müllera stavitele. Účinkovala vojen. hudba p. pl. č. 2 z Mostu. Večer veselice. – Výlety škol.dítek  na Karlův Týn, z fary dvě nákl. auta na sv. Horu s procesím vedl P.J.U.C.Fr.Hájek. – Škola sbírku pro Masaryk.ligu proti tuberkuloze, výlet šk.dítek na Lány. – Letošní měst. Boží Tělo bylo odbýváno venku 19/6. Ústav Vincentinum odbýval zámecké Boží Tělo v parku 16/6. – Výlety škol. dítek na Peruc a Mělník. – V červnu postaven „transformátor“ na Boku proti chlapec. škole a kol 30/6 počalo natahování drátů. – Dne 23/6 přiletěli návštěvou do Prahy dva američtí aviatikové – letci, jež přeletěli „atlantický oceán“ a to Chamberlin a Levin. – 26/6 školní výstava trvala celý týden – V měsíci červnu a červenci provedl přestavbu čp.11, statku na náměstí majitel p.J.Zlonický. Stavbu provedl mistr p. Černý ze Sm. Budova sama přispěla k ozdobě města. – 10/7 počla obec upravovat část náměstí zprava podél silnice státní ke Slanému od domu K.Sedláčka až k Částkovům. -    21/7 loutkové divadlo p. Maisnera, zahájilo činnost u Benešů (dříve Maršíků- v Jiráskově ul.) –

26/7 zámecká pouť toho dne slavená byla věřícími katol. četně navštívena i stánky cukrář. apod. byly na pozemcích kol zámku. O měst. pouť 31/7 bylo trhovců a atrakcí dosti, návštěvníků též dost.  Toho dne byl v parku zámec.Vincentina koncert domácí kapely přístupný každému. O pouť na Sm. uspořádalo pořadatelstvo trhovců za vedení redakt. časop. „Trhovec“ p.Jana Mužíka z Kladna „Pietní projev na oslavu 10let bitvy u Zborova a 13 let vyhlášení války (s mobilizací) Rakouska se Srbskem a to dne 26/7 1914, s programem: v 9 hod. na nám. proslov o bitvě u Zborova p.A.Kočka z Kročehlav. Pak průvod na hřbitov k pomníku padlým – vzpomínku pietní p.J.Mužík red. z Kladna, recitace přednesl A.Kočka. V 10 hod. promenádní koncert ve prospěch humanních fondů města Smečna (vstup volný)! Taneční zábavy TJ Sokol v Sokolovně, dále u Čebišů, Hornů, na Boku u Dostálů. Jed.Prol.Těl. hrála v přírod.div. hru „Tulácká krev“. – 1/8 byl přeložen ze Sm.kaplan Fr.Hájek do Janovic u Votic a dále do Sv.Jana u Berouna. -  

 

                                                      -  20  -

V srpnu byl poražen památný strom sám stojící (lípa) vprostřed poli mezi „Mládím“ a prvními lipami a to majitelem Jar. Filipem. 21/8 vyloupena pokladna v kanceláři velkost.Jar.Filipa ve Sm. Pachatel nechycen. –

 28/8 byl v děkan.kostele posvěcen a zavěšen nový zvonek „Umíráček“ vážící 28 kg, koupený za 885 Kč, ulit byl firmou Rys-Bouřil-Kukleny u Hrad.Králové.  Na památku padlým ve svět. Válce bylo jím prvně zvoněno a to čtvrt hodiny. Starý umíráček byl zabrán na váleč. účely ve svět.válce 1914-18. – Dne 3/9 bylo poslední hlášení městský, bubnem, jež dělal vždy strážník. – Se stavbou elektr. sítě bylo stále různými majit. pozemků zdržováno pro nepovolení – postavení sloupů. Za jeden sloup v poli postavený vyplaceno každému  20Kč. –

Podzimek pěkný – švestek málo, ořechy za 4 – 3 Kč, 1 q cukrovky v cukrovaru za 18 Kč 50 hal. – dobývání bramborů po sv.Václavu, ozim dobře zaset. -  Trh s velkou účastí. – V tomto roce stoupl počet čísel domů Sm. na 373. –

15/10 pol.org.Komunist. pořádala na nám. „Tábor lidu“ s programem“ Obecní volby“. , soc. dem.schůzi veřej. v radnici –obec.volby – řečník byl p. Remunda. Předvolební plakáty měly: str. kominic,soc.dem.,národ.social. a živnostnická. Letáky měly str.lidová, česk.soc., živnost.,Nár.demokr,komunist. Jinak předvolební nálada celkem žádná. K výsledku volbám se sdružily tyto strany: str. komunist. se soc. dem. a strany živnost.-nezávisl.kandid. –domovináři se str. lidovou. Jedině str. česk.social. šla samostatně. Volby 16/10 v radnici, ve voleb.míst. l – 918 obč. a č. 2 -829 osob.

Výsledky voleb byly: str.živnost. dostala hlasů 83 – 1 mandát, domovin.109 hlasů a 2 mandáty, čes.solcial. 199 hlasů a 3 mandáty, komunist. 825 hlasů a 16 mandátů, lidová 149 hlasů a 3 mand., nerv. Nár.dem.-148 hlasů a 3 mandáty.

Zvolení dle jmen byly Max.Kurfist (živn.), Jan Stejskal aj. Hora (domovináři), V.Kohlík,M.KošařováFr.Kornelík – čes.social., J.Benetka a K.Marek-soc.dem., J.Boušková, T.Hejduk, V.Plzák, V.Janeš, J.Douda, E.Martinovský, K.Henych, Jin.Mayer,Ant.Duda,Ant.Valtr, Jos.Reichl, V.Koč, Fr.Vorlíček, Leop.Kamenský, Mik.Liper a Em.Voráček za str.komunistickou. Ant.Hilmera, V.Lešner, Jos. Dvořák (děkan) za str.lidovou,V. Müller, J.Matějka, J. Zlonický – str. nezávislá. Průběh voleb byl celkem klidný.

                                                     -  21  -

  Na školách Smeč. vyučují nábož. Katol. tito pánové: Ant. Böhm – farář z Vincentina, děkan Smeč. J.Dvořák, Z řádu Františk.ze Slaného guardian zvaný Hyacint-Vincenc Holub, chovanec Vincentina Sm., co varhaník, jenž měl kurs konsistoře k vyuč.nábož.katol. –

  4/11 byla volba starosty a slib obec.zastup. v 6 hod. večer. – Starostou zvolen T.Heduk (str.kom.), I.náměstek- V. Kohlík (čes.soc.), II. nám. – V.Plzek (str.komun.) Další radní K.Marek(soc.dem.),V.Müller (nerv.), V.Kočí,J.Danda,V.Janeš (str.komun.),Ant.Hilmera (str.lidová), Jan Stejskal (domovin.) –

6/11 Jed.Prol.Těl.pořádala u Dostálů na Boku „Besídku program 10 let 1917 – 1918“ Odpoled. pro děti a jejich rodiče. Večer pak „soudruž.večer“.

Policej.Komisařem zvolen Ed. Martinovský (str.komun.). Dále komise do Slaného. Další komiseve Sm.: stavební, senátní, zdravotní, policej.bezpeč. a požární, hospodář. – elektric. – chudinská- letopisecká, porotní a hřbitovní zůstává ve starém slož., volební, osvětová, knihovní.  Většinou po deseti členech v komisi. V knihovní jen 6, v letopisecké 4.

Ze 4 na 5/11 byla vyloupena pokladna v Občan. zálož. s větším obnosem. –

 

   20/11 ustavila se na děkanství polit. org. Křest. social. (lidová strana). – Od 27/11 pořádny besídky TJ Sokol, Jed.Prol.Těl., divadel.hry, mikuláš.zábavy, taneč.zábavy až do Silvestra. – V knihovně 922 knih. – Církev.svateb 23 a křtů 72. Úředních svateb22 a pohřbů všech 24. – Koncem roku od 16/12 se stupňovaly mrazy z 10 až na 30 st. a 23/12 neskutečná obleva na 5 st. a sníh úplně zmizel.

  Správně dopsána kniha pamětní  stran 496, což podpisem stvrzuje Josef Kořínek kronikář města Smečno a členové komisí Václav Plzák, Jan Novotný a starosta T. Hejdu. Frant. Daďourek za okres.šk.isnp. 11/4 1928!

Rok   1 9 2 8

Dne 1.1. odpoledne byla veřejná schůze pracující mládeže na Boku v hostinci u Dostálů s programem 10 let vlády rolníků a dělníků referent deleg. v SSSR.Téhož dne sehrála Jed. Prol. Těl. Večer divadlo Šťastní otcové. Úředním vyšetřením zjistilo se, že vyloupení pokladny a to v okresu 80.000 Kč v Občanské záložně ve Smečně provedly tak zvaní mezinárodní lupiči pokladen Jaroslav Nikl, montér ze Smečna a S. Míšek z Libušína. Počátkem ledna počlo opět mrznout, takže dne 3.1. bylo již 14°C , ale 7.1. obleva zase. Program masopustních zábav byl na Smečně bohatý a to:

Dne 14.1. TJ.Sokol Šibřinky v Nebi v sokolovně

Dne 15.1. J.Prol. Těl. Šibřinky v Pohádce na Boku

21.1. Domov. a malorol. ples u Čebišů (Krále Otakara)

22.1. Děl. klub cyklistů ples u Hornů

29.1. Maškarní ples u Dostálů na Boku

4.2.   Žel. zříz. uzk. dráhy Maškarní ples v sokolovně

11.2. Dobr. sbor hasičů ples v sokolovně

12.2. S.K.Rudá Hvězda Všesportovní karneval na Boku

18.2. T.J. Sokol Dožínky šibřinek v sokolovně

19.2. Ples u Benšů (pod obecní váhou)

21.2. Maškarní merenda u Dostálů na Boku

21.2. Domácí ples stol. společ. Pravdomluvných v radnici

V noci na 7.1. a již večer 6.1. počla vichřice jež se stupňovala – kterou hlásili z celé Evropy s tím, že letošní rok počíná mírnou zimou neb po vlně mrazivé dostavuje vlna tepelná , 11.1. docela odpol. Pršelo. V lednu počla se vařiti v chlap. škole na Boku, polévka pro chudou školní mládež – pro něž byla učiněna sbírka. Dne 15.1. Místní osvět. Komise Smečna pořádala u Čebišů na sále přednášku se světel. obrazy o Jiráskovi a jeho díle přednášel p. učitel Fencl ze Slaného. 25.1. zahájil činnost u Čebišů s Loutkovým divadlem p. Přistoupil (kočující řed.) 26.1. bylo krásně jak na jaře. Dne 29.1. Děl. Klub cykl. Ve Smečně sehrál divadlo Vesnický mučedník v sále u Hornů. V únoru otevřena byla pro veřejnost lékárna p. Kosmy proti kostelu č. 6. Dne 4.2. v domě církce Method. uspořádána byla církví přednáška na oslavu 78 let narození  p. presid. T.G. Masyraka přednášela slečna učitelka Straugmüllerová. Téhož dne byla poprvé napuštění elektr. proudu do transformátoru (postaveného na Boku proti chlapecké škole v parku) a do sítě po Smečnu zavedené. Toho dne bylo prvně svíceno po městě elektrikou a také v domech soukromých. Tím dnem předla firma Wess z Prahy elekt. síť provedenou v městě Smečně – svazu elektrar. Středočeskému jež dodal hodiny počítací na bezuroční zálohu k svazu 50 Kč, jež při přestání odběru proudu se vrátí. Za namontování hodin na dvě světla s pojistkou na domě 25 Kč 70 hal. A za kilovatovou prosvícenou hodinu 3 Kč 80hal. Měsíční nájem z hodin 2 Kč 50 hal. 5.2. Jed. Prol. Těl. sehrála na Boku divadlo Švejk má dvojčata. Toho dne mráz a 10.2. zase pršelo. Dne 11.2. trosky po soše sv. Jana Nepomuckého který stál před kostelem u silnice k Ledcům byly odvezeny do parku zámec. (spolku Vincentina) kde byl znovu postaven blíže zdi ke Šternberku vedoucí a též v blízkosti letohrádku Sallaterrény. Na 14.2. napdlo vysoko 15 cm sněhu – ale samá voda jak se všeobecně říká a dne 15.2. docela teplo zase. 14.2. zahájil činnost s kouzelným divadlem činnost p. Samek (kočuj. Řed.) v hostinci u Čebišů. 19.2. byla veřejná schůze horníků u Dostálů na Boku stran stávky horníků na severu. Kolem 20.2. počlo mrznouti a tak  že Smeč. pivovar ledoval až do konce měsíce. Dne 23.2. pohostinsku vystupovala společnost kabaretní Lucerna v hostinci radnice.  25.2. v radnici byl Hudební večer Matiční. 27.2. počal kurs vyšívání na Singerových strojích v sokolovně v malém sále pořádala jej firma Singer. Dne 3.3., 4.3. a 7.3. Těl. Jed. Sokol hrál divadelní hru Sesestánka od spisovatele Vil. Neubauera. 4.3.  Těl. Jed. Sokol sehrála div. Hru v Černé rokli. 9.3. padal sníh a 10.3. pak 11.3. po celý den padal takže jej napadlo na 30 cm výše. Dne 10.3. zahájila TJ.Sokol Smečno činnost a ta s názvem podniku Rio Sokol Smečno. Jako prvé představení v biografu dáváno bylo Ve spárech upíra drama. Ceny míst byly:

I   místo 3 Kč 27 hal – 2% daň z obr. 08 hal zem. dávka 65 hal – 4 Kč

II  místo 2 Kč 45 hal – 2% daň z obr. 06 hal zem. dávka 49 hal – 3 Kč

III místo 1 Kč 56 hal – 2% daň z obr. 04 hal zem. dávka 40 hal – 2 Kč

Zimní období hrálo se v sobotu večer též, jinak pouze v neděli odpoledne ve 4 hod. a večer v 8 hod. 11.3. Děl. klub cykl. Sehrál divadelní hru Španělská muška u Hornů. Téhož dne J. Prol. Těl. pořádala přednášku se světelnými obrazy u Dostálů na Boku program byl: Tělocvik, sport a rytmika. Kolem 15.3. počlo hodně mrznouti až do 8°C. Dne 18.3. Jed.Prol.Těl. pořádala Josefský večírek na Boku. 19.3. TJ.Sokol pořádala Josefský večírek v sokolovně. 23.3. nastalo oteplení a 28.3. řádný déšť. 25.3. Místní osvětová komise ve Smečně a Odbor Děl. Akademie v Slaném za spolu účasti korporací ve Smečně byl pořádán koncert Bakulových zpěváčků a to dopoledne pro mládež  v ½ 11 hod.  a pro dospělé ½ 3 hod. odpoledne. Dne 30.3. a 31.3 děkanský úřad ve Smečně vybíral na opravu sochy sv. Trojice umělecké to památky sochaře Dintzhofera. Vybíraly dívky M. Šarová začka I měšt. Šk. A Štěp. Hilmerová žačka II měšt. Šk. Vybraly 330 Kč. Část obnosu daruje  též Památkový úřad Praha. Dne 1.4.