Jdi na obsah Jdi na menu

Kronika města od r. 1920 do r. 1922

                    R O K    1 9 2 0    

     Dne 4. ledna na návrh bytové komise k zabrání zámku, usneseno v obec.zastup. by byla podána žádost k zem. polit. spr. A upozorněn na to senátor dr. Fr. Soukup by to vyřízení urychlil. Současně podána žádost k pozem. Úřadu k odkoupení Smečen. velkostatku v základě záborového zákona.

   Dne 29. Ledna byly schváleny „ústavní zákony“.

30/1 byla po městě sbírka na „Masarykovou ligu“, která vynesla 658 Kč. 30 hal.  Letošního roku v únoru bylo stoleté narození Bož. Němcové (spisovatelky).

 Dne 15/2 ustavila se odbočka českosl. legionářů na Smečně, předsedou V.Janeš.

17/2 děkanství učinilo pronájem pozemku za děkanstvím a to „Družstvu pro stavbu dělnic. domků“.

Dne 1.března byla otevřena „Občanská (měšťanská) škola na Boku a tak do I.vního ročníku chlapců zapsáno 52 a do 1.vního ročníku dívek zapsáno 85. A tím „obecné školy“ zredukovány na 5 tříd ze 6třídní (dívčí i chlapecké).

  Dne 7.března měl náš president zvaný jinak tatíček T. G. Masaryk 70 leté narozeniny!

  Touž dobou byly konány volby všeobecné do „Národního schromáždění“!

11/3 jmenován zatímně ředitel. měšťan. škol p. Ďadourek. Dne 14/3 obec povolila parcelaci na 25 domků na pozemcích za děkanstvím, studnu si však musí stavebníci sami vystavět. Toho dne též v obec.zastup. schválen plat:

Školníku chlapec. školy Janu Renčovi 4096 Kč a dívčí školy - Váchové 2316 Kč.

Odměna roční starostovi (T.Hejdukovi) 2000 Kč. Služné asistentovi Slav.Kleinovi – 5014 Kč. 80 hal.(se vším). Pro nadstrážníka J.Ptáčka – 4325 Kč a strážníka                                                         

 V.Knotka – 4177 Kč (se vším). Za posluhu v kanceláři B.Ptáčkové – 24 Kč měsíčně. Polnímu hlídači denně – 8 Kč. Naproti tomu finanční komise navrhla: školníku J. Renčovi 3000 Kč a Váchové 3412 Kč. Návrh ale padl! (K čemu tedy ta komise? Poznámka kronikáře.)

  Do obecního rozpočtu dána položka 10.000 Kč na rok 1920 na zřízení obec. nového hřbitova.

  Schválena komise knihovní rady:

Jos. Zlonický, M. Čermák – národ. dem.

Jos. Kořínek, V. Kohlík jednatel, - čes. social.

                                                         -  48  -

Ad. Křikava, J. Douda pokladník – soc. dem.

  Legionáři pro Smečno a okolí utvořili „družstvo obchod. a hospod. pro členy asi jako konsům „Svépomoc“.

  Dne 14. dubna upsáno na „Premiovou půjčku“ 1000 Kč z kmenového jmění.

V obec. zastup. usneseno darovat po 50 Kč na pořádání slavností Tělocvičných a to: České obci Sokolské a pak Svazu Děl. Těl. Jednot.

  Dále v obec. zastup. usneseno vypsati konkurs na stavbu nového hřbitova s tím, že dnem 15/10 1920 by odevzdán byl svému účeli (a to v časop. Nár. Politiky a Večerníku Práva Lidu.)  Zeď kol betonová, železná vrata, pitevna (komůrka) též z betonu. A návrh obč. Jin. Maera by tam byla místo „kříže“ – postavena nějaká socha a pak název „Občanský hřbitov“ byl přijat a také schválen.

  Předpis obec. zřízení, který praví „že žádný člen rady neb obec. zastup. nesmí býti súčastněn při zadávání prací obcí“ – výjimku na schválení okres.správní komise činí! Starosta dovozuje, že zde jiného na Smečně není, kterému by se mohly práce zadat – tudíž obec.zastup. se usneslo, že mohou býti zadávány práce od obce V. Müllerovi.

  Dne 25. dubna proběhla městem zpráva, že jede na Smečno rada od pozemkového úřadu E. Kučera, jako dosazený správec úřední, spolu s hrab.Boh. Clam Martinicem Tu nastalo jitření mezi lidem,k který se pak srotil před zámkem – kde demonstrovaly a pak vyjednávaly s Kučerou jenž sám přijel a to delegáti lidu: Jindr. Maer, J. Šroubek, V. Šupík, V. Mazourek, Ant. Valtr, kteří trvali na tom, aby okamžitě opustil pěšky zámek a né povozem. Tu vida Kučera, co by jej jako hříšníka (na: lidu i republ.)mohlo následovat a že je ohrožen na  životě, nechali otevřít od hrab. komorníka Jana Koudelky vchod ze zámku do zahrady a ten pak útěkem přeběhl zahradu, kde přelezl zeď kolem zahrady a utíkal do blízké obce „Ledce“ od Smečna tak ½ hodiny vzdálené (pěšinou). Kde si najal povoz do Slaného na dráhu u rolníka Mart. Čížka, který jej sám osobně dovezl na nádraží. Mezitím se bouře lidu stupňovala a lid zvěděv pak, že komorník Koudelka pustil toho „vyssavače republiky a lidu“ – zahradou ven, vymstilo se na něm to, že dostal na místě odměny - citelné, které byly takové, že to odležel v Kladenské okres. nemocnici. Pachatelé nebyli zjištěni.

 

 

                                                          -  49  -

 Po sjezdu strany social. demokr. Vstoupila Smeč. polit. org. soc. dem do nově utvořené strany „Komunistické“ (bývalé tak zvané „levice“ ve straně social. dem. Smeč. pol. org. soc. dem. čítala 850 členů.

  Dne 10. května založen „Klub fotbalistů“ sportovní „S.K.Smečno předseda E.Gräsz.

  16/5 byla vypsána „premiová půjčka“. „Stavební družstvo dělnické“ počlo stavět domky v Přelícké ulici.

 Dne 2. června založen „sbor Junáku Skautů“ ve Smečně – první vůdce Ada Kraus.

21/6 byla skončena činnost odboč. Americké misse na Smečně – Dne 27/6 konán v Praze „VII. Slet Sokolstva Všeslovanského“ – prvý ve svobodné vlasti. Všichni cizí zástupci a oficielní sklonili v obdivu hlavy své před vyspělostí a ukázněností našeho národa – dosud téměř zcela neznámého, čímž Sokolstvo si získalo zásluh nesmrtelných.

Cvičilo 12 tisíc sokolů – členů a pak cvičilo 12 tisíc sokolic – členek.

 Dne 4. července povolena pobočka při II.hé třídě chlapecké školy (obecné). – Okresní pol.spr.v Slaném poslala přípis obci, který byl čten v obec. zastup. a sice, že horníci nebudou dostávati přídělu půdy do pachtu od velkostatku.

Poplatek z obecní „váhy“ zvýšen na 1 Kč. – Stavba nového hřbitova zadána staviteli V .Müllerovi ze Smečna – V ob. zástupit. usneseno by poskytované zálohy Sm. občan. záložnou – obci Smečenské uzavírány byly až do 30.000 Kč.

 Dále usneseno obec.zástupit. by „pouť sv. Anny 26. července „ odbývala se vždy 1.vní neděli po sv. Anně. (Proti vystoupil občan Gust.Samuel a Jos. Fára s tím, že jest zájem živnostníků, který vyžaduje to ponechat nezměněné jinate, že změnou utrpí tím škodu živnostníci.) Při hlasování přijato 15 hlasy pouť odbývat letos 1.srpna a příště vždy v neděli po sv. Anně. Usnesené též dát oznámení do novin.

  Kostelní pouť 26/7 odbývala se jako jiná léta v zámku – ale při malém počtu návštěvníků. Přijelo přes ohlášení přeložené poutě mnoho kočujících obchodníků (pouťových), kteří v našem městě nesměli vykládati a tudíž na pozemku kol zámku vykládati mohli, ale bylo jich celkem pět.  Atrakce v městě stojící nesměli toho dne činnosť vůbec zahájit (rozkaz obce). Stanovení cen pro kramáře, živnostníky a podniky o pouť a podobných příležitostech přibylých na Smečno a to tyto taxy: houpačky – kolotoč – 100 Kč, kramář.krámy 4 až 5 m – 10 až 15 Kč.

                                                        -  50  -

                cukrářský krám 4 m – 10 až 15 Kč

                větší bouda zavřená – 30 až 80 Kč

                střelnice- 30 až 50 Kč    a   1 nůše -  2 Kč.

Poplatek tento jest pouze za 1 den!

- Přes zákaz, že nesmí se převážet dobytek z 1ho okresu na 2hý, kde právě zuřila kulhavka, slintavka a červenka (na Slánsku) stalo se v měsíci červenci, že chtěl řezník Červenka z Kladna automobilem náklad. Převést vepřový dobytek – který mu předseda hosp. komise Jan Stejskal zabavil na Smečně a to 14 kusů – spraviv o tom četnickou stanici. Odporážen dobytek v místě a výsek masa měli všichni řezníci Smečen. prodávalo se 1 kilo za 24 Kč. Obnos stržený zůstal u obce Smečenské.  

Dne 4.července 1920 neočekávaně navštívil zdejší město „první president českoslov. republiky T.G.Masaryk s dcerou dr. Alicí Masarykovou, pak dr. E. Beneš ministr zahraničí a kancléř dr. Přem. Šamal. Budiž k tomu uvedeno, že byl sice hlášen k prohlídce zámku a zámecké zahrady, kde se právě ten den odbýval výlet Děl. těl. Jednoty Smečenské – a tu zašel též president na místo výletní v zahradě, kde na uvítání „zazpívána mu hymna třetí internacionály“ a „hudba pak zahrála Marseilleisu“. K uvítání dostavila se městská rada a starosta T. Hejduk přivítal p. presidenta za občanstvo.

  Dne 1.srpna byla slavnosť 10letého trvání klubu „cyklistů“ v zámecké zahradě – súčastnilo se 264 cyklistů, dále pěvecký spolek „Vrchlický“ z Libušína – hudba Ant. Kabáta.-Dne 16/8 založená polit. org. živnostenská. A téhož dne založená odbočka združení českosl. horníků a hutníků ve Smečně předseda V. Vavroch. – Dne 1.září otevřeny při měst. Škole dívčí a chlapec. na Smečně druhé třídy – celkem 120 hochů a 117 dívek. Umístění tříd a to všechny čtyři třídy (ročníky) je v obecné škole na Boku. – Hochů v obecné škole bylo všech 436 a tak smíšeny byli některé třídy pro přeplnění – s dívčí a zase naopak. Výpomocné nouzové třídy byly otevřeny následkem potřeby opět dvou tříd pro měšť. Školu – jež byla nucená obecná škola postoupit ony 2 třídy a své přeložit do soukromých budov a to I.třídu B do Jindřichova a IV. třídu B do hostince (sálu) u „Polenských“. Obě budovy náleží zdejšímu panství. „Jindřichov“, kde je opatrovna – je k účelům učebným zcela nevhodná, osvětlení nedostatečné, obklopena zděmi temnými a z té příčiny zimní vyučování začíná tam až o 9 hodině dopoledne – a přes to „úřední komise to uznala způsobilé“. Místnost u „Polenských“ je způsobilejší ač

                                                        -  51  -

 to je v hostinci, vchod je udělán z ulice, závadou je však společný záchod s hostincem. – V září byl odbýván v Praze na prostranství výstaviště a jeho budovách I.vní mezinárodní Pražský vzorkový veletrh. – Dne 15/9 1920 nastolena nová vláda Československé republiky a to úřednické ministerstvo v čele s předsedou dr. J. Černým. A tudíž očekáváno, že odchodem vlády neodborníků – odstraněno bude mnohé zlo nebo se zmírní. Ministerstvo toto jest již třetí v Českoslov.republice. –

  Schválená komise pro pamětní knihu: (k jmenování kronikáře apod.) Renč Jan, Lukáš Ant., Řebík Fr., Jelínek V., Vaznerová Lud., Formánková Roz.,Voráček Ant. (za str. soc.dem.). Vágner Ant. A Košařová M. (za str. čes.social.).

  Obcí Smečen. podána žádost k ředitel. Pražsko železař. společ. na Kladně, by na Smečně vystavěla dělnickou kolonii pro své zaměstnance. – V obec. zastup. usneseno učinit výpůjčku 44 tis. Kč na školní inventář „občanských škol“ (měst.) na Smečně na 5 ½ % úrok a libovolné splátky. Dále obnos 120 tis. Korun česk. Na zřízení nového hřbitova, rovněž vypůjčen na 5 1/2 % úrok a libovolné splátky u „Občanské záložny“ na Smečně. – Školní půjčky v úpisech Rakous.půjček v hodnotě 8250 K. upsány byli na půjčku Česk. rep. – Položka na veřej. Měst. knihovnu zvýšena na 1542 Kč pro rok 1920 (založení). Knihovníkem – měst.veřej.knihovny byl zvolen v obec.zástup. dne 14/11 Jos. Kořínek.

  Na rozích domů při vchodu do města byla nucená obec vyvěsit tabule – zákaz rychlé jízdy městem (hlavně automobily). – Dne 15/11 na školách byli oslavy 250 leté  - úmrtí J.A.Komenského. Všem školám nařízeno odstranit „obrazy Habsburků“, což se na Smečně stalo hned po převratě v roce 1918. – Velice bylo těžko žít v době válečné ale i poválečné pro velkou drahotu.

  Na začátku školního roku bylo žáků chlapec. školy „bez vyznání 3“. Školní přirážky dostouply 209 %. – Potravní spolek „Svépomoc“ věnoval pro chudé žatcto 250 Kč. Místní školní rada na chudé žáky chlap.školy povolila 268 Kč 45 hal. na potřeby. Na knihovnu žákov. A učitel. 80 Kč a na pomůcky učebné pro obec. školu 1000 Kč. – V tomto roce postaráno o veřejné zdravotnictví vcelku špatně  - neb se nedodržovaly předpisy stanovené. Později se zlepšilo tím, že každý zaměstnanec musel být u nemoc. pokladny přihlášen, což jest cenná social.vymoženosť. Ale bohužel výhody této se někdy zneužívá.

    A tak jako všude i zde v naší Českoslov. republice jsme nezůstali „s myšlenkou bolševickou“ pozadu – pod níž úpí celá Rus. A tu chtěli mnozí pomocí různých

                                                                 -  52  -

agitací i v naší Českoslov.rep. „učinit převrat“ a nastolit dle vzoru Ruského „vládu Komunistickou“ – u nás ve státě, který potřebuje k svému vývoji klidu a návratu k práci, poctivosti, lásce k vlasti a ke všem ctnostem občanským. A místo toho jak vidno „usiluje se o převrat a občanskou válku“. I na Smečně jako všude jinde stal se ten „pokus o převrat“. Dne 11.prosince 1920 zabral panství Smečenskéo „revoluční výbor komunistů“. Za zemědělskou organizaci „přijel v automobilu“ okresní důvěrník „Salač“ (kovodělník z Kvíce u Slaného) tajemník okres. združení zeměděl. „Svatoš“ (ze Slaného), kteří na náměstí z okna radnice řečnily k improvisovanému táboru lidu (mnoho zvědavců) a prohlásil, že revol.výbor panství Smečen. zabral  „zatím pro město Smečno“, nežli dojde jiné rozhodnutí. Do úřadů posazeni byli důvěrníci. „Místní revoluční výbor“ dával svolení k různým výkonům a pracím. – Zámek zabrán v 8 hod. ráno jménem revolt.výboru obč. Jindř. Maeyrem, Jos. Kalátem, Jos. Šroubkem a Ant. Valtrem aj. počet jich celkem 12. Na to hned na věži zámku Sm. „vyvěšen prápor“ rudý, obč. Martincem (práporečník polit.org.). Po zabrání zámku „zabrali jeden pokoj co strážnici“. Kolem zámku a budov k panství patřící, chodily stráže s puškami opatřené, složené z horníků – komunistů. “Zbraně si opatřili (lovecké pušky) ze zbrojnice býval. hrab. Jin. Clam Martinice a pak od lesmistra Al. Čepeláka na němž vynutili 2 pušky i s patronami.“  Mimo toto chodili ve městě po různých občanech, kteří mají pušky a podobné zbraně a to členové revol.výboru „A.Janeš, J. Šroubek, A. Vorlíček, B.Motyčka a tak se stalo, že jim odepřeno, jako učitel V. Kohlík, vůbec odepřel jim vydati pušky a také nevydal.

   Později zabrali druhý pokoj v zámku pro „revoluční radu“, kde odbývaly se schůze. Celkem dle odhadu vystřídalo se „120 mužů – co hlídky“. V hlídací službě byli činní též „Skauti“ Smečen. (v celé výstroji). Dne 12/12 1920 a to bylo v neděli o 8 hodině večer vyhlášen v okresu Slánském a podob. jiných „Vyjímečný stav“ a ještě večer došlo „vojsko“, které se ubytovalo v zámku a tu mezi jednáním se „stráže rozběhli“ a všichni s nimi i ostatní. A procházející se masy lidu „posíleny byli občany ze Svinařova, které přiběhly se vším možným v rukách na Smečno a to na „znamení zvonkem na návsi kapličky dané a to k poplachu“. Na náměstí pak „došlo k zakročení četnictva (sesíleném) a také pro neuposlechnutí k okamžitému zatýkání“. V noci zatčeni byli obč. Jos. Raichl., Em. Formánek aj. „Někteří by ušli zatčení utekli“. (kupř. Kalát na šachtu). Při vyklizování náměstí a ulic četnictvem mnohý občan dostal – „kolbou“ četníka.

                                                        -  53  -

 Toho večera byla též pořádána „Mikulášská zábava“ v hostinci u Čebišů č. 23 na náměstí a to „združ.českosl. mládeže social.“, která však samým zahájením ihned se také zákazem rozešla. Tou dobou před hostincem shromážděný lid revoltoval proti zábavě a někteří z účinkujících nařknuti dokonce „že byli oblečeni za četníky ku příkladu p. Ant. Koukl“ a pak také někteří „Sokolové“. Zde vidět ta bezhlavosť a pak škodolibosť!

  Na to dne 13. prosince 1920, dopol. „sráželi se hloučky“ ale četnictvo toho netrpělo a „došlo k mnohému zatčení“. (Štrejl Fr. – z protivení). Pak mimo to „zatčení členové revoluč. Výboru a někteří pak z revoltujících, jež byli zatčeni, byli „odvedeni silnou stráží do Slaného“. A odtam tud pak převezeni k zemsk. tresnímu soudu a na Pankrác!  Po celý den četnické hlídky sesílené vojskem udržovali pořádek a klid ve městě. Tak odstraněny komunistické stráže a pušky jim odňaty až na „tři a jednu“ pistol, jež se nevrátily. Dne 13. prosince 1920 ráno byl „sňat rudý prapor“ s věže zámku na rozkaz důstojníka a pak byl roztrhán. Tak neslavně skončil na Smečně převrat jako v celé republice.

  Zajímavé jest pro cizince a místní lidi pohledět na kostel Smečenský, který vypadá, jak by byl demolován a sice nejen otlučen, ale skorem všechna okna vytlučena kamením a zvláště střílení kaménky prakem. Ponejvíce to dělají školáci a výrostci. Divná to výchova a každý zvlášť cizinec to odsoudí.

  Dne 31. prosince 1920 bylo 12 stup. tepla – pravé jarní počasí!                        31/12 bylo žáků bez vyznání 83 v chlapec. škole.

                                                    - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                              -  54  -

      R O K     1 9 2 1

     Od 6. ledna do 8. ledna byl na četnické stanici – vyšetřující soudce, který jen vykonával výslech svědků o převratové činnosti komunistů. V lednu změnila „odbočka (svazu českosl. legionářů v Praze) na Smečně po sjezdu „Všelegionářském“ v Praze na „Českosl. obec Legionářů“ tudíž na Smečně „Jednota českosl. legion“. Legionáři – komunisté vystoupili pro nesouhlas s programem „Českosl. obce legionář. V Praze a to: V. Janeš, Al. Plzák, Jan Salač (z Nazaretu). 7. ledna neznámý pachatel vložil „dynamitovou patronu“ pod schodiště v hostinci u pí. Hornové ve Svinařovské ulici a způsobil tak značné škody v budově. Majitelka hostince těsně před výbuchem sešla s hošíkem ze schodů (a to sálu), téměř to byl zázrak před smrtí tak hroznou! Druhý den na to měl tam odbýván být ples „Železn. zřízenců“  úzkokolej. dráhy Smečno – Slaný, který tím odpadl. Pozorováno zmírnění drahoty v ceně masa a drůbeže o 30 % ze své vysoké ceny. Avšak u látek to je nepatrné. V obec. rozpočtu na rok 1921, povoleno chudým dětem na knihy 400 Kč, na psací potřeby 400 Kč, na knihovny žákov. obec. škol po 60 Kč a na měst. škol. 300 Kč, na učitelské knihovny po 50 Kč, na učebné pomůcky po 500 Kč. Veškerá vydání ve škol. rozpočtu jsou:

98.336 Kč 94 hal. Příjem – 15.964 Kč 10 hal., schodek – 82.372 Kč 84 hal. Úhrada na to je 420 % školní přirážka, z toho na Smečno připadá 58.819 Kče 78 hal.

  Dne 8.ledna daroval spolek „Svépomoc“ chudým školním dívkám na pomůcky 250 Kč.

  Při volbě dne 19/1 do místní školní rady zvoleni: T. Hejduk, V. Plzák, Jan Vágner a K. Henych  (Ed. Martinovský – náhrad.) za soc. dem., A.Procházka, A .Zajíček (náhrad.) za čes. social. a Al .Isop, V. Müller (náhrad.) za národ. demokr.

(Nově dopl.: z obcí přiškolených zvoleni: Fr. Švácha – Přelíc, J.Rákosník aj. Beran – Svinařov, K. Pařízek – Hrdlív. Z učitelů: Fr. Ďadourek řed.měšť škol, J. Roubíček říd.ob.dív.šk., Jan Lipovský říd.ob.chlap.šk., M. Čermák a Zd. Sarymová.)

  Začátkem roku počal ruch stavební za děkanstvím vedený „druž. společ. pro stavbu děl. domů.   

  Děl. Těl. Jednota na Smečně usnesla se ve valné hromadě rozejít a ustavit se v novou Fed. Děl. Těl. Jednotu (komunistická).

  V obec. zastup. 19/1 usneseno na nový hřbitov dát „místo kříže“ – pomník padlým a zemřelým vojínům ve světové válce“. Na konkurs stavby silnice ke

                                                                -  55  -

 hřbitovu, došla nabídka jen p. V. Müllera, stavitele ze Smečna a tudíž mu zadána na obnos 33.416 Kč.

  Obec Smečno propůjčila váleč. invalidu Fr. Piksovi „městskou váhu“ na zatímní zřízení trafiky, (kde také prodával).

  Dne 11/2 v obec. zastup. usneseno: poplatek z vývěsních tabulí zvýšen na 3 Kč. Na silničku ke hřbitovu vypůjčen obnos 50.000 Kč na 8 % anuity ročně u Obč.zálož. na Smečně. A na hřbitov vypůjčen obnos 100.000 Kč na 8 % anuity u Obč. zál. ve Smečně. Dále usneslo se zastup. na úvěru u Obč. zálož. Na Smečně, by zvýšen byl na 100.000 K na posílení pokladní hotovosti.

   Aby statistika státní pracovala čísly správnými a né ta, jako za Rakouska nařízení „sčítání lidu“, při čemž místo obcování řeči uvedené národnost neb mateřská řeč. Tak jako všude tak i na Smečně před sčítáním lidu zahájena „agitace“ pro vystoupení z církve Římskokatolické a to nejen plakáty, ale i po domech! V únoru bylo sčítání lidu v celé Českosl. republice a dle toho jest na Smečně 2950 obyvatel – úbytek o 133 obyvatel proti poslednímu sčítání. Z toho je:    Čechů – 2947      Němců – 1          Rusů – 2

        Mužů – 1484           a     žen – 1466

Vyznání:   Římskokatolick. – 1169        Českobratr – 6 (z toho Evang.2)

                  Českosloven. – 1                      Pravoslav. – 2

Bezvyznání - 1772             Číst a psát – 2376, analfabetů – 52, jen číst – 2.

Dle povolání: horníků – 384, obchod.a řemesl. – 380, úřed. a učit. – 43, povolání.

Domů – 338, nečísl. Domů – 2 a kočující vůz – 1.

  Následkem sčítání lidu byl ve škole chlapec.viděn přesun ku příkladu: ve třídě IV. B zůstaly – 3 žáci nábožen. Římskokatol. a ti budou společně se vyučovat s třídou IV.A. Po sčítání lidu stoupal počet žáků bezvyznání, tudíž usnesl se sbor učitelský – ze tříd odstranit kříže – uloženy jsou v kabinetě. – Dne 2/3 zahájena činnost „městské veřejné knihovny“ v domě Občanské záložny ve Smečně na náměstí, jež zdarma k tomu účelu propůjčila místnost. Knihy přejaty od Těl. Jed. Sokol a Žižka čten.spolek, jež měli společnou knihovnu, která byla obci Smečenské propůjčena na dobu trvání 10 let a tak k půjčování bylo 353 knih pro začátek. Od obce dle zákona bylo na veřej. Knihovnu přispíváno 1500 Kč ročně.

   Komise pro vedení pamětní knihy: Jan Renč předseda, V. Náprstek – soc. dem., M.Košěařová a Ant. Vágner za čes. social.

                                                -   56  -

  V měsíci dubnu byly v Praze slavnostně pohřbeny ostatky „42 hrdinů“ na Olšanech (hřbitovech), kteří byli za Rakouska vojskem rakouským na Italské frontě „zajati a oběšeni“. – Sbírka na červený kříž pořádána dne 4/4 na Smečně vynesla 1598 Kč. Na druhém Pražském vzorkovém mezinárodním veletrhu vystavoval ze Smečna p. Karel Červenka, strojní truhlářství – nábytek. Na hospodářské výstavě v Praze v měsíci květnu – vystavoval hospodářské stroje p. Al. Šourek, závod na hosp. stroje na Smečně.

  Plat horníka denní mzdy při 8 hod. době pracovní činil 42 Kor. a až 50 Kor.  – V obec. zastupitelstvu odhlasováno se zpětnou platností od 1/1 1-21 zvýšení platu a to: asistentu 1000 Kč. Měsíčně, dvěma strážníkům o 6 Kč denně víc – každému, ponocnému o 1000 Kč ročně. Současně zvolen nový hrobník na nový hřbitov a to obč. V. Kříž – 14 hlasy, bylo podáno 13 žádostí.

  Místní školní rada učinila návrh obci na přístavbu šesti tříd pro školu měšťanskou a to: z radnice, z tělocvičny a Polévkárny v chlap. škole na Boku. Město Smečno vypsalo konkurs na místo tajemníka (přednost mají dle vypsání legionáři). – Od 1/6 byl zaveden v Českosl. rep. „24 hodinový čas“ – počítání denní čas od půl noci do půl noci od 1 – 24 hodin.

  Dne 5/6 byla svolána různými korporacemi veřej. schůze u Čebišů (zvláště poplatníků), která vyzněla proti jakékoli stavbě neb přístavbě školy a sice z toho důvodu, že obec jest zatížena tak dost – by se počkalo až bude to trochu lacinější. (A podána na měst. úřad Smeč. usnesená resoluce.) – Dne 21. Června bylo tomu „300 let co popraveni byli Čeští páni na Staroměst. nám. po neblahé bitvě Bělohorské“. – Tou dobou slavil 70 leté narozeniny největší náš spisovatel a miláček lidu Alois Jirásek. – Úkaz doby bývalý kaplan Smečen. P. Maleček vzdal se místa Smečen. a vstoupil co nastávající úředník na poštovní úřad v Praze. – Dnem 16/6 Svaz učitelů v Česk. Reptl. Zakázal učitelům výkony a to varhanické a zastavení míst řed. Kůru v kostele.

   V horečce porážení soch – v republice – došlo i na Smečně k tomu a to z 9/7 na 10/7 1921, byla svržena socha sv. Jana Nepomuckého stojící v blízkosti kostela u silnice a to státní, okresní z odbočky silnice jdoucí do zámku. Tak budí trosky pozornosť cizinců jdoucí okolo. - Město Smečno upsalo dne 17/7 na „investiční půjčku“ 3000 Kč z Kmenového jmění. – Zvolený hrobník Vác. Kříž, všechny podmínky nepřijal, byla tudíž nová volba hrobníka a zvolen 15 hlasy legionář Jan Vácha. – Obec odprodala mezi novou silničkou a p. Mikešem pozemek jemu

                                                           -  57  -

 a sice 1 sáh za 4 Kč. Proti zaplacení všech výloh stím spojených. Dále pozemek obecní č.k. 743 měřící 9 x 14 m a sice dvěma žadatelům odprodala p. K. Štrobachovi, pokrývači a Vác. Hrdinovi, cestáři za 1 sáh – 4 Kč a další si též sami si hradit. – V obec.zastupit. odhlasováno 17/7 a to vyřízení žádosti o udělení licence pro „biograf“ a sice „místní skupiny českosl. váleč. invalidů“ ve Smečně a pak Fed. Děl. Těl. Jed. ve Smečně. Výsledek hlasování byl:

Pro invalidy – 1 hlas, pro F.D.T.J. – 22 hlasy a prázdné – 3 hlasy. Většina názorů zněla pro „F.D.T.J.“ neb prý udělali pro váleč. vdovy a sirotky více než „združ.česk. váleč. invalidů“. (Divné to názory poznámka kronikáře.)

   Obec.zástup. byl předložen náčrtek na postavení památníku na novém hřvitově – „všem místním padlým ve světové válce“ s nákladem 10.000 Kč. Na pomníku budou napsány jména padlých vojínů a fotografie padlého vojína. V nezvěstných vojínech se bude konat šetření u Červeného kříže. A tak usneseno dne 17/7 v zástup. zadat pomník – kameníku z Nového Strašecí – panu A. Fišerovi za 10.000 Kč.

   Na začátku žní vypukla mzdová stávka zeměděl. dělníků při dvoře Smečenském, která však hospodářsky a sociálně poškodila dělnictvo zvláště přičiněním stávkokazů ze řad nedělníků ze Smečna.

  Dne 23/6 po delším šetření byla obec nucená vrátit stržený obnos za zabavená prasata, jenž předseda hospod. rady Jan Stejskal zabavil a nechal zabít a výsek masa v místě byl, stržený obnos činil 12.334 Kč 44 hal. Obnos stržený byl vrácen řezníku p. Červenkovi z Kladna. – Dne 7/8 v obec.zástupitel. byla volba měšt. Tajemníka, podáno 17 žádostí. A zvolen byl tajemníkem Jaroslav Otcovský – 19 hlasy a to s platem X. hod. třídy I. stupeň, dřívější léta u samosprávy ztrávená nepočítat. -  Schválena porotní komise: Zajíček Ant., Douda Josef, Staňková Anna a Ceéová Marie.

  21. srpna byla pořádána velká slavnosť „Skautů“ v lipech za zámkem, kde tábořili a různý sport prováděli na místě. Slavnosti súčastnilo se mnoho „sborů Junáýků Skautů“ za vedení náčelníka Skautů B. Halaburda (ředit.pojišť. Čechoslavie). – Téhož dne došel na obecní úřad přípis od ředitel. Buštěhrad. dráhy v tom, že název stanice „Smečno – Šternberk“ změněn bude na jméno „Libušín“ a byl na to městem Smečnem podán protest proti tomu a žádáno by znělo nádraží na jméno „Smečno – Libušín“.

 

                                                        -  58  -

  V Praze byla odbývána od měsíce června na výstavišti „Družstevní výstava“ – návštěva četná. – Na veřejnou městskou knihovnu obec Smečno – dle počtu obyvatel zákon. stanovené položky v obec. rozpočtu vyplácí ročně 1500 Kč. (50 hal. připadá na hlavu). – Dne 26/8 zvolena byla obec. komise za čtyř členů k sestavení seznamu těch, kteří používati budou chudin. Zásobování a to: Libovickýž S., Henych K., Samuel Gus., Fára Jos. Za neorganizované: Stádník K, Čebiš Bohum., za organizované: Hovorka Fr., Janeš V. Toho dne usnesla se obec podorovat na žádost „Sportovního klubu Smečno“ za přidělení pozemku v lipech č. kat. 159, kdežto pozemek za stodoly č. kat. 5, pro jehož dobré půdy a blízskosť stodol – nedoporučit.  – V obec.zastupit. dne 28/8 odhlasován platměst. Tajemníku – X.hod. třídy – III. stupeň. –

   Dne 29/8 1921, president T.G. Masaryk v průvodu dvou ještě vyjel si koňmo na procházku z blízkého jeho sídla „Lánů“ , jež českoslov. republ. zakoupila pro vždy stávajícího presidenta – a tu dojel až na Smečno, které projel a pak kol města zpět se vracel na Lány.

  Letošní léto bylo velmi suché. -  Dne 1.září při měšťan. škole otevřeny byly tři třídy při dívčí i chlapecké. A tak chlapecká měst. Škola měla 3 třídy na Boku (v chlap.obec.škole) a dívčí 3 třídy měla (v obec.dívčí škole). Hochů 163 a děvčat 143. Pro „obecnou školu“ zřízeny dvě třiídy ze sálu „Radnice“ na náměstí. Bez vyznání bylo dívek 192 a vyznání katolického 193 začátkem září. -  Ve dnech 18/9 a 29/9 byly konány sbírky pro „hladovící Rusko“ na Smečně sebráno na penězích 1247 Kč 4 hal., dále 4 lopaty, 3 sekery, 4 motyky, něco nití, jehel a knoflíků. Dítky Smečen. mezi sebou vybrali 60 Kč.

   Dne 25/9 oznámeno obec. zástupit., že „archiv“ v zámku Smečenském k důležitosti pro Smečno – Slaný a celé okolí byl „úředně zapečetěn“ a zůstane uložen, aby veřejnosť mohla z toho archivu získávati potřebné informace.

  Obec odprodala obecní pozemek u domku č.p. 158 Jos. Benetkovi a u č.p. 70, A. Tebrovi za1 sáh 5 Kč. – Zřízení při dívčí škole obec. pobočky při 2.hé třídě neschváleno zatím proto, že nepatrný počet žatctva a hlavně nesnáze finanční. – Dle náboženství na začátku roku 1921 – 22 na škole chlapecké obecné bylo:

v   I. třídě     26 katol.     33 bezvyznání

v II. třídě      47 katol.     41 bezvyznání

ve III. tř.       37 katol.     46 bezvyznání

ve IV. tř.      21 katol.      81 bezvyznání

                                                  -  59  -

celkem: 172 kat. a 240 bezvyznání.

  V měsíci září pořádány všude oslavy 100letých narozenin „velkého buditele K. Havlíčka Borovského“. – Dne 16/10 usneseno v obec.zastup. případný schodek ze slavnosti při otevření nového hřbitova (obnos na pomník – dopl.obnos 6000 Kč bude se hraditi z obec.pokl.) hradit z obecní pokladny. Pak došel přípis obci od kanceláře p. presidenta republiky, že přijímá žádaný protektorát jeho nad slavností (hřbitovní), což vzato obec. zástup. s díkem na vědomí. Nový hřbitov byl postaven jelikož starý nestačil a tudíž byl dne 16. října 1921 slavnostně otevřen. Na místě obvyklého kříže uprostřed hřbitova postaven pomník se sochou „Ruského legionáře“ (pozn.kronikáře: který, ale to ostatní svou nepatrnou postavou – poškozuje dojem). Na pomníku jest deska na níž jsou napsána jména Smečenských vojínů padlých – zemřelých ve světové válce 1914-1918. (nově dopl.přilož. fotografie pomníku – pohlednice). Na „starém hřbitově“ dne 12.října byla „poslední pohřbena Ang. Kadlečková, choť zámeck. zahrad.“ A na „novém hřbitově“ první pohřben dne 18/10 Fr. Čevona, krejčí, bývalý „Italský legionář“. -  Program slavnosti ohlášen byl plakáty a tak kol 14 hod. odpoledne zahájen a sice průvodem přes náměstí – Svinářskou ulici na nový hřbitov. (východ od radnice). Průvodu se súčastnily: školní mládež, drůžičky, „vdovy po padlých a zemřelých“, pak obecní zastupitelstvo, zástupci státu, legionáři, skauti, děl.klub cyklistů – hudba vojenská pěšího pluku č. 47 – klub sportovní (fotbal.). Viribus unitis (Spojenými silami), Těl.jed.Sokol, sbor dobovol. hasičů a živnostníci (organ.). Na místě nového hřbitova slavnosť zahájil starosta obce – pak pěvecký sbor (Fed.děl.těl.jed.) na to proslov zástupce „Obce legionářů kapitánem Kozákem“ na to – hudba – přednes básní – pěvecký sbor – opět hudba a návrat na náměstí s hudbou, kde pak před radnicí „promenádní koncert vojen. hudby“, která okouzlovala svou výtečnou hrou a to pod osvědčeným kapelníkem p. Piskáčkem. Vstupné ke slavnosti i na koncert bylo 3 Kč za osobu na náhradu výloh. Při slavnosti a do prodeje dány fotograf. snímky pomníku ve prospěch účelu – 1 kus – 2 Kč. Slavnosti se zúčastnily mimo zástupce Česk.obec linon. z Prahy, místodr. rada Vysoký ze Slaného (zástupce vlády), někteří starostové a zástupci obcí z vůkolí, kteří se vesměs podepsaly do staré ještě „pamětní knihy“ města Smečna.

 

 

                                                          -  60  -

  Letos byla v Praze odbývána „Olimpiada“ děl.těl.jednot na Letné v převzatém Sokol.sletišti. Olimpiada utrpěla roztržením se strany soc. demokr. Ještě na stranu komunistickou. Celkem cvičilo všeho dohromady (členů a členek) 14.500. Utvořivší se Fed.děl.těl.jed. (komunist.) pořádaly touž dobu též „Olimpiadu“ na Maninách v Praze. Cvičilo 9000 členů a 7000 členek. Uspořádáním nevynikla a to asi pro krátkosť času – čímž bylo vše chabé.

  Dne 20/10 1921 zneužil býv. císař Karel I. – práva asylu ve Švýcarsku a přiletěl s chotí Zitou v letadle do Šoproně v Uhrách, kde získal část vojska a táhl na „Pešť“, aby se ujal vlády nad Maďarskem. Malá dohoda: Československo, Jugoslávie a Rumunsko rázně zakročily, vyslavše svá vojska na hranice Maďarska. V republice českosl. vyhlášená částečná mobilizace dne 23.října 1921. Pod vlivem vojen. zakročení a tlakem „Velké  dohody“  dobrodužný Karel I., zajat a Anglickou lodí dopraven na „ostrov Madieru“. Maďarský sněm musel se usnésti na detronizaci býv. krále uher. Karla I.

  Dne 6/11 v obec. zástup. schváleno by hrobník na novém hřbitově směl pole zorati, jež nebude v dohledné době k pohřbívání užito. Dále schválen hřbitovní řád. Ustanovena jednotná třída. Počet hrobů 1060. Místo: velký hrob 30 Kč a malý hrob 15 Kč. Od vykopání v létě – velký hrob 20 Kč a malý 10 Kč. V zimě velký za 30 Kč a malý za 15 Kč. Místo vykoupit na čas trvání hřbitova stojí 400 Kč a hrobka 1000 Kč. Mimo to povinné číslo k hrobu stojí 15 Kč a z postavení pomníku 10 % z kupní ceny.

  Přehled vydání se stavbou památníku padlým a zemřelým vojínům ve světová válce na novém hřbitov činí 16.037 Kč a 02 hal. a příjem 6.157 Kč, tudíž schodek 9.880 Kč 02 hal., který byl hražen z položky rozpočtu na opravu obec.rybníka.

  Dne 6/11 stanoven v obec. zastupitel. městským kronikářem Jos. Kořínek s odměnou ročně 600 Kč.

  10/11 1921 stala se „demobilizace všech našich vojsk“. (svolaných vzhledem k výletu Karla I. do Uher.)

  V prosinci klesla Českosl. koruna ve Švýcarech na 4,50  a při tom bylo za 1 Kč – 100 rak. korun. – Pekaři počli péci housky 2 kusy za 1 Kč a 1 preclík za 50 hal. Advokátů v Čechách bylo koncem 1921 počtem 1465.   

  Českoslov. tabáková režie v r. 1921 měla hrubý příjem 1059 mil. Kč, čistý zisk 990 mil. Kč, ale za to tabák méně čistý a cigarety jakosti špatné a dosti drahé. – Mobilizace Českoslov. republiky stála 253,400.000 Kč a ještě po neodebrání koní

                                                   -  61  -

 zpět (majiteli) se zvýší výdej (odvedení koní). – Letos uzavřena hospodář. Smlouva mezi Českosl. republ. a Rakouskou republ. – V listopadu a v prosinci byly velké vichřice a mnoho škod způsobeno jak na domech, v lesích a zahradách. – Koncem roku „bytová komise“ zcela zanikla ve Smečně až na zanášející knížku (podobné na dluhy). – Konsumní družstvo „Svépomoc“ na Smečně má členů 1145 a tržba činila v tomto roce a to: 3,957.390 Kč 27 hal. V majetku má dva domy a četný inventář. Za celou dobu působení konsumu „Svépomoc“ tržba za zboží obnášela 8,165.987 Kč 41 hal., čistých přebytků docíleno 168.866 Kč 36 hal., jež jednak byly vráceny členům jako náhrada aneb dáno na různé dobročinné účely místní i všeobecné.

   Dle úřední statistiky v českosl. republ. koncem roku mimo Slovenska jest 572 biografů (Poznámka kronikáře: je vidět, že starají se vlády o zábavu občanům dost.) V roce 1921 v českosl. republ. bylo obyvatel 13,595.816. – Z toho je:       Čechoslováků – 9,004.000             Němců – 2,974.000

Maďarů          -      700.000             Rusů      -     440.000

Poláků        -      100.000               Židů – ¼ mil. Jež mají zvláštní národnost.           Co do počtu obyvatel je Českoslov.republ. na 9. místě mezi Europskými státy, a co do velikosti je na 14. místě. Československá rep. má rozlohy 140 tisíc km2.

   Vzdělávací činnosti bohužel bylo málo na Smečně – „více tančních zábav“ což se nepatrně vyjímá a čte na výročních tabulích města – zvláště u těch, jež mají vyvíjeti činnosti vzdělávací. (a to v prvné řadě spolky vzdělávací).

 

Rok   1922    

   Konečně dočkali jsme se svobody a demokracii se nějak přiučíme, říkali jsme tehdy po převratě. První krok byl učiněn zrušením šlechtictví (ovšem jen na papíře) a jiných titulů (a naopak se přidělávají.) Pak nastává doba hesel (ale prázdných) předsevzetí, plánů do budoucna (ale málo vyplněných). Malá naše republika chce řešiti světovou otázku dělnickou (které jest potřebí), ale německé si také málo všímá (ta je nebezpečná). Přichází doba politických štvanic, které znemožňují veškeru intensivní práci, směřující k dobru všech občanů! Doufejme všichni, že tato doba kvasu, jakožto následek demoralizace válečné – přejde a potom poznají všichni, že jediným údělem člověka navždy zůstane ustavičná práce – jejíž nutnosť prohlašuje president T.G.Masaryk a proto „zdar jemu“ a „legionářům v jejich dosud neukončeném boji“. Jdeme za Vámi – slabí snad, ale odhodláni podle sil svých pracovat pro „zdar a rozkvět naší milované svobodné vlasti!“ Až kvete a trvalou slávou se pokryje náš „Československý stát!“

  Dne 1.ledna městská rada usnesla se podat žádost za odsouzené účastníky komunistického puče na Smečně a sice prostřednictvím kabinetní kanceláře presidenta – by byli amnestováni neb trest odložen na žádost – Maeyrové, Kalátové, Šroubkové, Reichlové a Formánkové.

 1.ledna v obec. zástupitelstvě se usneslo na přihlášce o příděl velkostatku Smečenského pokud se  týče zbytkového statku u stát. pozemkov. úřadu v Praze. A to: rolí, luk, zahrad, rybníků, lesů, lomů, příslušné hospodářské budovy s potřebným živým i mrtvým inventářem a provozovacím zařízením. Duále převzetí „ústavu tak zvaného Jindřichova“, starobince ve Smečně a rozšíření jeho sociálnímu účelu i úkolu pro obec Smečenskou. Pak se požaduje příděl cihelny s příslušným hliněným polem, dále špýchar s lesní budovou (kde úřad lesní) z jednoho neb druhého by se zřídila škola. A dále se žádá o panské zahrady, ořechovky zvláště pak zveřejnění prostranství a cest kolem zámku. K tomu poznamenává obec Smečenská státnímu pozem.úřadu podané již dříve své žádosti a to 31/3 1920 č.j. 8809/20, pak 22/12 1920 č.j.31.722/20 – II. -       Na tyto žádosti bylo přislíbeno, že vede to pozem.úřad v patrnosti.

                                              -  63  -

 Dále usneseno v obec. zastupit. Učinit přihlášku o příděl „pivovaru“ Smečen. s přísluš. Přehled částečný pozemkové reformy ve městě Smečně, kde podáno celkem 45 přihlášek u měst. úřadu na Smečně:

l) přihláška obce o půdu zemědělskou i lesní s přísluš., jež zbyde po uspokojení oprávněných žadatelů,

2) přihláška obce o sladovnu s pivovarem a přísluš.,

3) přihláška místní školní rady o budovu lesního úřadu, případně o špýchar k účelu adaptace na mísnosti školní (tj. provisorní budovu školní),

4) přihláška dělnic.potrav. společ. „Svépomoc“ (konsumu) o půdu, budovu pro sklad a prodejny s přísluš.,

5) přihláška obecně prospěšného družstva stavební o cihelnu s polem hliněným,

6) přihláška hospod. pachtovního a stavebního družstva českoslov. legionářů o půdu a budovy „Ovčína“,

7) přihláška volného združení čtyř chalupníků (Kubeš, Motyčka, Hilmera Ant, Piksa K.) o půdu ke společenskému hospodaření,

8) 38 přihlášen jednotlivců o půdu a případně o hospodářské budovy.

  Tyto přihlášky vesměs se týkají přídělů do vlastnictví. Mimo to podán požadavek se týkající zámku a to obec Smečenská žádá na zveřejnění zámecké, jakožto historické budovy a v něm památek, sbírek, musea, archivu apod. se nalézající.

  Dále domáhá se město Smečno, aby „stát Československý“ ponechal si ve svém vlastnictví: zámek Smečen. za účelem umístění úřadů místních, státních, okresních, župních apod. aneb k účelům vědeckým, školským, sociální péči aj. Do poradního sboru pozemkového jsou vysláni:

Václ. Lešner, za Občankou záložnu Smečno, Jos. Fofoňka, za hosp.druž.česk.leg.,

Václ. Svoboda, za živnostníky, Ant. Liška, za domkáře, Václ. Šupík za zemědělce, Jin.Majer za spol. „Svépomoc“, E. Šípek, za skup. invalidů.

  Panu inž. Geometr. Pižlovi ze Slanéoho vyplacen účet 1344 Kč za vyměření a zakreslení pozemků na nové silnici k novému hřbitovu. Obcí povoleno chudým na Smečně poskytnouti místo hrobové zdarma.

  Za prohlídku masa navrženo obec. strážníkům 400 Kč ročně, zdravotní a tržníí dozor svěřen policej. komisaři Janu Stejskalovi. – Zjednané výpomocné síle sl. Jul. Štulíkové ze  Smečna na obecním úřadě vyplacen obnos za měsíc 950 Kč, později ta práce svěřena strážníkům za odměnu: půl dne 10 Kč, celý den 20 Kč.

                                                            -  64  -

  Ředitel panství Smečen. p. Filip daroval dvě skříně pro školu Smeč.- Dne 19/1 v místní škol. radě byl učiněn návrh na řed. měst. škol na Smečně a to:

1)  J. Rezek – Slaný      2) F. Ďadourek – Smečno    3) F. Havlena – v Michalovicích. – Od 1/1 zvýšeny poplatky poštovní: dopis 1 Kč, dříve 60 hal. Korespond. Lístek 50 hal, dříve 40 hal. atd.

  Dne 8/1 byla zahájena poštovní autobusová doprava „Slaný-M.Kvíc – přes Smečno – Svinařov – Libušín – Kladno“. Spojení vlakové pro Smeč. a okolní občanstvo je špatné.A pak zdržení následkem, že „šofér“ má na starosti: vydávání a přijímání pošty, výdej lístků cestujícím a autobus. Dne 9/1 podalo město Smečno žádost k minister. pošt v Praze, za změnu jízdního řádu (který nemůže nikomu vyhovovati.) – V lednu byly velké mrazy v celé Českoslov.rep. a k tomu přidružila se „epidemie chřipky“ tak ve velkém rozsahu, že státní úřady pomýšlely na obmezení zábav a podobně.- V lednu naše „českosl. koruna“ stoupala na kurse ve Švýcarech od 8.55 až na 10, a „dolar americký“ klesal až na 50. – V lednu oznámila vláda česk. republ., že „zlatý poklad“ česk.republ.činí 1121 mil. Kč, darem sebráno na zlatý poklad 268 kg zlata a 3000 kg ryzího stříbra.

  Zlevnění mouky, které byl už všude dostatek snížili páni pekaři na Sm. Ceny housek a to: 1 kus za 40 hal. (ale na pohled se zdáli menší proti dřívějším za 50 hal.)

 V národním shromáždění schválen (návrh německ.posl.dr.Hollitschera) zákaz podávání alkoholu mladým osobám (dne 17/1).

 Přehled cen na Smečně:  l kg vepř. masa 22 Kč, l kilo telec.masa 14 Kč, l kilo hovězího masa 18 Kč, sádla 30 Kč, mouky 5 až 6 Kč 80 hal., l kilo jablek 4 Kč. Uzeného zboží bylo dostatek.

  Sportovní klub Smečno zakoupil přidělené pole na „hřiště“ za panskými stodoly, o nějž u pozem.úřadu žádal a to za l m2 1 Kč, v obnose celkovém 8500 Kč. (klub okamžitě zavážel popel s autem p. Al. Šourka ze Sm. na úpravu hřiště tam.)

  Dle zpráv ministr.národ.obrany má českosl. armáda toho času 150.000 mužů a je rozdělena na 14 divisí, a pak jest z toho Čechů 55 %, Slováků 19 %, Němců 17%, ostatních 9 % a tojsou: Maďaři, Rusíni, Poláci a Židé.

 Dne 24.ledna byla na Smečně viděna „duha“ přírodní to úkaz.

 

                                                    -  65  - 

  -  Dne 23/1 na Vídeň.burze stála 1 Kč 194 kor.rak. V lednu cena českosl.koruny dle „Švýcarského kursu“:   100 Marek – 32 Kč, 100 Maďar.kor. – 8,50 Kč, 100 Pol.M. – 1,87 Kč, 100 Rakous.kor – 0,79 Kč, 100 Franc.frank. – 488 Kč, 100 Švýcar.frank. – 1155 Kč, 100 Ital.lir. – 256 Kč,1 dolar Amer- 58,50 Kč, 1 libra šterlin – 250,75 Kč.

  Koncem roku minulého (1921) postiženi byli odhlasováním v Národ. schromáždění i v senátu českosl.rep. a to: „učitelstvo“ snížením služného a sice dle počtu obyvatel a místa. Což ovšem zavdalo k protestům apod. Následkem toho v novém roce byl, že učitelstvo vzdává se všech funkcí osvětových, spolkových, odebírání časopisů apod. – Českoslov.rep. uzavřela hospodářskou smlouvu s Polskem. – V lednu platila naše 1 Kč „v Moskvě“ 2500 sovětských rublů.

  Obraz „Národního schromždění dle všeob. taj.přím.hlas.práva máme dle ročenky Českosl.rep.:     „18 politických stran, 17 poslaneckých klubů“. Mezi 285 poslanci jest: 40 tajemníků, 30 rolníků větších i menších,33 redaktorů, 18 soukr. úředníků, 17 advokátů,14 dělníků,14 učitelů, 10 profesorů, 9 živnostníků a 9 duchovních. Pak několik lékařů, průmyslníků, zem.soud.radů a starostů atd. V celé sněmovně jest 1 statkář, 1 nakladatel, 1 zvěrolékař a 1 spisovatel.

  V městské veřejné knihovně na Smečně počet knih k půjčování byl 526. Mezi nimi jest 16 darovaných a 22 koupených.

  Polsko mělo začátkem roku domácího a zahraničního dluhu „1 billion“ tj. 1000 milliard polských marek. – Dne 27/1 v národ.schromáždění proveden útok pomocí „smrduté pumy“, jež hodil „německý poslanec dr. Beran“, člen nacionálního klubu a to pod předsednický stůl předsedy Tomáška. Učiněno naň trestní oznámení a vydán zatykač, ujel za hranice te „německý hrdina“. Je to třetí případ „vzdělance německého“ a sice:

l) napadl „legionáře“ koncem r.1920 v národ.schrom. „a utekl“.

2) v srpnu 1921 pro „surový protičeský výrok“ vyplatil jej na místě poslanec českosl.social. Sajdl.

  Dne 4/2 napadlo mnoho sněhu tak, že době se jezdilo na saních a na to 5/2 -15 st.mrazu a 6/2 velký mráz 20 st.

  Dne 4.února vypukla „generál.stávka horníků na všech dolech českosl.rep.“ a sice rozejitím se dohodového jednání, jež neústupní páni zaměstnanci (uhlobaroni) přes všechno vládní namáhání vyvolali. Původ byl „Falknov“, kde

                                                       -  66  -

 horníci nejvíc dotčeni byli na redukci hornických mezd. Zaměstnavatelé nechtěli „sprostředkovací návrh vlády“ a odmítli jej také, trvajíce na snížení mzdy horníkům. Celkem stávkovalo dle odhadu hor.odb.org. 140 000 dělníků. K sanaci nemohli být nuceni jen dělníci, nýbrž také „ti“ jež mají účast na tvorbě cen uhlí a to „těžaři a stát“. Na podporu stávkujících horníků věnovala „česk.obec učitelská“ 100.000 Kč, k podpoře rodin dále „němec.svaz učitel. v Liberci“ 25.000 Kč a pak svaz česk.stát.úředníků 10.000 Kč. Všechny tytzo „dary“ vráceny s díky pro brzké ukončení stávky. Dne 14/2 dán opět povel k nastoupení práce „spojenými svazy hornickými“. Dohodou zřízeny tzv. „paritní komise“ vyšetřující drahotní poměry, kde jsou doly a dle toho bude plat stoupat aneb klesat. Sobotní zvaná „kvaltovka“ (aneb také bolševická) zůstane na dále tj. pracovní doba na 6 hodin .

  Dne 14.února 1922 president T.G.Masaryk udělil „amnestii účastníkům komunistického puče v prosinci 1920“. Udělení amnestice je spojeno „s úřednickým výkladem“, že mnoho jich stalo se obětí nerozmyšlenéo agitace a neměli ponětí o cílech a činech k nimž byli svedeni, dále pak: veliká většina odsouzení litovala, jak dokazují podání žádostí (kol 800) „o milosť“, při nichž se „dovolávali i přímluvy“ poslanců nekomunistických. „Rozšíření amnestie“  stalo se poznáním odsouzených a odpovědných, že „revoluční romantismus“ ustoupil poznání, že v českosl.rep. „naší“ není půdy pro násilné převraty, jedinqě domáhat se všeho cestou zákonnou.

  Dne 16/2 uveřejněná byla strašlivá statistika zaviněná „Hobenzollery“ a „Habsburky“ (mimo Ruska, Bulharska a Řecka), která čítá skoro 6 millionů mrtvých na naší českosl.rep. připadá 175.000 mrtvých.

  18/2 nastal ruch na Smečně jako všude s drobnými penězi a to: 20 hal.želez. a niklovými, které neplatily víc než polovic a to 10 hal. a k tomu 20 hal. z r. 1920 a 1921 vůbec neplatili vyhláškou od státu (většinou z Rakouska atd. k nám dopravované.) Tím dnem vydány českoslovné drobné mince v pěkn é úpravě a vzhledu 20 hal. a 50 hal. se znakem „českého lva“ (podobné starým českým grošům). Později vydány kovové též koruny.

  Pro náledí a mnoho sněhu přestal jezdit poštov. autobus a to hned začátkem února a dne 18/2 začal opět jezdit, ale né na dlouho neb neopatrností „šoféra“ shořely 2 poštov. autobusy v garáži v Slaném dne 19/2.

 

                                                      -  67  -

   Cena 1 kila mouky byla 5 Kč. Obilímustoupalo jakož isádlu a masu (částč.nedostatkem). Kurs naší českosl.koruny ve Švýcarech koncem února opět klesal až na 8,40. Amer. Dolar soupal v ceně. V únoru ve Vídni platila naše 1 Kč 151,22 Kor.rak. – Dnem l/3 byly sníženy u některých tabákovch tovarů (hlavně cigaret – ale dražších) ceny. V měsíci březnu byl pokles cen u vajec, kus stál 1 Kč, 90 hal a 70 hal.

  V republice česklov. Bylo v březnu r. 1921 nezaměstnanžcg 41.300 osob a r. 1922 38.500 osob Dle statistiky minist.zdravot. v česk.republ.jest lékařů: v Čechách 1014, na Moravě 380, ve Slezku 54 (mimo Slovensko). Na jednoho občana v českosl.rep. v r. 1922 připadne 1400 Kč.- Jeden zaltý rubl (ruský) měl hodnoty 460.000 sovětských rublů.

  V březnu vypukla obrovská sklářská stávka – počtem kol 70.000 dělníků a sice příčinou byla nejen mzda tj. snížení mzdy ale i zhoršení postavení dělnictva a jeho významu organizačního. (zaměstnavatelé většinou Němci). Koncem měsíce skončila dohodou stávka. Dle sestavené „paritní komise“ při oboru hornickém 10/3, bylo vzato ze mzdy hornictvu, tak zvané ošatné, jež činí na mzdě až 7 %. (Obrázek to jistě – jak pomalu ale jistě, chce pracovat kapitál na zničení existence dělnictva a jeho vyždímání – pozn.kronikáře.)

 Kurs 1 Kč v Curychu stoupal až na 9.55 Kč. Amer.dolar stál 59,50 Kč.

  Dne 29/3 Anglie (tj.společ.kapitalistů) zapůjčila českosl.republ. 2 ½ miliardy Kč čili 10 mill. Liber šterlinků. Z toho obnosu půjčila česk.republ. 500 mill.koru česk. republice Rakouské.

 Na Smeč.zámku usadil se, či dosazen jako výkonný zástupce býv.hraběte Jin.Clam Martinice – ředitel Jarolím Filip – dle všeobecného smýšlení a prý skutků jest dobrý! Všemu a každému vyhoví, slíbí a pokud možno i daruje. Tak opravdu jeden přišel k nám na Smečno, jenž vyhoví všem (bez rozdílu), ale ty konce! (pozn.kronikáře!)

  Zemská dávka ze zábav v masopustě r. 1922 vynesla 10 mill.Kč (pak prý je bída!)

 V měsíci březnu počly polní práce, setí bylo v plném proudu, když pojednou nastala změna počasí a to kol 20/3 počal padat sníh a napadlo ho až na 50 cm. Tak počla opět sanice, neb každým dnem padal a to do 30/3, střídavě s mrazy. Tím ovšem polní práce ustaly a za to vyvážel každý sníh ze dvorů na pole a různá

 

                                                       -  68  -

místa. Někteří občané vyváželi sníh ze dvora a domů na kolečku na náměstí – pravé to byly barikády. Na celém světě vychází „českosl.časopisů 1684“, z toho v samotné Česk.rep. 1527 a v Praze jen vychází časopisů 770 a z toho je „českých“ 673 a ostatní jsou cizojazyčné.

  Dne 23/3 v Berlíně stála 1 Kč – 6 marek. – Vzdělavatelskou činnosť na Smečně vyvíjí nejvíce u mládež Těl.jed.Sokol – svými pátečními besídkami, k nim pak přidružuje se též s besídkami Fed.děl.těl.jed.

  Dne 16/3 byla shůze poradního sboru pro pozem.refor.velkost. na Smečně a Slaný. Referoval inž. Broul před.správ.okr.komise L. Aust, zástup. pozem.úřadu inž. Chittusi a jiní přítomní. „Zásady“, podle kterých půda bude rozvrhnuta respektivě přidělována jsou:

1)  především pro obecně prospěšné účely,

2) jednotlivým žadatelům – podle určitých zásad stejnoměrně,

3) drobní žadatelé, výhradně na půdu odkázaní, mají přednosť před ucházeči, kteří mají vedlejší zaměstnání,      

4) dále mají přednosť nemajetní zaměstnanci velkostatku,

5) bude přihlíženo k výhodám změny za tím účelem, aby pozem.reforma mohla se prováděqti i v takových místech, kdy půda vyvlastněna není.

  Bývalý majitel vyhražuje si pro sebe Studeňoves (dvůr) s výměrou 150 hekt.půdy, dále pivovar Smečno a 100 hekt.lesní půdy se zárukou a k udržování zámku i potřebnou další výměru půdy zeměděl. Celkový počet přilášek o půdy do vlastnictví (na velkostatku) činí 1652 žadatelů a to o 50825 hekt.půdy.

  Zbytkové statky jsou navrženy: Slaný – vinopalna – Drnov, Studňoves, Libušín, V. Kvíc, Těhul, Málkovice, Martinice- Hlína, Neprobylice, Smečno, Ovčín, Kam.Žehrovice, Přelíc, Šternberk. – Cihelny: Slaný a na Smečně, pivovar Smečno, kamen.lom Vinařický, mlýny menší a pila v Kam.Žehrovicích. Průměr velikosti na žadatele je stanoven  hekt. čili  korců.

  Dne / otevřena prodejna obuvi na Smečně v.č. na náměstí a to združených mistrů obuvnických na Smečně a okolí. Dle vývěsních plakátů dohnány jsou k tomu neutěšený hospodářskými poměry a velkotovární záplavou v oboru obuvnickém od velkokapitalismu. – Politická správa v Slaném nařídila přísný dozor a to v nařízení kontumace psů a podobně.K 330 letému naroz. J.A.Komenského, učitele národa Česk. pořádána veřej. přednáška Těl.jed. Sokol na Smečně v hostinci u Čebišů. Přednášel p.dr.profes.Boh. Zelenka,

                                                                   -  69  -

 ale účast slabá a většina byla z členů Sokola. Za to dne 2/4 pořádány na Smečně 2 veřejné schůze lidu a to od polit. org. komunistické, kde referoval soudr. Mlčoch (dopl. Ref.Mlčoch mluvil o Rusku za doby cara) a pak od polit. org. česk. sociál., kde mluvil br. Krajíc o pozemkové reformě. Obě schůze dle výroků a zpráv referentů vyzněly v agitaci pro své politické strany a né pro pozemkovou reformu a práci hospodář., jak ohllašovaly plakáty. A zde účast byla  v e l i k á ! – Československý stát oznámil dne ¼ vyhláškou prodej 3000 q – železných 20 hal. (zvaných sviněk), které vzal z oběhu. – Obecní volby, jež letos měly býti – nebudou – a nebyly – následkem novellisace zákona o obecních volbách. Hlavně se však jedná různým polit.stranám – by nevypadly ze sedla, jež se ho zmocnily při prvních všeob. volbách 1919. Více je osobního prospěchu, než prospěch pro všechny. –

   Dne ¼, zemřel ve Funchalu na Madieře, ostrov Portugalský – bývalý císař rakousko uherský Karel, kde byl s jeho četnou rodinou, pro jeho monarchistické rejdy a výlety – dán jako vyhnanec na tento ostrov, by neznepokojoval občany bývalé jeho říše rakousko uherské.

 Otevřením prodejny obuvi na Smečně bylo pozorovat mezi živnost.obuvnickými jakýsi ruch a tu sčista jasna octli se návštěvní cedulky na obuvi (kupř. p. Jana Novotného) na šněrovacích botech oskárky dříve 300 Kč nyní 240 Kč. Tak je vidět, že konkurenční ceny jsou zdravé a pomáhají k zlevnění. U nás na Smečně je potřeba mnoho konkurenčních cen, na všem! – Dne 5/4 na nárožích domů do města jdoucích oznamují vývěsní tabule barvy modré s písmeny bílými „Župa:Louny, Pol.okr.:Slaný, míst.obec: město Smečno“. Provedení jedle nařízení, ale tvarem připomínají na zašlé „mýtní tabule“ při silnicích erár. Za Rakouska. – Dne 7/4 v noci o 2 hodině vypukl oheň na Ovčíně u Smečna a ice shořel několikaletý sloh slámy (patřící panství Smeč.). Oheň byl založen. Na místo požáru dostavili se hasiči ze Smečna a pak ze Svinařova.

  Dne 8/4 prohlášeno vyhláškou na obec.úřadě, že jedině k projednávání přídělu půdy na panství Smečen. je komisariát, ktomu zřízený od Pozem.úřadu v Slaném a kdo uzavřel „agitací soukromně (u zástupce Clam Martinice, ředitele Filipa) jest to dle zákona nedovolené. (Podobný článek byl uveřejněn 8/4 v Národ.Politice). – Celkem je pojato do řízení přídělového na komisariátě v Slaném (komisař ing. Chittusi, zástupce ing. Broul) – 2500 hekt.půdy zeměd. A 3500 ha půdy jiné „celkem 6000 hektarů.“

                                                    -  70  -

  9/4 pořádala TJ.Sokol „dětskou besedu“, která odpovídala ve všem. Návštěva obrovská. Účinkující odměněni zaslouženým potleskem, což bylo zajisté pro mládež vzpruhou k další práci.  (Program byl: tělocvičný, zábavný, vzdělávací a hudební.)

  Dne 14/4 na dolech Pražsko žel.spol. oznamovaly horníků vyhláškami, že „sobotní zvaná kvaltovka“ odpadá následkem malého odbytu uhlí a velké zásoby – a tak se nebude v sobotu pracovat.(Zajisté pozoruhodné, jak velkokapitál dělá nájezd na vymoženosti dělnictva a zvlášť na tak zvanou lidově „bolševickou šichtu“ – 6 hodinovou, která je jim trnem v oku – proto to tažení kapitálu. Dne 16/4 sportovní klub „Smečno“ sehrál na vlastním hřišti první fotbalový zápas (matek) se sport.kl. „Vinařice“, za četné návštěvy. Počasí jim přálo, ač mnoho těch, kteří viděli by raděj padat hodné kroupy, než tu kopanou! Před samými Velikon. svátky nastal obrat v počasí – oteplilo se a tak počlo se horečně pracovat v polích bez ohledu jeli svátek a tím opozděné práce se dodělali a i řepa cukrovka se zasela. A tak jako ta příroda pobídla vše, tak i zdražovací horečka před velikonoc.svátky na Smečně,jako  všude jinde byla ku příkladu. Hovězí maso 1 kilo – 20 Kč, před tím 18 Kč,

                  Vepřové maso            24 Kč                   22 Kč,

                 Kozle                             12 Kč                   10 Kč atd.

  O zábavu občanstvao svátcích Velik.postaráno: TJ. Sokol hrála 2 x divadlo a F.D.T.Jed.též hrála divadlo. – Dne 21/4 ze Smečna šlo k odvodu vojen. Do Slaného (I,II,III.tř.) celkem 84 mladíků a z toho odvedeno bylo 15 mladíků. – Jaro bylo celkem studené a často sníh padal a teplota klesla až na O. – Na nový hřbitov za stromy vydáno bylo 1720 Kč a za práci 525 Kč. Dne 21/4 a 22/4 vysázeno stromků obcí na novém hřbitově 20 akátů a 20 lohů – uvnitř- a z venku před vchodem vsazeny 2 lípy. Dále vyvěšena 1 tabul hlásající, že jest to místo jež má být uctíváno, co vzpomínka zesnulým, a druhá tabul hlásá: zachování pořádku, kniha stížností u hrobníka atd. – Dne 24/4 byl pořádán „dětský dýchánek“ F.D.T.J na Sm. U Hornů – návštěva četná jakož i výkony byly na postupu práce vzdělávací a tělovýchovné a všici byli odměněni účinkujících – diváky zaslouženým potleskem. – Dme 26/4 měst.rada se usnesla podat žádost k minist.pošt a telegr., jakož i k ředit.pošt a telegr. v Praze za upravení jízdného řádu autobus.(Slaný-Smečno-Libušín-Kladno), který by vyhovoval městu našemu

 

                                                         -  71  -

 a městu Libušínu, kteří jsou odkázáni na používání  Buštěhr.železnice – „neb přes Slaný do Prahy aneb naopak nikdo nejezdí, každý jede přes Kladno. A tudíž dne 26/4 za přítomnosti správce autobus. Trati p. Alex.Kabeláče ze Slaného na měst.úřadě na Sm.byl vypacován  nový „jízdní řád“ za přítomnosti všech místních interesentů a činovníků, kteří projevily s ním souhlas a také byl k žádosti přiložen a odesláno. Dne 26/4 po delší přestávce opět zahájena autobus.dopr. ze Slaného přes Smečno – Libušín – Kladno a zpět. – Dne 26/4 udála se věc k zapsáni hodnýá, jací jsou dnes ještě občané ve čtvrtém roce reptl. A sice občané Dub a Chýský prostřednictvím zástupce Jin.Cl.Martin. ředitelem Jar. Filipem – povoleno a slíben o podpory a to koupi pozemku za špýchary u silnice vlevo v míře každému po 21 strychů a tudíž si hned pozvali geometra p. Pižla ze Slan. By jim to odměřil a při tom měření došlo k různým vtipům a konfliktům, což ani p. geometrovi nebylo nějak příjemné. Ale odměřili to přece!Ne však na dlouho – neb druhý den z nařízení zástup.pozem.úřadu ředitel V.Liška kolíky hraniční vytahány a pole se připravovalo na sázení debut.brambor při dvoře Smeč. Tak neslavně skončila akce záborová občanů těch, jímž dnes říkají lidé „zelení bolševici“ (strana založ.česk.social.domkářů atd.)

  Dne 16/4 usneseno v měst.zástup., aby byl poslán pamětní spis – stran zámku Smeč. ke všem „klubům poslanec.českosl. ve sněmovně poslanecké v Praze a bylo odesláno také:

1) na presidium poslanec. Sněmovny,

2) na presidium ministr. rady,

3) ministr.zeměď. (kde jedná se o umístění centr.lesního úřadu pro příští lesní obvod „Smečno – Lány – Křivoklát“,

4) na ministr.škol. a národ. osvěty, podotýká se v něm, že všechny kroky dosud vyzněly na prázdno, jakož i u „ministr.sociál.péče“  a u „památkového úřadu státního“ rovněž bezvýsledně a oba úřady odkazovaly jedině v té věci na ministr.škol a národ. osvěty. – V pamětním spise dále uvedeno, že tamní kluby poslance rozvíří zájem náležitě, aby se objekt „majetkový – historický i architektonický velmi důležitý a cenný se zachoval státu, by napříště „žádný jednotlivec“ ani výdělečná společnosť s majetkem národním nemohl vládnouti.“a s ním snad „čachrovati“ anebo z tohoto bývalého šlechtického sídla „opět ochuzovati ten bodrý venkovský lid místní a vůkolní o půdu.“ V tomto

 

                                                    -  72  -

smyslu podáno již kolikrát žádosti apod. na různá minist. atd. a tudíž opakováno teď znova. V obec.zástup. jednomyslně usneseno bylo:

  Zveřejnění – zestátnění Smečenského zámku s parkem, archivem atd. Před tím však ministr. škol a nár. osvěty oznámilo měst.úřadu na Smečně, že nemůže Smečenský zámek být zveřejněn, že prý musí být ponechán dosavadnímu majiteli. Avšak obec k tomu přípisu podotýká, že naprosto je nemožným, bý bývalý hrabě Jin.Clam Martinic, troufal si vrátit do „Českoslov.rep.“ proti níž napáchal se tolik mnoho hříchů. Dále město Smečno při zkoumání budovy (zámku) komisí vůbec nebylo přítomno a ani nebyli slyšeni zástupci obec. zástup. Smečna, tudíž nebylo k žádnému jednání zváno. Proto dovoluje si upozornit k výhodnému umístění v zámku různých úřadů atd. Ku příkladu nákladné adaptace k řízení centrál. Lesního úřadu pro obvod Smečno – Lány (v místě jenž má být v hospodář.budovách). Mimo to má Smečno nedostatek škol, měšť. školu nemá, kde umístit, třídy škol nachází se po městě v domech a pak dále poštovní úřad nalézá se úplně v nezpůsobilé budově.  – Pak se usneslo obec. zástup. městě Smečna, aby jménem chudin.pokladny podány byly žaloby o neplatnosti vkladu práva vlastnického a o výmaz práva toho proti občanům, kteří neprávem a nesprávně si vymohli vklad tohoto práva na domky býval. A rozešlého spolku pro „vystavění děl. domků ve Smečně“ /na Boku/. Dále, aby chudinskou pokladnu městě Sm. Ve sporech těch zastupoval pan J.U.dr. H.Holweg ze Slaného (advokát) a pro spory tyto udělena byla mu procesní plná moc. (Tento návrh byl městské rady a v obec. zástup. přijat všemi hlasy až na „jeden“ hlas. Proti podání žaloby na držitele domků dělnických na Boku a sice: na manžele V.A. Kalivodovi čp. 268, V.A.Pěnkavovi čp. 269, Al.Roz.Štrejlovi čp. 270, Fr.M.Hovorkovi čp. 283, Fr.K. Zikmundovi. (hlasoval občan G.Samuel, knihař.)

  Pražsko železař.spol. poslala zamítavou odpověď v záležitosti připojení města Smečna na rozvodnou elektr. Síť závodní (měst.úřadu Smečno). – Kolaudaci „občanského hřbitova“ svěřena p. stavit. Fr. Kasnerovi z Libušína za 1 % z ceny účtu. Po znaleckém posudku okres. zahrad. p. Grýsla ze Sl. Usneseno v obec.zástup. vysázet silnici k novému hřbitovu „alejí a to višněmi“ a to vysázet sousedy, jež hraničí a také tudíž jim bylo uloženo.

  Do poradního obvod. sboru delegováni: T.Hejduk starosta, Jar. Otcovský měst.tajem. Do živnostenského výboru navrženi: za okres. výbor V. Müller

                                                   -  73  -

 stavitel, za zemský výbor Škrdlant, zedník. – Obecobjednala čísla k hrobům a to smaltovaná. V obec.zástupit. konečně usnesli se pořídit novou „pamětní knihu“ a ze „staré pamětní knihy“ vše přepsat do nové. – Dále osvobozen „sbor dobrovol. hasičů“ od poplatku ze zábav. Kromě 10% dávky, co je na nemoc. fond. Dne 30/4 provedena volba „honebního výboru“ na Smečně a zvoleni: A. Koukl, E. Lukáš, V. Veselý, V. Lešner a J. Beránek, starostou honeb.výb. zvolen E. Lukáš. – V měsíci dubnu uzavřen „konkordát“ mezi „sovětskou vládou Ruskou a Vatikánem“ (Římem). – Kurs naší Kč v Curychu byl 10,37. –

  „První květen“ byl chladný a na Smečně byl oslaven ranním budíčkem pořádaný pol.str. komunistickou na Sm. Na to pak kol 8 hod. ranní místní pol.org.komun. sesílená týmyž org.z Ledec a Nové Vsi – Hradečno, šli s hudbou  p. A. Kabáta na tábor lidu do Slaného. Pozoruhodné bylo ten den jindy tak „živý“ dnes takřka „mrtvý“ všude bylo znát, že už té „politiky“ má každý dost a tudíž ta lhostejnosť k oslavě 1.máje. – Předvečer sehrála F.D.T.J na Smečně divad.hru „Svítání „ obraz z děl. života. – Dne 4/5 byl na školách obec. i měšťan. inspektor škol.okres. Slán. p. Plaňanský a to po 3 dni na inspekci. – Dne 3/5 na vůkolních dolech vyvěšena vyhláška: přihlášení se k povin. vojenské od r. 1872 (kvůli soupisu zjištěných povinných vojen.službě) a pak dále ohlašující v případě mobilizace, že podléhají doly a lidé tam zaměstnaní jako nepostradatelní vojen. moci. – Dne 1/5 1922 místní obovod.lékař M.U.dr Jul.Teubl, odcházel na dovolenou a jako zástupce stanovil závod.lékaře Praž.žel.spol. M.U.dr Zemana z Libušína a pak M.U.dr. Šupíka ze Slaného. – Obec Sm. Podala žádost k okres. správ. komisi v Slaném, dále lékař. Komoře ministr. zdravot. by vyslán byl substitut na místo, by bydlel lékař v místě vzhledem na drahé návštěvy v Slaném by jich nemuseli občané platit a hlavně město a okolí „noční doby“ by bylo bez pomoci lékaře. – Dne 5/5 vypukla všeobec. Stávka „kovodělníků“ v Českosl.rep. následkem stržení ze mzdy 10 %, čímž myslí si kapitál, že dožene dělný lid v područí do dob předválečných. (na 30.000 děl.) Tak i mnoho obč.Smeč. se nacházelo mezi těmi bojovníky za právo na žití a obhájení existence. Dne 5/5 ve „Veřejné knihovně města Smečna“ byl na inspekci od ministr.škol. a národ. osvěty z Prahy instruktor stát.knihoven p. Fridrich. – Tento měsíc dostavuje se opět stoupání cen a zvláště u masa se „valí“ takřka proudem zvyšování cen, 26 Kč, maso hovězí 22 Kč, mouka 5 až 6 Kč, 1 vejce 80 hal. –

 

                                                -  74  -

 Na rok 1922 byly rozvrženy daně na Smečně takto: 204 % činžovní, 553 % obecní, 306 % školní a 90 % polní. V r. 1921 předepsáno pro Smečno celkově přirážek 129.220 Kč 53 hal. a na to berní úřad v Slaném poslal 90.440 Kč.

  Dne 2/5 za tuto pamětní knihu s krabicí zhotovené knihařem p. G. Samuelem na Smečně, bylo vyplaceno jemu obcí 240 Kč.

  Dne 10/5 od komisariátu stát.pozem.úř. vSlaném došel na obec.úřad města Smečna seznam zamítnutých uchazečů o příděl půdy ode dvora Smečna. (Každý odmítnutý má právo podat námitky, buď písemně neb ústně u komisariátu do 8 dnů). Každý byl toho dne o tom vyrozuměn lístkem  z měst. úřadu Smečenského.

  Dne 15/5 objevily se tabulky na krajích lesa (kol Smečna) hlásající přístup do blízkého lesa jinak zvaného parku neb „mládí“ překvapilo občanstvo města našeho a to tím více, že je možno po trvání 4 let česk.republ. „demokracie a svobody“ učinit podobný zákaz. Jest jediné co má město k svému občerstvení na duchu i těle a tudíž jest to opravdu pozoruhodnosť k občanstvu Smečen. Po převratu r. 1918 byla volná procházka a dne r.1922 opět straší tabulky zákazu, tak jak za dob bažantských choutek pánů ze zámku, dříve hrabat a šlechticů a dnes to tak zvaných republikánů.

  V květnu zahájil činnost stát.pozem. úřad pro obvod parcelní na Smeč. panství a t o v kanceláři na panství ve Smečno – Českosl.rep. dluhuje do konce července 1921 a to Spoj.stát.Amer. 97,179.528,72 dolarů. – V Rakousku stál bochník chleba v květnu 5810 K. V Rusku 1 noviny v drobném prodeji stojí 100.000 sovět. Rublů a 1 zlatý rubl dnes rovná se 1.000.000 sovět. rublům. –

  Dne 16/5 byly vyvěšeny vyhláška od sboru dobrovol. hasičů na Smečně stran zřízení „jinošské družiny“ od 14 do 17 let bez rozdílu polit. i nábožen. přesvědčení. Heslo: „Idea jest láska, k ochraně majetku svého bližního“. Dále: „Idea hasič. nepěstuje žádnou polit., každému pomáhá.  Pak zní dále: proto kdo chceš dobrým hasičem být vstup do jinošské družiny. (pozn.kronikáře: Již jedenkrát stála jinoš. druž., ale svojí liknavostí se neudržela.) – Dne 27/5 měla být schůze obec.zástup. a to „rozpočtová“, ale nesešla se – dostavilo se členů pouze 16 ze 30. Jest to příznak, že mnoho jest těch, co jsou nespokojeni a pak přežily ba otráveni polit. životem, jenž je však příčina, že vlastně pro samou politiku – hospodářsky upadáme.       

  Měsíc květen byl teplý ba parný úplně bez deště, což prospělo květu stromů neb bez pohromy odkvetly, za to ale osení, brambory, řípa, v našem kraji volaly

                                                  -  75  -

o déšť. Není pamětníka by byl tak krásný květen na květ stromů. Následkem toho bylo stoupání cen, které v pravém slova smyslu „orgie“ prováděla hodnota potravin apod. Zvláště u masa stoupaly ceny takřka každým dnem. A tak hrozí v našem kraji všeobecná hospodář. katastrofa. Při všem tom jest na Smečně „polního pychu“ až dost (a není divu pozn.kronikáře jsou zde občané jež chovají kozy až 4 kusy, husy, slepice atd. a nemá vlastního nic ani zpachtovaného a tak samo sebou k obživě dobytka vezme se tam, kde se dá. Tak jako já kronikář, tak jako více občanů po delší době spatřiv nový hřbitov překvapilo zajisté každého „ten vzorný pořádek, ta úprava hrobů, ozdob květinových atd., jest vše takové, že to odpovídá vkusu a vzoru města, což jest prací neúnavného hrobníka – legionáře.“ – Koncem května 29/5 a začátkem června rozvinula se akce náboženská, jak v našem městě, tak v okolí. A sice jsou vysíláni od různých sekt náboženských (agitátoři). Pořádají přednášky veřejné a tak i na Smečně „církev evangel. Methodická“ měla po celý týden v hostinci u Hornů na sále veřej. Přednášky (kazatel J. Dobeš), které byly vždy četně navštíveny. (pozn.kronik.: ale většinou ct. posluchači také takovými, že nesvědčí to zrovna o vzdělání a slušnosti zvlášť.) Napadali přednášejícího v řeči, který se obíral čistě „biblí“ učení to jejich. Ale přítomnými obyčejně zahájen boj politikou (která už nám tolik zla a škod nadělala v Českém národě). Tak ku příkladu o jeden vč ku příkladu o jeden večer, kdy já kronikář jsem byl súčastněn, když řev a křik neustával, řekl přednášející p.t. publiku toto: „Jsteli Čechové dokažte, že jste slušní“. Mimo to padla tam slova od různých těch samo řečníků, jež urážely samotného presidenta česk.rep.T.G.Masaryka (mluvíc o stolci na němž sedí humanita, jako o nějakém policej. aparátu na lidi – kupř. Em. Formánek ajiní). Současně padala slova, že „vlasť“ žádnou neznají (ku příkl.obč.Reichl Frant, Kabát, Janeš legionář a jiní). Výsledek a úsudek jest ten, že „hospodářsky – rozumově pracovat – jednat nedovedem).

 Dne 3/6 v obec.zastup. projednán byl obecní rozpočet na r. 1922, které svoláno a to po druhé s výzvou a úředními paragrafy. Ve schůzi odhlasována definitiva tajem. Města Sm. P. Jar. Otcovskému po 9 měsících s kaucí 2000 Kč. Pak zvýšen plat starostovi na 3000  Kč ročně. Měst. Strážníkům zvýšen mimořád. roční přídavek od 1/6 1922 1440 Kč. Pak došlo na kronikáře a sice za zápis do nové pamětní knihy a to od r. 1884 až do konce r. 1921 nově zhotovený, který chyběl a pak přepis ze staré pamětní knihy od r. 1870 až do r. 1884 do nové přepsati se

                                                     -  76  -

scházejícími roky mezi, doplnit a pak zpředu nové knihy úvodem a popisem města Smečna napsat, dostal po „čtyřnásobném hlasování za to odměny 2000 Kč. Před tím předcházelo vyjednávání se mnou na měst. úřadě s p. starostou T. Hejdukem po delším jednání uvolil se kronikář učinit za výše uvedený obnos! Celkem to nesvědčilo o „uznání práce“ a pak té demokracie – což dosvědčují protokolní zápisy: měst.rady, finanč. komise, obec. zastupitelsta. –

 Obecní rozpočet na rok 1923 sestavován bude dle předpisu finanční novelly. Uaneseno vybírat dávku z masa a stavební. – Za účelem převzetí studny panské u starého „Jindřichova“ a to její zveřejnění za náhradu 1000 Kč, tudíž žádáno o přídělové řízení pozem. úřadu by obec studnu v majetek veřej. připsat mohla.

  Dne 4/6 a 5/6 vypravila F.D.T.J. na Smečně dětskou hru „Sůl nad zlato“ představení vypraveno bylo pečlivě. -  Dne 5/6 uzavřena obchodní smlouva mezi Sovět.Rus. a Českosl.rep. a též s Ukrajin.republ. – Dne 7/6 skončena stávka kovodělníků v Českosl.rep. a to s 10 % snížením ze mzdy dělnictvu. Jest výsledek opravdu zdrcující při dnešních drahotních poměrech, ale také kus v tom pravdy nestranné, že do bojů hospod. zatažena politika a tím páchá se na dělnictvu ta největší zrada. (Tak jako zde mísením se komunistické propagandy v Praze zvlášť.)- Dne 8/6 míst.pol.org.živnost. poslala telegram k ministr.předsed. by letos se ještě konaly volby do obcí! –

  Dne 6/6 udál se případ přepadení při obchůtzce strážmistra čet. Fr. Bucka (pozn. Dle nařízení nemá být sám vyslán l muž na službu venku) a to občany (pytláky) Smečenskými, V. Vorlíčka a V. Pecha „horníci oba“. Stalo se blíže Ovčína dvora, kde byli skrytý v sušárně a tu je spatřiv strážmistr Bucek, vyzval je tím, co tam dělají a „oni“ odpověděli, že chtít si odnést z rokle souš, a ochotně hned, že mu jí ukáží a šli hned! Ale při několika krocích spozoroval čet.stráž.Bucek, že jeden z nich má „pouzdro“ od pušky „ihned“ je vyzval by se vrátili, což se stalo, ale před sušárnou pár kroků vskočil do sušárny občan V.Vorlíček a vzav tam uschovanou pušku – chtěl střelit po strážmistru, který vystihl situaci již dříve okamžitě vypálil 2 rány ze služební pušky sám a mezi tím oba bez jakéhokoli zranění utekli. Však ne dlouho nebo je pronásledoval stráž. a doběhnuv četnické stanice, šla ihned pro oba občany čet. asistence do jejich domovů, kde byli již a odvedla je na čet. Stanici a pak na místo činu, kde hledána též puška a pak odveden i po zavedení protokolu na čet. stanici do Slaného k soudu v noci kol 12 hod. Druhý den přiveden obč. Vorlíček na místo

                                                                -  77  -

činnu, jenž tvrdil při výslechu, že ví o ní, že jí najde ve dne, ale když tam byl odvedenve dne druhý den, tak jí taky nenašel. Tak puška nenalezena (která může mít svoji historii pozn.kronik.) – V noci kol 12 hodiny 6/6 vypukl oheň v zámku poblíž kuchyně, ale v brzku uhašen. – Dne 11/6 po poledni dostalo se konečně Smečnu a okolí toužebně očekávaného deště-byl prudký- beze všech bouřek a pohrom – ta, že svlažil žíznivou zem a zvláště pole občerstvil. Bylo to dobré, jak se říká, ale jako na Smečně, kde 6 neděl nepršelo, bylo to málo! -      13/6 na panství Smečen. dosazeni 4 hlídači polní od „Pražské společ.hlídací“ (jsou uniformovaní – s odznakem klíče na límci kabátu.) A sice 1 pro Smečno, 1 pro Kvíc, 1 pro Malkovice, 1 pro Martinice. – Dne 10/6 hrozí rep. Rakouské katastrofa  „bankrotu“. -  Dne 18/6 byla pořádána „Sborem dobrov.hasičů na Smeně v hostini u Krále Otokara Akademie“, ale za účasti né zrovna veliké, tak i většina elenů sboru scházela, kteří asi malý zájem jevili o tělocvičnou výchovu (pozn.kronik. – známka opět politiky) a za druhé Smečen. občanstvo, též slabě zastoupeno ač to bylo povinností všech zvláště, když výnos určen „ve prospěch vdov po členech“ Tudíž morální povinnosť to byla. Bylo to prvé vystoupení hasičstva Smeč. se svými prostnými cviky, které odpovídaly myšlence hasičské. – Dne 18/6 založen nový fotbal. klub“ S.K.Rudá Hvězda Smečno“ (pozn. Kronikáře: opět jeden hřeb přibyl do lidské společ.k rozbití se národa.) – Dne 20/6 objevily se kádě na vodu u pump na náměstí (obcí dávány pro první pomoc při požáru). A sice dvě kádě jednu novou za 900 Kč a druhou opravenou za 300 Kč. (pozn.kronik.: ale po všestranném uvažován í jsou kádě málo platné, leda pro naše kluky Smečen. by měli co dělat za darebáctví). – Bytová krize na Smečně neochabla a to následkem málo stavby domků (pro drahotu na všech stranách není možno stavěqti pozn.kronik.) – Prodej třešní na Smečnbě a to napřed stálo 1 kilo 8 Kč a klesala pak cena až na 3 Kč. (V Praze stálo 2 Kč). –

  Církev Methodistická (evangel.) zapustila své kořeny na Smečně přihláškami občanů (jsou to lidé většinou vystouplí z církve římskokatol. a dělný lid, něco pak děti povinné škole, jichž rodičové dávají zapsat do „matriky nové církve“ )Věru to smutný úkaz – pozn.kronik.) Nyní koná církev Method. Obvyklé své pobožnosti každý týden 1 x a to ve čtvrtek později pak v sobotu se odbývaly. Kazatelé: Dobeš, K. Drahorád, S. Leidorf aj. počet návštěvníků prostřední. Odbývány přednášky a pobožnosti v hostinci u Krále Otakara (u Čebišů zváno). –

 

                                                             -  78  -

Stav osení na polích dosud dobrý, až na zeleniny krmné té je málo následkem letošního sucha. Ovoce je dosti zvláště švestek, je jak vína.

    Dne 24/6 byla „akenda stran připojení Nazaretu části obce Smečna k obci sousedící, Svinařovu“. A tu podala ve věci hranice města Smečna, městská rada: Město Smečno podalo protest proti odluce a zmenšování katastru Smečen. a proti změně hranic mezi obcemi Svinařovem a Smečnem. Kde ve smyslu snesení obec.zástup. města Smečna ze dne 4/1 1920, jakož i zdůrazněním ve schůzi městské rady ze dne 21/7 1922 nemůžeme nikterak svoliti, aby oddělována byla  od města Smečna sebe nepatrnější část katastru ve prospěch, kteréhokoliv sousední obce a to v žádném případě. –

 Dne 25/6 Těl.jed. Sokol pořádala na vlastním letním cvičišti tělocv. akademii – večer – za osvětlení reflektorů (účast byla a zpracování akademie bylo vzorné.)

  Dne 6/7 významný to den pro nás Čechy – památka upálení mistra Jana Husa, jenž za pravdu upálen – a Smečno? – bylo všedním dnem. Kde zůstaly ty pokrokoví občané, kde ti socialisté, jež při všem se chytají mistra Jana Husa. Opět jeden obrázek „úpadku“ (pozn.kronikáře.)                                       

  Župa Slaný – Louny má 785.718 obyvatel a to mužů 383.142 a žen 402.576.

Dle národnosti - Čechů – 463.145, Němců 308.401, Židů 1.208 a jiní 803.

Dle vyznání – římskokatol – 530.128, evangel. – 22.480, českoslov.kato.l. – 51.322, Židů – 9.561, jiných vyzn. 1.697 a bez vyznání 170.531. Z toho v okresu Slánském 60.219 obyvatel. Dle pohlaví – 29.532 mužů a 30.687 žen. Dle vyznání římskokatol. jsou v menšině a to 28.878 z 60.219 obyv.

  Dne 9/7 konána byla veřej. Dražba na ořechy města Smečna a to: na náměstí, u kostela, na prostranství před děkanství vyjímaje “2 ořechy jež užívá p. děkan a pak „2 ořechy u domu čp 113, jež užívá maj. Domu p. E. Lukáš. Dražba se odbývala na radnici, vyvolávací cena byla 3000 Kč a vydraženy za 4050 Kč, jenž koupil p. Fr. Jiřík pro p. V. Falcníka z Přelíce (ač dle skutečnosti bylo to p. Jiříka). Dále musel zaplatit 1 % do chudinské pokladny 40 Kč 50 hal. a pak knihovní poplatek dle škály III. na protokol 90 Kč. Tak celkem vyplatil za ořechy i s poplatky 4180 Kč 50 hal. –

  Dne 9/7 odjelo ze Smečna od Fed.děl.těl.jed. na „Spartakiádu“ do Brna 46 cvičenců. – Dne 8/7 až 10/7 byla dražba panských zahrad v podobě „ale offert“ a tak podání dostoupilo místy závratné až výše a sice tím, že žadatelé – „sadaři“

 

                                                       -  79  -

 se předháněli ve výši podání. (Je vidět, že to není tak špatné s tím sadařením, že to musí být „kavalírský výdělek“ – pozn. kronikáře.)

  Dne 12/7 došel na Smeč.obec. úřad dopis z Ruska – sovětské reptl. a to z města Moskvy pro paní M. Procházkovou (zvanou přezdívkou jinak Drneckou) od syna, jehož měla již za mrtvého (ve válce padlého, který však přišel do zajetí) a nyní žádal o domovský list a posílá jí 1,600.000 sovět.rublů, „což vlastně neplatí nic“ a když tak nejvíce 18 Kč, může za ně dostat. – V červenci pořádán z měšťan. školy dívčí poučný výlet na „Karlův Týn“ a to I. a II. ročník. – Dne 13/7 byl na Smeč.panství „grafický“ příděl půdy (dle mapy). – V červenci byl dělán rikol na „Boku“ od chlapec. školy až k vile p. Jeřábka J. a to stavbu prováděl p.stav. V. Müller za obnos 1756 Kč. –

 Dle sčítání lidu v r. 1921 je v Čechách obyvatel 6,670.578. A to dle národnosti: Čechů 4,382.303 a Němců – 2,173.930. Dle náboženství – řím.kat. – 5,216.169, českosl.kat. – 437.377, protestantů 246.114, Židů 79.777 a jiných 33.065. Bez vyznání 658.076

  Dne 15/7 děl. potrav.společ. „Svépomoc“ na Smečně – pořádal večer na oslavu 20letého trvání v hostinci u Hornů přednášku „o družstevnictví“ znázorňující  hnutí u nás s promítáním světel. Obrazů – vstup zdarma. Na to 16/7 dopol. slavnostní schůze a odpol. měl být výlet do lázní Šternberských (kde veselice – koncert), ale následkem deštivého počasí po celý den odloženo o týden později.

  17/7 a 18/7 postiženo bylo město velkými větry, jež nadělaly obrovských škod na stromech (spadané ovoce – a celé suky se lámaly) a na domech též škody.

  Dne 19/7 v Rakousku stála 1 Kč – 1000 r.K, 1 stříbrná býv.rak. korun . 2000 r.K., 1 kilo sádla ve Vídni stojí 14.111 r.K, 1 kilo cukru 7.000 r.K, 1 kilo hov.masa 9.000 r.K.

  V Českosl.republ. je 13.604.807 obyv. dle sčítání lidu v r. 1921 a to: dle národnosti: českosl. nár.- 8.759.186, Ruské 459.346, Německé 3,122.370, Maďarské 745.935, Židovské 180.332, Polské 75.656 a jiné 23.235. -  Od 25/7 německá marka pozbyla ceny jako platidlo v Československu.        

  26. července odbývána byla opět pouť sv. Anny (ovšem jen v zám. Kapli – kostelní), ale pozorováno přesto, že pouť jinak stanovená na neděli – byla letos účast návštěvníků větší a i obchodníci s pouťovým cukrovím měli své stánky na prostranství před zámkem. V týž den slavil stařičký Smečen. děkan Ferd. Kučera své 50leté kněžské jubileum, pro svou přátelskou povahu, byl ode všech ctěn a

                                                               -   80  -

vážen. – Atrakce na náměstí postavené, tak jako loni v r.1921 nesměly „den před 26/7, pak v den 26/7 a den po 26/7 provozovat živnost, na kterou má vystaveno povolení od Českosl.republ. a platí daně.(Pozn.kronik.: Zákaz to od měst.úřadu ve Smečně – divná to představa „Svobody“ takovým způsobem se lid a občané Smečen. neodklerikalizuje!) – (Dopl. Nově: zákaz se stal prý proto, by usnesení měst.obec.zástup.se řádně plnilo a tím se vžil den pouti odbuývané). Na to dne 30/7 byla pouť v městě, ale ten předválečný ruch poutí je pryč – úbytek znát rok od roku. A dnes zvlášť?, kde jsou ty řady atrakcí?, které se scvrkly na 4 až 6 a jiné. Lid sám zůstává doma bez jakéhokoliv štvaní neb hodnota peněz poválečná u nás se dostavuje atd. O zábavu v hostincích postaráno všude dobře: tanec, hudby a na letním cvičišti Sokol provedl odpol. okres.cvičení žáků – pak koncert – a večer veselici (tanec). Pak dále „Sportovní klub“ (fotbal) Smečno pořádal na ohraženém již hřišti v ten den několik zápasů dp. a odp.

  Ceny různého zboží na Smečně 1/8: 3 housky 1 Kč, 1 kilo mouky 4 a 4,50 Kč, 1 vejce 1,30 Kč, 1 kilo hov.masa 20 Kč a vepřového 24 až 26 Kč, másla 48 Kč atd.

  O pouť 30/7 vybrala obec ze stánků 508 Kč a ze zábav 2013 Kč.- Dne 6/8 odbývala Fed.děl.těl.jed. na Smečně, okrs.veřej.cvičení na hřišti „S.K.Smečno“. Cvičení bylo nepropracované a činilo, tak dojem spíše zkoušky. (Pozn.kronik.: Návštěva byl četnuá a to ode všech občanů, ale místo podání „tělovýchovy“, dostalo se návštěvníkům podání z úst jednoho člena (předáka) řečníka, jenž uzavíral celou „tělocvičnou „ ukázku tím, že nadával buržoasii, měšťákům, dr. Kramářovi a všechny možné polit.strany dosaly díl. A i vlastní social.dem. „Děl.těl.Jed.“, z nichž vyrostli nynější fed.děl.těl.jed. Na konec dostal dávno zapomenutý Jin. Clam Martinic, což je opravdu dnes otřepané a nestojí za to celý ten „pán hrabě bývalý“ za vzpomínku, až jest mnoho těch, co by jej rádi viděli na sídle zámku Smečna!

  V době škol.prázdnin byl v hostinci u Čebišů „střihačský kurs“ (škola) trvající celé 3 neděle za vedení odbor.učitelky A. Kremonové z Prahy.   Dne 6/8 na letním cvičišti TJ.Sokol sehrála ve velkém rozsahu divadel. Hru od A. Šubrta „Jan Výrava“, jež sehrán byl výborně a výprava odpovídala všemu, což vpravdě vše elektrizovalo, velké množství účastníků.  –

  Smečno poslední dobou začíná citelně pociťovat potíže s tím, že nemá lékaře v místě. Tj. tak, místní lékař pan dr. Jul. Teubl má dovolenou na rok a zastupují

                                                         -  81  -

jej „Libušínský“ závodní od Praž.žel.spol..p.dr.Zeman a pak ze Slaného pan dr. Šupík. (pozn.kronik.: Je to pozoruhodné zvláště dnes. Kdo nemá peněz, kterých je ovšem takových víc, nesmí zastonat a zvláště noční případy onemocněni přišly by draho, tak kdo na Smečně nemá peněz a nenáleží k závodu Pr.žel.spol. musí zůstat bez pomoci, tak daleko jsme vpředu na Smečně. A o nápravu není ani pomyšlení. – Žně letos odbyly se dosti dobře, ač přerušovány byly častými přepršky a pak chladným počasím. Tak, že se to z polí muselo, jak se všeobecně říká „krást“ a ještě mnozí hospod. navozili si domů do stodol mokrý obilí apod. 

  Letos „léto“ celkem žádné nebylo, samý déšť, chladno a noce zvlášť chladné.  –

  Pozn. Kronikáře: Dne 8/8 1922 bude jednou pro vždy zaznamenán ve světových dějinách historie a tak činí i kronikář města Smečna, malý zápis a sice „v sovět. Rusku – „Moskevský tribunál“ vynesl rozsudek „trestu smrti nad 14 social. hlavními vůdci revol. Mezi nimi jsou „2 ženy“! Rozsudekvynesen proto, že postavili se nejen proti „tyranii cárského režimu“, tak i proti „nespravedlivému režimu Bolševickému“. (Cíl 14 odsouzenců byl „svoboda Ruského lidu!“ –

Dne 13/8 na „všesokol.sletu v Lublani v Jugoslavii, dobyl český sokol“ v mezinárod. Závodu první cenu. – Obec prováděla větší opravu rybníka a sice okraj a vnitř se betonuje (hráze). Opravu prováděl p.stavitel V. Müller za obnos 25.000 Kč. – Dne 19/8 přibyl na Smečno inženýr zástupce pozem.úřadu  z obvod.úřadu v Slaném, aby uchazečům, kterým půda přidělena byla, dal podepsati souhlas nabývatelů a vybízel je pak by složili první splátku na složenku poštov., jež jim každému dával a stanovil do 7 dnů, první splátku s podpisem, že koupě je uzavřena. Přes to však zástupce obce Sm. Chtěli vědět přibližně cenu za „1 ha“. V Slaném obv.úřad kalkulovala s cenou za 1 ha I.tř. 8.000 Kč a horší vždy o 1000 Kč méně. Čímž ovšem nemohli přijati drobní uchazeči – tudíž prostě to nepodepsali a v zápětí hned dostali od obv.úř.v Sl. Odpověď: místo ceny pozemku by oznámila – sdělila, že příděl zrušuje. Tímto viděwt, že pozem.refor. dle jednání „Slán.obv.úřadu“ je „absolutistická“ a tudíž „věřit“ málo možno po všem tom! Ukázka, jak výpovědi úřed.pozem.ref. se různí ku příkladu:  Z obovod.úř. v Sl. sděleno za 1 ha ústně p. inženýrem 8000 Kč a p.starost. města Smečna sdělil hosp.správce p.Horák 7000 Kč. A dále p.dr. Dubskž a inženýr Lukeš sdělili, že 3000 až 4000 Kč. A tudíž následkem toho podala měst.rada na Sm. p. presid. Stížnost uchazečů a nabyvatelů půdy k prozkoumání a lask. vyřízení. Doklad oznámení těm, co nepodepsali a peněz

                                                             -  82  -

neposlali dne 29/8 1922, posláno měst. úř. na Smečně: Komisariát v Slan., stát.pozem.úř. žádá měst. úř. na Sm., by vyrozuměl všechny osoby, které navrženi byli o příděl a nepodepsali „souhlas nabyvatelů a nezaplatili první splátku na pozemky, „že příděl se jim zrušuje“.

          Komisar v Slaném – podpis nečitelný.

(Zajisté pěkná to pozem. refor. – platit – a nevědět kolik atd., to je víc než moc takovým způsobem odhání se dr. lidi, co uchazeči pozn.kronik.)

   Dne  23/8 následkem stoupání koruny č.  nastalo propouštění dělnictva místo, aby kapitál spokojil se s menším výtěžkem „raději vrhá lid do bídy“ (jak dravé šelmy) a k tomu drahota v ničem dosud neklesla.

  Dne 31/8 uzavřena byla spojenecká smlouva mezi Jugoslavií a Českosl. na dobu 5 let (v Mar.Lázních) a podepsán dr. Ed.Beneš, ministr.zahraničí a Nik.P.Pašič, ministr.před. Jugoslavie. – Konec měsíce srpna byl Krásný čas. –

  18/8 ustanoven nově řed. Měst školy na Sm. pan Lud. Kovařík, za místo onemocnělého zástup. p. řed. J. Ďaďourka. (Nově dopl. J.Ďaďourek přeložen na vlastní žádost do Slaného na dívčí školu.) – V Rakousku stál bochník chleba v září 6400 r. K. – Dne 3/9 na letním cvičisti TJ.Sokol sehrála divadel.hru Al. Jiráska „Lucernu“. V září bylo v hostincích na Sm. pivo zlevněno a to 1 litr stál 3 Kč (obyč. 8°) a černé lahev 4 Kč.

  V celé českosl.rep. jsou pořádány tábory, schůze dělníků, proti drahotě a nájezdu kapitalistů na mzdy dělníků – jež propouští dělníky ze svých závodů a ruší tím kollektivní smlouvy. Známka opět nepřipravenosti a nesvornosti dělnické a dnes se opět volá ze všech stran po „společné“ frontě dělníků proti kapitalismu (Více hospodářsky pracovat, než politicky to více nám všem prospěje – pozn. Kronikáře.)

  Smečenské družstvo obuv. Učinilo 30 % slevy na obuvi. – V prvních dnech měsíce září navštívil Jugosl. král Alexandr srbský našeho presidenta T.G.Masaryka na blízkém sídle v Lánech. – Začátkem škol. roku bylo žatctvu škol.Smeč. rozdávány lístky k podpisu rodičů a vyplnění, zda si přejí by chodilo jejich dítko na náboženství aneb né. Ve školní radě Smeč. byla projednávána smluvní smlouva o užívání školní tělocvičny a sice za přítomnosti zástupců Těl.Jed.Sokol a Fed.děl.těl.jed.

  V září byly českosl. brannou mocí pořádány první vojen. Manévry a na Sedlčansku za přítomnosti p.presidenta T.G.Masaryka s úspěchem skončeny. –

                                                       -  83  -

Měsíc září místo, aby nahradil nám léto teplým podzimkem – začal zimou a stálými dešti, což mnoho škod nadělalo sadařům, zvlášť na švestkách. -  Silnice (kousek) k novému hřbitovu stavěná p.stav. V.Müllerem ze Sm. stála 36.445 Kč 40 hal. (ale za mnoho dosud nestojí pozn.kronik.)

8/9 bylo uveřejněno v časopise „Domovina“: „Hesla v začátku Českosl.republ.

l) odrakouštět – to se stalo ale né u všech

2) pracovat     -     „ 

3) šetřit           -     „

4) slevit v r. 1922 – to se stalo v malém a u malých (ale jinak zůstalo vše při starém pozn.kronik.)

  V měsíci září postavil si tak zvaný „Kiosk“ (stánek) pod branou u domu p.Jin. Budešínského čp. 145 válečný invalida Fr. Piksa – na prodej tabákových tovarů (ale vzhledný to není). Podobný stánek, ale vzhlednější postavil rovněž val.inval. Beznoska u domu p.Voj. Truksy čp. 57, též na prodej tabák. tovarů. – Dne 11/9 o pěknou hodinku na Sm. udála se tragická smrť měšt.straž.V. Knotka a sice kol 9 hod. večer byl raněn srdeční mrtvicí při službě konající za dozoru polic. Komisaře Jana Stejskala. Byl to muž, jenž byl pro svou čestnou a milou povahu oblíben vším občanstvem. Při jeho pohřbu učinil pozoruhodnou zmínku zástupce samospr. Policie nad hrobem, že Smečen.pol. má svou historii. –

  Dne 1/9 schvváleno pozem.úř. v Praze a to příděl cihelny městu Sm. do vlastnictví a mimo to příděl pozemků za špýchary u silnice z kraje, na které má obec složit 7000 Kč. 10 % kupní ceny co záloha. (V obec.zástup.se však usnesli nevyplácet dokud nebude známa cena a to na 9 ha půdy.)

  Stav nezaměstnanosti dolehl též i na Smeč. a sice obč. horníci pracující od 10/9 dle usnesení kapital.uhel. – 3 dni v týdnu a sice jeden týden ranní směna a druhý týden odpol. směna, tj. pracuje vždy pouze polovic lidu. -  Dne 17/9 pořádala T.J.Sokol přednášku o Jindř. Fügnerovi zakl. Sokola, jehož letošního roku jsou 100 leté narozeniny.

 Dne 18/9 ve schůze obec. zástup.bylo usneseno učinit „komunální výpůjčku 50.000 Kč“ na nákup objektů přidělených pozem. Úř. Do vlastnictví obce. (V té  věci podána žádost za schválení okr.správ.kom. v Slan. Za účelem přesídlení poštov. úřadu na Sm. a to vzhledem k zajíždění pošt. autobusu – k poště (na nám. čp. 111) v domě p.  V. Kindla, usneseno v obec.zástup. - s dohodou            

 

                                                                  -  84 -            

p. Kindla, že postaví obec společně s ním můstek (tj. část kanálu) přes škarpu a sice polovinou každý nákladu. – Usnesení obec.zástup. na různých dávkách, které podány byly k schválení okr.spr. komisi v Slaném a to: stavební, daň z masa, dávka z obec.úřadování. Tak obec. dávka staveb. bude co její výtěžek – na úhradu polohopisných plánů regul. atd. Vybírat se bude dle povolení s tiskopisy: při budovách přízemních 44 Kč, jednopatrových 64 Kč, dvoupatrových 84 Kč, továrnách 164 Kč, růz. stavbách 32 Kč, dílnách prům. neb živn. 44 Kč. Za užívání místa veřej. statku na ulici usneseno v obec. zastup. vypírat poplatek a to: od Fr. Piksy (trafika) 5 Kč, od Voj. Beznosky (trafika) 5 Kč a Rud. P“chýře na chodníku za výkladní skříně 5 Kč, od Mar. Chaloupkové za užití pozemku před domem (zahrádka) 5 Kč. – V obec.zastup. ve volných návrzích podal návrh obč. Jin Mayer, by obec postavila „činžovní dům“ pro nedostatek bytů. Tím, že bude možno dostati úkolu stavbou domu obcí a také to doporučeno k uvážení o té věci měštské radě atd. (Návrh byl většinou hlasů schválen). Obec na vykoupení a zveřej. Studny u st. Jindřichova pod městem (u býv. špýcharu) povolila 1000 Kč. – Domkář Ant. Růžička, maj. domu čp. 54, odstranil před domem hrušku, která byla na veř. ulič. pozemku (přes to, že mu dovoleno ovoce užívat.) A následek toho byl: pro rušení držby a odcizení majet.obci pokutován 50 Kč. do chudé kasy a 30 Kč náhrady za strom odstraněný. (odsouzený se ve výměru pokuty odvolal.)- Smeč. kaplan P.Fr. Samec učinil na sbor učitelský udání k okr.škol.radě a výše pak – a sice následkem na začátku škol.roku vydaných lístků dětem k podpisu rodičů zda si přejí, aby chodil neb né dítko jejich na náboženství. Následek toho byl, že přišel se informovat na Smečno pan okr.škol.inspekt. Plaňanský, který se přesvědčil všk o nepravdě udání. Pan řid. Jan Lipovský, jenž tím byl dotčen, jakož i celý sbor – dostal tím zadostiučinění. Neb vedení p.řid. Lipovského je vzorné odpovídající jeho zásadě „mluv pravdu“, která přišla opět. A tak přílišná pozornosť p.pátera se sehroutila na lži založené udání jeho. –

  Dne 24/9 1597 vyšly v Praze první české noviny za krále Rudolfa II., byly to nejen u nás v Čechách první – ale také v celé Europě.

  Oprava měst. rybníka stála 14.325 Kč, jenž prováděl p.stav. V.Müller ze Smeč.

Koncem měsíce září a začátkem října byl samý déšť a tak hrozila katastrofa, že nebude možno dobýti brambor největší to potřeby lidu. Všude v polích stála

 

                                               -  85  -

voda a tak se musely vybírat v tom mokru a vybrané brambory vypadaly hrozně obalené zemí. Není pamětníka takových časů jako letos!

Předávání panství – Dne 1/10 počlo předávání panství Smeč. – pozem.úřadem a to přítomností as 15 úředníků z Prahy od pozem.úřadu. Tím dnem přešlo vše na panství Smeč. mimo službu. -  Dnem 1/10 vstoupila činnost na Smeč.státní lesní správa již. – Ceny obilí začátkem října: l q žita – 120 až 140 Kč, ječmene 120 Kč, pšenice 160 Kč a ovsa 130 – 135 Kč.

 Dnem 4/10 bylo přebíráno státní správou lesy při panství Smečen. a to s příslušenstvím tj. částí též statku „Ovčínem“.

  V měsíci říjnu nastala velká nezaměstnanost, která hrozí být velkým utrpením pracujícího lidu v nastávající zimě. Je to útok kapitálu na všechen pracující lid, jak horníky, kovodělníky, skláře, textilníky aj. V říjnu byl prodej housek u pekařů na Smečně rozdílný a též u obchodníků k u příkladu pekař Ant. Částka (syn) 3 housky za 1 Kč a obchodník Chlupatý, který je nosí od pekaře ze Svinařova 4 housky za 1 Kč.  Kilo cukru stálo 5 Kč. – Řepa cukrovka se ještě stále v říjnu dobývala a dost špatně pro špatný čas a také malý plat lidem to děla. – Těžba uhlí v našem státě Českosl. je ½ mill.metr.centů denně. Zaměstnaných v dolech uhelných je v naší republ. 150.000 dělníků. Na 1 dělníka připadá denně 10 q centů. – Bramborů se urodilo dosti: Cena jich v říjnu byla 20 hal. za 1 kilo a ve větím prodeji až 16 hal. za kilo. Za vybírání brambor platilo se 1 ženské 10 Kč denně. Při mlácení strojem se 1 ženské platilo 16 Kč denně a při mlácení cepem denně 1 ženské až 20 Kč.

  Dne 7/10 1922 nastoupila nová vláda v Československé rep. a to koaliční za vedení ministr.předsedy Ant. Švehly. – Dne 15/10 pořádala Fed.děl.těl.jed. přednášku se světel.obrazy „O vzniku světa a jeho zánik“, která však neuspokojila posluchače, čekali něco více. – Dne 11/10 na Smečně bubnoval měst.strážník, by horníci dostavili se do práce na další 3 směny, které nepracovaly (tedy opět každý den práce). Po velké stávce horníků na Ostravsku, jež hrozila vejíti ve „všeobecnou stávku“ bylo smluveno mezi zástup. horníků, pak zást. kapitálu a zást. vlády – sleva na mzdě hned 25 % a dalších 5 % v listopadu. – Okresní správ.komise v Slaném schválila všechny obecní dávky. – Dne 15/10na Kladně o výroční trh každý kupující za 3 Kč cukrovího dostal, k tomu 120 rak.korun. Celá Europa dluhuje Americe 11,524.951.869 dolarů čili 345 milliard 748 millionů, 556 tisíc a 70 Kč. A Českosl.rep. dluží i s úroky Americe

                                                     -  86  -

 104,685.000 dolarů čili 3 milliardy 140 millionů 550 tis.Kč. – Dne 21/10 padal sníh a to prvně kol 4 hod.odpol. a touž dobou pak se pohybovaly mrazíky až na 5°. – V Českosl.rep. vyskytla se „půjčka pomocná pro Rusko“ – po rakouských válečných půjčkách přišli „Sovětské. - Dne 25/10 usneseno v měst.radě na přípravné práce  elektrisace, v obnose 65.100 Kč učinit výpůjčku, jakož i na převzetí přidělených pozemků objekty od pozem.úřadu, též výpůjčku 50.000 Kč. Dne 28/10 v den svátku svobody  Českosl.rep. byli návštěvou v Praze z král. S.H.S.( Jugoslavie) 80 poslanců všech stran a to skupštiny – utužit přátelské styky s Čechoslováky! – Na Smečně dne 28. října byl takřka všedním dnem a nebýt praporů, jež povinností vyvěsila obec na radnici 1, na škole dívčí 1, na chlapecké 1 a pak občané Koukl Ant. a Ed. Grasz po 1. Tak vůbec to pokrokové naše město spalo. – Fed.děl.těl.jed. sehrála v ten den dětské představení „Zlomený květ“. – Měsíc říjen vykazoval už nezaměstnanost v repub. 150 tisíc. V říjnu byly vydány nové státovky 5 Kč s J.A.Komenským jsou užší a barvy tmavé a také vkusné, též papír lepší. – Panství Smečno – Slanzý jehož majitel byl býv. hrabě Jindřich Clam Martinic před „pozemkovou reformou“ obsahovalo dvory: Smečno, Šternberk, Přelíc, Vel. Kvíc, Studňoves, Biseň, Martinice, Málkovice, Neprobilice, Hobšovice, Kamen. Žehrovice, Libušín, Panský a Drnovský v Slaném. Průmyslové podniky:  parostrojní pivovar – Smečno, uhelný důl – Biseň, čedičové lomy – Vinařice a cihelny – Smečno a Studňoves. Rozloha obsahuje: 6058 ha, z toho: rolí 2330 ha, luk 115 ha, zahrad 106 ha, pastvin 69 ha, rybničné půdy 17 ha a ostatní připadá na lesy. Dříve patřilo ještě k panství: cukrovar – Studňoves a úzkokolejná dráha (Slaný, Smečno, Kačice). Oboje zakoupila od býv.majitele německá bankovní společ. „Kredit“ (ředitel.Nestomické refinerie). Dále: parní mlýn – Studňoves, byl zakoupen americkým občanem Čechem p.Vejražkou.

   A při pozemkové reformě celé panství přiděleno takto:

Smečno – J. Zlonický (býv.hosp.správce) – (dopl.) uvedený jako poškozený úředník obdržel přídělu 101 ha za 434.000 Kč 91 hal.

Ovčín u Smečna – lesní stát.řed. a to jej zpachtovalo p.ak p. Kozlovi ze Svinařova. Výměra jest 79 ha.

Šternberk – ministr. soc. péče,

Studňoves – řed. Jarom. Filip (býv.zástup. hraběte)

Biseň – Šanda (býv.hosp.správce)

Přelíc – Kohoutek (býv.hosp.správce)

                                                       -  87  -

Neprobilice – obec sama,

Velká Kvíc – Izop (býv. vrchní úřed.)

Těhul u Velké Kvíce – Zelenka (býv.hosp. adjunk),

Tuháň – Libušín – město samo

Martinice – Kužel (býv.hosp.správ.na panství kníž. Švarcenberka)

Malkovice – Špaček (kapit.česk.armády)

Kamenné Žehrovice – J. Snop (býv. nájemce)

Hobšovice – Kolenský

Panský a Drnovský v Slaném – město samo,

Lesy – převzal stát,

Cihelny Smečno a Studňoves – Jar. Filip (býv.zástup.hrab.ředitel)

Pivovar Smečno – Jar. Filip

Čedičové lomy Vinařice – pozem. úřad (pronajatý stav.V.Müllerovi ze Smečna)   Uhelný důl Biseň – pozem. úřad (nikdo – sesul se).

  Mimo to dostali někteří občané na panství všude příděl pole (dle zákona) apod. (Nově dopl. – prováděcí orgány a obvodový poradní sbor: Pozem.refor.1922 prováděl přídělový komisař ing. A.Broul, techn.úřed.J.LANČ, a.Brabec, J.Horák, K. Hořejší.atd.) – 3/11 kronikář předložil „komisi kronikářské“ hotovou“ pamětní knihu“ a to se zápisy, jak zpředu Knihy uvedeno až do konce roku 1921 a byla také schválena. – Legion.družstvo hospodář. se letošním rokem rozešlo! –

  Koncem měsíce října a začátkem listopadu prováděna kanalizace a to jen část v ulici Svinařské, kde probíhá silnice okresní a tudíž také okres sám to platil. – Dne 4/11 byla schůze obec.zástup., v níž projednán byl obecní rozpočet na rok 1923 a tak bude mít Smečno daní: 200 % obecních, 317 % školních a 90% polní hlídky, tudíž o mnoho menší proti roku 1922. Schválené daně obecní jsou ze psů, ze staveb (na 6 let), z masa a nápojů. Daň ze psa ročně 4 Kč a z luxusního 10 Kč a z každého dalšího o 50 % více. – Na Smečně v čp. 103 otevřel delikatesní obchod s uzenářským zbožím též p. Schejbal a to s cenami konkurenčními, jež mělo vbrzku výsledek, jak u obchodníků, tak u řezníků viditelný. Před tím uzeného zboží p. řezníci nevyráběli (že se jim to nevyplatí). A tak otevřením obchodu nastalo pobuzení, že dnes uzenář. Zboží je v každém takřka krámě a p. řezníci své obchody též zásobují. –   Dne 4/11 měst. rada Sm. usnesla se doporučit obec.zástup.by se cihelna hrab. ju Smečna nekupovala a také to při

 

                                                         -  88  -

schůze odpol.obec.zástup. zamítnuto s tím, že prosperita cihelny v rukou obce není zajištěna a to stávajícími cihelna, jež by mohly konkurovati výhodněji, jako kapitalisté. – Správa stát. lesů v Brandýse n.Lab. oznámila obec.úřadu, že lesy na panství Smeč. přejímá do své správy stát tj. Českosl.rep. – Městský tajemník p.Jar. Otcovský vřaděn byl do 9. Třídy – 5 stupeň.  – Dne 2/11 oslaveno v Praze ve Smetanově sále „50 leté trvání českosl. soc.dem strany. -  Město Smečno příděl 8 ha pozemků pozem.úř., byl obec. zástup.zamítnut a tudíž ještě žádáno dodatečně v přídělu  tom – pozem.st.úřad v Praze a sice o zlevnění přídělové ceny o 50 % a v tom případě, že by bylo sleveno uvede se znova na pořad jednání obec.zastup.- Dne 5/11 byla veřej.schůze lidu str.česk.social. v hostinci u Čebišů, kde mluvil MUdr B.Vrbenský, poslanec, býv. ministr Českosl., jehož řeč způsobila v protivných stranách „bouři“ a to „v tisku“ časopisů: Rudé právo, Kladen. Svoboda, Právo Lidu. – 7/11 byla přednáška řed.refer.psycholog. B.Srbecký s programem „Bůh neb člověk“ – účast malá a výsledek přednášky byl, že afer. Dokazoval, že musí se dojít ke komunismu. – 7/11 zrušena tzv. „vojenská taxa“ národ. shromážděním – zbytek to bývalého Rakouska. Dnem 1/11 odcházel na odpočinek do penze děkan a vikář Smečen. p. Ferd. Kučera. – Ceny v listopadu: 1 kilo hovězího 12 Kč, vepřového 20 Kč, telecího 16 Kč a u řezníka p.J.Linxveilera stálo 1 kilo hov.masa 8 až 10 Kč.

  Letos byla velká úroda ovoce – zvláště hrušek a švestek, takže švestky syrové stály napřed 2 Kč a pak až 40 hal. za 1 kilo a nikdo se ani neptal na koupi švestek zvláště na suché ne, které měly cenu 4 Kč za 1 kilo. Počasí zrovna neposloužilo na dobu švestkovou. Hrušky měly různé ceny 60 hal. až 1 Kč a tak zvané „máslovky“ nemohly se prodat – jindá, která se vyvážely za hranice. Jablka měly cenu letní 80 hal. za 1 kilo a zimní 1 Kč 40 hal. až 50 hal. Tak letos páni sadaři se s koupením zahrad a spekulacemi dob válečných a popřevratových – přepočítali. Domnívaly se, že ovoce udrží si cenu a že půjde na trh za hranice – ale následkem klesnutí hodnoty peněz u našich sousedů a stoupnutí naší českosl. koruny – nemožno docela vyvážet a tím, také přišlo mnoho ovoce na zmar zvláště švestek. A tak mnohý sadař dostane za vyučenou a také jest to výstrahou pro příště by se koupěchtiví sadaři mírnili ve svých podáních ofertních apod. – Tak jako vše dnes činí obrat, tak jest pozoruhodné i v koupi domů (nemovitostí), jejiž cena na začátku roku a dnes? Rozdíl dělá to i kolik tisíc Kč. – 18/11 českosl.vláda nařídila vyplatit na vkladech zadržené

                                                        -  89  -

bankovky. – Téhož dne byla pořádána na základě usnesení obec.zástup.města Sm.veřej. přednáška na thema  „Elektrisace města Smečna“ referoval p.inženýr Bláha v hostinci u Hornů – účast veliká – vstup volný. – Dne 14/11 bylo na dole „Schöller“ vypsáno větší počet horníků (kol 113) k propuštění a též na neurčitou dovolenou. Postiženo bylo nejvíce dělníků, jež jsou otcové četné rodiny a pak takoví, kteří pracují na závodě od svého mládí – Závodní rady a delegáti odb.organ.okamžitě zakročily proti propuštění a též u vlády žádáno o vzetí horníků do ochrany.   – V listopadu na podkladě usnesenií schůze míst. Škol. rady ve Sm., dalo se věděti všem korporacím toto: propůjčení škol.díte,k k různým divadel., tělocv., apod. podnikům za účelem veřejného vystoupení dává svolení „okres.škol.rada a dále pak správa místní školy žádost doporučuje.  Příloha žádosti musí míti seznam dítek k vystoupení, tekst básní, písní, proslovů. – Dne 18/11 dostala udělenou subvenci 1000 Kč měst.veřej.knihovna ve Sm. (obnos musí býti v knihách vybrán u naklad.Osvět.svazu v Praze, což se také stalo a vybráno 42 váz. knihy.) - Dne 18/11 slavila česk.spisovat. Eliška Krásnohorská – 75leté narozeniny při té příležitosti ji česká universita v Praze jmenovala „čestnou doktor. filosofie“ – jest to první žena v česk.republ., jež má tento titul.   – 19/11 padal sníh a zůstal ležet po dva dny a tak špatným podzimkem nebude možno síti ozim zvláště pšenice – žita jsou všechny zaseta. – 19/11 pořádal dorost F.D.T.J. divad.představení „Ptáčkové v kleci“, téhož dne odbýván v hostinci u Čebišů večer p. Fred.Marion, proslulý čtenář myšlének a autor známých pod. spisů. – V českosl.rep. je pohřbeno navojen.hřbitovech 162.752 vojáků – obětí to světové války. Z toho počtu je: čechoslov. 83.713 a přísluš.cizích států 79.039. Náklad na udržování vojen.hřbitovů není malý na rok 1923 rozpoč.obnáší 1,362.170 Kč.- Dne 23/11 byl na Sm.odměřován stát. inž. Příděl pozemků dle pozem.refor.občanům – „Domovinářům“ (org.) žadatelům a to hned za špýchary po levé str. ke Kačici za 1 hektar 4900 Kč bez stromů – ty si každý jednotlivec musí zakoupit sám. A tak příděl přidělen: Ant.Motyčka 3 ha (pekař děl.), Ant.Hilmera 2 ha (kolář mistr), Ant.Kabát 2 ha (býv.povozník), Kar.Piksa 2 ha (obchodník),Jos.Kubeš l ½ ha (zedník), Ant.Liška 1 1/2 ha (tesař),Bedř.Landa 1 ½ ha(býv.horník), Ant.Bouška 1 ha (zedník), Vuác.Drobný 1 ha (kovář.mistr), Seiner 1 ½ ha (soukromník), Boh.Ton 1 ha (horník),Jos.Kučera 1 ha (horník), Ant. Částka 1 ha (kolář.mistr), Jos.Kosař 1 ha necelý (zámeč.mistr.) – Dne 26/11 v host. U Hornů pořádala F.D.T.J. přednášku se světel.obrazy a sice: 

                                                       -  90  -

„Velká franc. revoluce“, odpol. pro děti „Pohádky s obrázky“. Přednášel soudr. Nejedlo z Prahy. – Ceny na Sm. např. mouka chleb. 01 kilo 2,20 Kč,bílá 3-4 Kč, sádlo syr. 19 Kč, mléko l litr 2 Kč, l litr piva 2 Kč 40 hal., 1 q pšenice 150 Kč. – V celéé českosl.rep. je 79.210 telefonů. Největší válečný hřbitov ze světové války 1914-1918 je ve sv. Eliáši na řeci „Soči“, kde odpočívá 25.000 tisíc vojáků. Den 26/11 byl kritický velká vichřice – s vánicí a při tom napadlo sněhu dost. – V listopadu byli yznamenáni čest.doktor.university ve Štraszburku a v Paříži: T.G.Masaryk, presid.česk.rep. a pak dr.Ed.Beneš ministr.zahr.česk.rep. – Dne 30/11 opustili býv.hrab.ústav pro starce zvaný „Jindřichov“ na Smečně – jeptišky řádu sv. Hedviky z Moravy, které v ústavě tom působily delší dobu a byly zde tři k prospěchu starců a i občanů mimo. Odjely na Moravu zpět do kláštera. Zajímavé zde nutno je k podotknutí, že měla každá „1 jeptiška zvaná sestra“ měsíční plat od začátku svého působení až do odchodu ze Sm. - “16 Kč měsíčně dřív rak.k.).Činně působily a to jedna obsluhovala starce a nemocné, též v městě mimo ústav, druhá prala a čistila starce a třetí měla na starosti „dětskou školku“ (pro děti - dříve zřízenou a to těch, kteří pracovali na panství u dvora apod.) A též děti horníků, dělníků různých tam chodily. K tomu vyučovala ručním pracdím, vyšívání apod. vše potřebnému pro dívky ku vzdělání. Poslední dobou chodily tam dívky se učit nejen (tzv.po social.měšťáků – buržounů – ale ba samotných socialistů –pozn.kronik.) – Na pozem.úřadě v Praze intervenovali p.starosta T.Hejduk a p. stavitel V.Müller stran zrušení ústavu Jindřichovova při panství Smečenském. V otázce ponechání jeptišek v ústavě intervenoval p. starosta T. Hejduk sám u pana řed.Jar.Filipa, jemuž ústav byl přidělen pozem.úř. Intervence týkala F.D.T.J. divadel.hru „Žaluji“, která svou souhrou, zalíbením a návštěvou občanů dávána 2 x. Toho dne ohlašoval strážník bubnem prodej jablek od 5/12 u p. Al.Kroba, 1 kilo za 1 Kč, dle toho vidět, že nikdo se neptá po ovoci, jehož letos je dostatek a to dobré a hlavně laciné! K tomu připojeno hlášením, že odboč.Amer.misse na Smečně,veřej.dražbou prodá majetek svůj a to kuchyň.zařízení. Na Sm.nastala konkurence v prodeji uzenář.zboží a tak došlo i na vuřtíka,jež dnes stojí 70 hal. A u řezníků objevují se již zase jaternice apod. jak před válkou světovou. Dnes takřka každý obchodník prodává uzenář.zboží.- Dne 8/12 opět přišlyvelké větry a vánice trvající skotrem celé tři dni. Od 10/12 pozorováno bylo silné klesání kor.česk. na kurse a to následkem něm.židov.spekulantů bank apod. (Opět ukázáno, jak to smýšlí s tou česk.rep.

                                                         -  91  -

naši spoluobčané – pozn.kronik.) Přítrž řádění učinil energický ministr financí dr. A. Rašín. – Dne 11/12 odevzdal kronikář na obecní úřad „starou a novou pamětní knihu města Smečna“ a to do rukou měsť.tajem.Jar.Otcovského.Kniha nová nachází v pouzdře, jenž zhotovil p. G.Samuel a uzávěku s klíčkem udělal p. Dom.Herman, sedlář na Sm. Klíček od krabice odevzdán p.starostovi, jenž ho chovuá u sebe na úřadě v stolku. – Ceny masa stejné. – V hostinci „radnici“ zavedeno v říjnu elektr.osvětlení na připojení produ elektr. Z pivovaru Smeč. a na žádost měst. úřadu zavedeno též na měst.úřadě dne 10/12 a o 6 lamp k osvětlování (5 v kanceláři a 1 na chodbě). Instalaci prováděl p.V.Spudil  strojník z pivovaru (obojí a též oboje se dělo se svolením p.řed.Jar.Filipa, majitele nynějšího. Městský úřad, zařízení stálo 570 Kč a paušál za proud elektr. Pro zimní měsíce 30 Kč za měsíc pro obec. – Dne 16/+12 nově zvolen Polský president Naturowicz, po svém 3denním působení zastřelen. – Zlatý poklad česk.rep. činí 12 mill.Kč, tj. cena dosavadních darů.  – Na Smečně stanoven zástupce děkanství co administrátor p.P.Jos. Dvořák, kaplan. – Na podpory nezaměst. V česk.rep. v r. 1921 vyplaceno 76 mill.Kč a v r. 1922 vyplaceno 150 mill.Kč. – Obecní úřadu na Sm. došlo oznámení, že po novém roc tlj. 1923 bude zavedena nová autobusová linka a to: Slaný-Smečno-Kačice-Nové Strašecí a pak Slaný – Mšec – Řenčov. – V prosinci byla na Přažské univer.české prohlášena první žena doktor. Práv – sl. Anděla Kozáková. – Dne 17/12 hospod.zál. v Slaném zvoleni delegáti do okr.hosp.zálož. v Slaném: p.Jos.Jeřábek, V.Müller, V.Veselý a Em. Lukáš. – Dne 19/12 pořádána dětská Sokolská akademie s programem tělovýchovným a vzdělávacím – vydařila se s úspěchem! – Téhož dne byl v Praze zahájen Slovan.student,konkres, jehož se súčastnili: Bělorusové,l Bulhaři, Čechoslováci, Jihoslované, Lužičtí Srbové, Poláci, Rusové, Ukrajinci. – Dne 16/12 usnesla se míst.škol.rada na Smečně o zřízení měst.školy a to z adaptované budovy přidělené obcí tj. špýcharů, které na intervenci p.stav.V.Müllera u pozem.úřadu v Praze vzhledem k tomu, že obci Sm. jiný příděl dán nebyl – stanovena cena špýcharů 25.000 Kč. – Dne 21/12 vypsán obcí konkurs na druhého strážníka na Smečně (žádáno úhledný rukopis neb s policej. Službou souvisí různé kancelář.práce). – Před vánočními svátky se oteplilo a také pršelo – bylo jak na jaře – tím také „Vánoce“ svou půvabnosť ztratily.   – V tomto roce měl konsům „Svépomoc“ na Smečně tržby 3,401.524 Kč 93 hal. a celkový příjem však byl 3,841.694 Kč 48 hal.    -  Letošního roku vykazovala

                                                   -  92 -

F.D.T.J. zvlášť v poslední době činnosť velikou, jak na poli divadelní hry, tak i přednášek pořádaných. – Dne 27/12 přestěhoval se „poštovní úřad“ do nových místností, které trochu odpovídají post. Úřadu až na vnitřní zařízení. Pošta nyní nalézá se v domě čp. 111 p. V. Kindla na náměstí (jest též tam hostinec). – K obec. zástup.podán protest obč. S. Škrdlantem, stran zamítnutí koupě přídělového pozemku za děkanstvím, ale byl odsunut tím, že věc je definitivně rozřešena (tudíž zamítnuta).  – Obec udělila dporučen í „koncese elektr.“ K podání okres.polit.spr. v Slaném občanům V.Spudilovi čp. 4 a V. Košařovi čp. 216. – Majitel pivovaru a panství Smeč. p.řed.Jar.Filip nabídl se obci Smečenské, že vypracuje nabídku na dodávku elektr. proudu zvláštní centrály.

  Pan stavitel V. Müller podal obci Smečen. rozpočet s plánem na stavbu měšťan.školy a to přístavba křídla při chlapec.škole na Boku a sice:

6 učeben, 2 kabinety  . . . . 630.000 Kč

Vnitřní zařízení . . . . . . . . .    80.000 Kč….. Celkem     710.000 Kč.                             A pak druhý plán s rozpočtem a to ze sýpek zvaných špýcharů:

6 učeben, 3 kabinety, ředitelna ……480.000 Kč

Vnitřní zařízení                                       80.000 Kč …..Celkem  560.000 Kč.

K tomu cena sýpek 25.000 Kč a výkup okolního pozemku 50.000 Kč.

Celkem . . . . . 590.000 Kč.

  Těsně ped vánočními svátky 23/12 otevřel filiálku s obuví firma „Baťa“ při obchodě s galanterním zbožím a střižním p. Rud. Puchýře v čp. 105. Otevření Báťovy filial. Na Smečně udělala pravý poprask mezi obuvníky – živnostníky Smečen. i okolnímik. Tiím také klesly ceny obuvi u místních mistrů obuvníků. Filiálka „Baťi“ současně přijímá správky apod. Třeba i obuvi na výrobků Báťových a to v ceně: mužských bot podrážka 19 až 24 Kč, dělnických 16 Kč, ženských 15 Kč atd. a vyhotovuje se ve 24 hod. dle vývěsních plakátů. Cena nové obuvy „Báťovy“ u dětských bot 29.39,49.59 Kč (dle velik.), ženské boty 129 Kč, ženské střevíčky 79 Kč a u mužských bot – 79,89,99,169 Kč. Kožené černé kamaše 49 Kč, kožené žluté kamaše 59 Kč.

   Hasičský sbor ve Smečně dostal subvenci 800 Kč od zem.pokl. z věčného fondu hasič. při zem.výboru v Praze – na zaplacení stříkačky – Na měšťan.školu Smečen. subvence od okres.výboru v Slaném činí 698 Kč (obec domáhá se vyšší). – V prosinci v českosl.rep. bylo 329.600 nezaměstnaných.   

 

                                                             -  93  -

Likvidace Americké mise – Místní odbor Americké misse - českosl.péče o děti – likvidoval. Na knížce založen.měl 839 Kč 59 hal. a po dražbě veřej., kterou konal odbor (kde prodány hrnce apod.) strženo 195 Kč a tudíž za celý obnos 1034 Kč 59 hal. usneseno zakoupit za to k vánocům potřebné věci k nadílce chudým dětem. Podělení dětí se stalo na obecním úřadě (12 děvčat dostalo po 2 metrech látky a pak 6 dětí botky v úhrnné ceně 987 Kč 60 hal. – Dne 26/12 pořádala Těl.jed.Sokol přednášku spoj. s mimořád.val.hromadou. A přednášela spisovatelka pí. A. Kožmínová t.č. ředitel dětské útulny ve Šternberku, zřízené ministr.soc.péče. Program byl: Práce a život lidu v Podkarpatské Rusi“ se světelnými obrázky. Pan řed. a maj. pivovaru atd. Jar. Filip na Smečně daroval

600 Kč na chudé kSm. U příležitosti uctění úmrtí jeho matky. Obnos byl na měst.úřadě pak rozdán účelu stanovenému. – V tomto roce na Smečně úmrtí bylo 63 (z toho pohřbů katol. 25). Narozených dětí křtěných 26.

Svateb (přibližně na hejt. V Slaném úředně oddáno 22) a v katol.kostele byli 4 a z těch: nejstarší nevěsta 32 roky, nejmladší nevěsta 19 roků, nejstarší ženich 65 roků a nejmladší ženich 22 roky. Dle výtahu děkan. úřadu a obec. úřadu. 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 422950
Měsíc: 6828
Den: 384