Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSMIČKOVÁ VÝROČÍ

2. 2. 2018

 

V letošním roce si připomeneme významná výročí našeho státu a našeho města. Konečná OSMIČKA v datu se významně dotýká i událostí ve Smečně.

       V roce 1416 část vsi vlastnil jihočech Vojslav ze Stranné a od něj ji kupuje MARKVART Z MARTINIC, o dva roky později v roce 1418 kupuje od Prokopa ze Smečna spolupatrona kostela a majitele části vsi Smečna i druhou část. Ves Horní a Dolní Smečen byla malá, žilo zde pouhých 10 usedlých s rodinami. Tak se dostal rod pocházející z vodní tvrze v jihočeských Martinicích u Votic pravděpodobně z důvodu hledání možnosti obživy rodu k nám. Markvart z Martinic se na Slánsko dostal již v r. 1413 v souvislosti se získáním dědictví po manželce Markétě z Újezdce (později Šternberk).Rod Martiniců, měl ve znaku dvě bílá lekna vyrůstající z jednoho společného kořene na červeném štítě, ty vidíme na zámku, radnici i obelisku. Celých 500 let vlastnili Martinicové a Clam Martinicové Smečno, stavěli a přestavovali své rezidenční sídlo, rozšiřovali panství a byli na něm dobrými hospodáři. Dobře si vedl pivovar, mlýny a cihelny a všemu sloužila úzkokolejka.

      Po 28. říjnu 1918 došlo v Československu ke zrušení šlechtictví a konfiskacím některých majetků. Poslední majitel zámku Jaroslav Jindřich Clam Martinic žil na zámku v Clamu a byl„horlivým Rakušákem“, což vedlo ke konfiskaci smečenského zámku a panství. Zámek Smečno patřil v té době u nás k nejhezčím a udržovaným. Česká vláda uvažovala o jeho koupi a adaptaci na letní sídlo prezidenta republiky.  Vyhrál však zámek Lány. 

     15. září 1898 zahájil svoji činnost nový spolek „Vzdělávací beseda Palacký“, který svojí vzdělávací činnost vyvíjel pořádáním přednášek, divadelními představeními a čtením knih. Spolek měl vlastní jeviště a knihovnu.

     V r. 1908 založena „křesťansko sociální organizace“ s předsedou děkanem Ferdinandem Kučerou, která měla obsáhlou knihovnu a vlastní divadlo. Přednášky byly v hostinci u Krále Otokara na náměstí. Kněz páter Ignác Tomášek založil „Veřejnou čítárnu“, v které byly stranické a odborné časopisy.

     4. února 1928 došlo ke spuštění el. proudu do trafostanice v parku Na Boku proti chlapecké škole. Toho dne se prvně rozsvítily žárovky ve veřejném osvětlení, škole a domech.  Firma West z Prahy předala el. síť ve Smečně Svazu elektrorozvodnému Středočeskému, jenž dodal počítací hodiny na bezúročnou zálohu svazu za 50 Kč. Platilo se za zamontované hodiny, dvě světla s pojistkou na domě 25 Kč 70 hal., za kWh 3 Kč 80 hal. a měsíční nájem byl 2 Kč 50 hal. – Se světlem z petrolejky skončilo svícení ve většině domů.  V březnu 1928 zahájila TJ Sokol Smečno promítání filmů v „Bio Sokol Smečno“.

     V 21.5.1938 vyhlášena mobilizace a ve Smečně vytvořeno středisko branné výchovy. 22.9. druhá mobilizace proběhla klidně a rodinám záložníků vyplacen vyživovací příspěvek. – Uskutečnila se vánoční nadílka chudým za 1390 Kč.

     V roce 1948 v projevu K.Gottwald na zahraniční reakce vlády, zdůrazňoval zabezpečit klidný a svobodný vývoj republiky a zabránění návratu agentů. Ve Smečně předseda MNV vyzval v místním rozhlase ke klidu a pořádku při vyhlášení generální stávky. Bylo žádáno nepodléhat nepravdivým zprávám ohledně zásobování a požádal obchodníky, aby řádně prováděli distribuci pro všechny občany. 28.2. u nás Místní akční výbor zavedl správu na Občanskou záložnu a Vincentinum. Navrženi čtyři členové do národní rady. Provedena očista členů Sokola, zbavení členství a funkcí. V březnu manifestační projev sjednocené tělovýchovy Sokol a schváleno nové postavení tělovýchovy. Před MNV zasazen vánoční strom darovaný lesní správou.  1.5. budíček hornické kapely, seřadiště za kostelem a průvod městem. Sokol měl dva ozdobné vozy k 10.sletu, divadelní spolek Jirásek alegorií znázorňoval dějiny národa, baráčníci staročeskou svatbu a družstvo spojení mládeže světa na velkém globusu. V čele průvodu nesli členové organizací různé prapory. Průvod s 1.093 osobami pokračoval do Slaného.  23.5. slavnostní rozvinutí praporu před radnicí a projev starosty Sokola Ed.Černého, předsedy MNV F.Kuneše a zástupců budečské župy. V září za nesokolské vystupování na všesokolském sletu vyškrtnuto několik členů a následovalo zastavení činnosti TJ Sokol. – Ze Smečna se odstěhovalo do pohraničí 250 lidí.

     V roce 1958 dle archiváře Karla Vágnera je aktivní spolek TJ Baník, kde se brigádně pracuje na stavbě plaveckého bazénu. V sokolovně cvičí žactvo, mládež a málo dospělých, promítají se 3 x týdně filmy. Výborně si vede fotbalový oddíl.  Dále dobře si vedou Požárníci, Svazarm, ČSČK, LMS, Rybáři, Zahrádkáři, baráčníci Muncifaj a Buková hora, SRPŠ, SČSP a divadelní spolek Jirásek. V roce se konaly čtyři plesy, zábavy o pouti a posvícení, divadelní představení a 19 přednášek. V ZŠ Na Boku položeny nové parketové podlahy a třídy vyzdobeny akademickým malířem J.Jungmannem, který zde ve škole dříve učil. Učitelé se zapojili na úpravě okolí školy, při oslavách MDD a Dne učitelů.

     O událostech v roce 1968 se nic nedozvíme, neboť kroniky z r. 1964 až 1967 a z r. 1968 až 1972, které psal pan učitel Jaroslav Hora, chybí. Snad se někdy objeví.

V roce 1978 probíhala výstavba I. etapy vodovodu. Během roku 70 akcí, kino, plesy, zábavy, přednášky, výlety zahrádkářů a akce Vzdělávacího střediska Osvětové besedy a spolků.

    V domově důchodců během roku 1988 Jiří Chaloupka provedl obnovu erbů na nádvoří zámku a zahájena stavba prádelny u pavilonu fi. OSP Slaný.  K 1.1. předán Okresním bytovým podnikem Kladno zpět bytový fond Smečnu. Schválen projekt prodejny potravin v Havlíčkové ulici a započata stavba.

     V lednu 1998 byla podepsána předběžná smlouva o „budoucí kupní smlouvě“ se Středočeskou plynárenskou a.s. Praha. Téhož roku uzavřena smlouva s Vodovody a kanalizacemi o nájmu rezervoáru u Ovčína pro Smečno a zažádáno o dotaci na čističku odpadních vod, z rozpočtu města uhrazeno 3,2 mil. Kč, vyřízena půjčka od MMR a koncem roku stavba dokončena.

Spolek přátel Smečna a širého okolí – E.Ničová