Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okénko z dob dávno či nedávno minulých

3. 3. 2012

 

Co se dělo ve Smečně v roce 1957?
 
     První číslo místních novin nazvaných HLAS SMEČNA vyšlo 8. března 1957 a mělo čtyři stránky. Posuďte sami, jak se tehdy žilo a o čem a jak se psalo.
- Usnesením KSČ a vlády republiky byly zvýšeny odměny za kultivační práce na řepě, při čemž byly současně sníženy normy výkonu. Letos od první okopávky na 20 arech řepy budou pracovnice dostávat 45,10 Kč, od jednocení 99,80 Kč a od druhé okopávky 56,60 Kč. Celkem za všechny práce na 20 arech 201,50 Kč a zvýšení proti loňskému roku je o 35,35 Kč. – Za provedení všech prací nejméně na 3 mírách tj. 60 arech řepy se vydává 22 kg krmného obilí, které se bude vydávat ihned po skončení okopávky. Za menší obdělanou plochu se obilí nevydává. – Za tuto odměnu je pracovník povinen řepu okopat do 10. května, vyjednotit do 15. května a podruhé okopat do 15. června. Cukrovka bude nejméně třikrát plečkována a příčně prosekána, proto při prvním okopání se řádky motyčkou neprosekávají.
- Jedním z úkolů ČSČK je seznámit občany a školní mládež se základními pravidly zdravovědy a poskytnutí první pomoci při úrazech v každé třídě. V kroužcích BPZO I. a II.stupně seznamují sestry ČSČK děti se zdravotnickými zásadami. V každé třídě jsou 3 – 5ti členné zdravotní hlídky, které sledují čistotu ve třídě i u svých spolužáků. Prověrka školních zdravotních hlídek od 4. do 8.třídy překvapila zájmem, pohotovostí a zručností mladých zdravotníků.
- U nás oslavíme MDŽ 8. března v sále na MNV v 18 hod. a naše ženy se sejdou k manifestaci. Po programu dětí z osmileté a hudební školy promluví referentka z kraje s. Fišerová. Několik pionýrů obdrží v ten den nové pionýrské šátky a složí slib. Několik dobrých pracovnic z řad těch nejstarších žen, které doposud pracují na polích, přijme předseda MNV, aby jim poděkoval za jejich práci. Ani naši pionýři na ženy nezapomněli. Všem pracovnicím státního statku posílají dopisy a nejstarším občankám kreslené upomínky k MDŽ. Členky Výboru žen zajdou za pacientkami ústavu Charity do zámku, aby jim předaly kytičku.
- Stalo se dobrým zvykem, že k MDŽ se uzavírají závazky. O agitační neděli se dvojice rozešly mezi naše občany a získaly závazky:
na okopávku řepy na státním statku - 49 měr, na pomoc ČSSS ve špičkových pracech - 1080 hod., na pomoc zemědělcům - 2000 hod., na zvelebení obce                                                           
1281 hod., na výstavbu dětského pavilonu ve Slaném 1296 hod., nadkontingentní dodávky – 3268 vajec, 3720 l mléka, 5 prasat.
Agitace se zúčastnily členky Výboru žen, MNV, rodičovského sdružení, zahrádkářů, baráčníků, členové Myslivecké společnosti, 3.org.KSČ a Červeného kříže. – Kde však zůstaly v ten den ostatní složky Národní Fronty???
- Před volbami do národního výboru se sešli poslanci MNV se svými voliči, aby jim složili účty ze své práce. Ve tříletém funkčním období splnili všechny úkoly a navíc provedli generální opravu obou škol, kanalizace a asfaltování Přelícké ulice. V příštím volebním období se po dvou besedách s občany počítá s jejich pomocí při stavbě místního hospodářství a výstavbě bytových jednotek, v domě u Járů (čp.177) adaptace sálu na byty, výstavbě nového domu proti autobusové čekárně, 6 bytových jednotek pro učitele v ul.5.května, výstavbě klubovny pro ČSM a pionýry. Dále se bude pokračovat ve svodu povrchových vod v ulici 5. května a úpravě této a dalších ulic. Upraví se prostranství a chodníky kolem nové mateřské školy a dokončí se autobusová čekárna pro horníky. Provede se úprava přírodního divadla a parku Dr. Topky, prostoru kolem nového plaveckého bazénu ve sportovním středisku a stavba skleníku na místním hřbitově. - Místní hospodářství zahrnuje holičství, kadeřnictví, žehlírnu prádla a hřbitov. Bude rozšířeno o údržbářské dílny, které se již zřizují ve starém pivovaru. Autodoprava je v provozu od začátku roku a bude rozšířena o další vozidlo a také se začlení do MH pohřební služba. – Je to velký kus práce, kterou splníme za pomoci všech občanů a tak bude naše město o něco lepší a upravenější.
Stručný opis z Hlasu Smečna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O pět let později (v r. 1962) v únorovém vydání HLASU SMEČNA psali:
 
- Oslavy 8.března - v článku pí. uč. Božena Stoklasová připomíná bohatou a mnohostrannou činnost našich žen ve Smečně. Např. se podílí na přípravě a výzdobě prvomájového průvodu, na práci v různých komisích MNV a spolcích, na pomoci státnímu statku obděláním 2 ha řepy a při zeměděl. pracích. - Výbor žen si vzal patronát nad dětmi mateřské školy a přispívá na nákup hraček.                                              
Co se konalo v březnu 1962?
- 3.března pořádal TJ Baník v sále Sokolovny tradiční „Šibřinky“
- beseda k MDŽ byla 11.března v sále Na Boku a po projevu vystoupili žáci mateřské a základní školy a pěvecký sbor „Jirásek“,
 -16. března pořádala Osvětová beseda v kulturní jizbě na MNV přednášku o novém občanském zákoníku,
- 17. března divadelní odbor Jirásek a Osvětová beseda v sále Na Boku  uspořádali „Josefovský večer“,
- 29. března hudební škola se SRPŠ v místnostech hudební školy oslavní Den učitelů,
- 30.března Osvětová beseda a Výbor žen v kulturní jizbě uspořádal besedu na téma „O vkusu a nevkusu v oblékání“.
- Na pomoc pracujícím ženám a k usnadnění jejich práce byla od března zřízena sběrna prádla, obleků a záclon v čp. 13 na náměstí. Zajišťuje Komunální podnik Kladno.     
 Tak se žilo ve Smečně!